HELSENORGE

Skal bruke mindre antibiotika

Sykehuset i Vestfold deltar på nasjonal dugnad for å minske trusselen fra antibiotikaresistens slik at legemiddelet kan ha effekt også i fremtiden. 

Nærbilde av smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther foran dataskjermen og fagdirektør Per Grunde Weydahl i bakgrunnen
ANTIBIOTIKAVETTREGLER: – For at antibiotika skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer også i fremtiden, må bruken reduseres, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og fagdirektør Per Grunde Weydahl.

Det nasjonale målet er klart: Innen 2020 skal antibiotika brukes riktigere og bruken reduseres med tretti prosent.

I dag er bruken av bredspektret antibiotika i befolkningen så høy at medikamentgruppen risikerer ikke å ha effekt for neste generasjon. Dermed kan infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen få dødelig utfall.

– Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer også for videre generasjoner, må bruken reduseres, sier Maria Vandbakk-Rüther, smittevernoverlege og leder av antibiotikateamet ved Sykehuset i Vestfold (SiV).

Eget antibiotikastyringsprogram

Antibiotika er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier. Antibakterielle midler brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier og den mest vanlige typen er penicillin.

Ved SiV har antibiotikateamet utformet et eget antibiotikastyringsprogram som skal bidra til å minske trusselen fra antibitoikaresistens og sikre flest mulig tilgang til antibiotika også i fremtiden.

Programmet ble før jul godkjent i direktørens ledergruppe. Riktig antibiotikabruk blant legene er også nedfelt i sykehusets Klima- og miljøprogram som tiltak for å redusere utslipp i legemidler.

– Det overordnede målet med antibiotikastyringsprogrammet er korrekt, rasjonell antibiotisk behandling til enhver pasient med behandlingskrevende infeksjon. Med dette menes riktig antibiotikum til riktig pasient, til rett tid, med riktig dose, med riktig administrasjonsvei, med riktig varighet og minst mulig fare for individuelle og økologiske bivirkninger, sier Vandbakk-Rüther.

A-TEAMET: SiV har et eget antibiotikateam. Foran sitter fra venstre farmasøyt Yngvild Kristine Bergsholm Rochette, seksjonsleder Marianne Haug Pedersen, smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther og sykepleier Maria Louise Lorentzen. Bak fra venstre står kvalitetsrådgiver Hilde Kaasa, fagdirektør Per Grunde Weydahl, avdelingssjef Rune Sandbu, overlege Øystein Sverdrup og seksjonsleder Tore Stenstad.

Bakgrunnen for antibiotikakstyringsprogrammet ved SiV er regjeringens nye styringsmål for de regionale helseforetakene, beskrevet i «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015–2020». 

Dersom dagens utvikling med økende antibiotikaresistens fortsetter, kan infeksjonsrisikoen ved standardoperasjoner som keisersnitt, hofteoperasjoner og hjertekirurgi bli for stor.

– Ved SiV brukes i dag unødvendig mye antibiotika, og vi har et behov for å gjøre noe med det hvis vi også i fremtiden skal ha mulighet til å behandle alvorlige infeksjonssykdommer. Målsettingen ved SiV er å redusere bruken av bredspektret antibiotika i samsvar med regjeringens strategi, sier fagdirektør Per Grunde Weydahl.

Ned med tretti prosent

Overordene mål er å redusere den totale bruken av bredspektret antibiotika med tretti prosent innen 2020 og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en internasjonal pådriver for å motvirke antibiotikaresistens, som er en av de største helsetruslene verden står overfor.

Tiltakene i nasjonal strategi forutsetter at det er mulig å forebygge tilstander som krever antibiotikabehandling og at antibiotika i dag brukes unødvendig eller feil.

Selv om trusselen til økende antibiotikaresistens ikke kan fjernes, ønsker regjeringen å redusere forekomsten gjennom blant annet å styrke kunnskapsgrunnlaget om antibiotika og antibiotikabruk både i befolkningen og hos leger. 

–Tall viser at Norge har et moderat forbruk av antibiotika sammenlignet med andre land, men forbruket har likevel økt. Regjeringen har derfor fastsatt en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, forklarer Vandbakk-Rüther.  

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

Antibiotikastyringsprogram SiV