HELSENORGE

Skal gjøre det enklere å involvere brukere

Mona Wike, tidligere leder av brukerutvalget ved SiV, er ansatt i en nyopprettet stilling for å bygge opp et system for brukerinvolvering. – Målet er at SiVs tilbud skal reflektere behovet og forventningene pasienter og pårørende har, sier hun.

Mona Wike
SKAL ØKE BRUKERMEDVIRKNINGEN: Mona Wike skal lede arbeidet med å etablere et sykehusovergripende system for brukerinvolvering.

​– For å nå målet må kvaliteten, frekvensen og relevansen på brukermedvirkningen økes, sier Mona Wike. Hun er nylig ansatt i et to års engasjement i 50 prosent stilling og skal lede arbeidet med å etablere et sykehusovergripende system for brukerinvolvering.

Systemet skal gjøre det enklere å innhente brukererfaringer og involvere brukerperspektivet i utformingen av tjenester ved Sykehuset i Vestfold (SiV).

Kompetansebank

Arbeidet Wike skal lede inkluderer blant annet rekruttering og opplæring av brukerrepresentanter, som kan bidra med relevante erfaringer fra SiVs tjenester. Disse brukerrepresentantene skal samles i en kompetansebank.

– Brukerrepresentantene må kunne formidle sine egne erfaringer og sette seg inn i hvordan fremtidige løsninger vil påvirke pasienter og pårørende. Ikke minst er det viktig å kunne formidle hvilken informasjon som må til for å få til en god kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsetjenesten, forklarer Wike.

Det skal også etableres flere metoder for innhenting av brukererfaringer og et tilbud om bistand i forbindelse med innhenting av brukererfaringer i form av for eksempel intervjuer eller fokusgrupper.

– Vi vil jobbe for å etablere kontinuerlige  forbedringsprosesser der brukererfaringene er med i alle stadier.

Mona Wike

Det skal lages en systematisk oversikt over teori, metoder, ressurser og metodikk som gjør det enklere å bringe inn brukererfaringene.

Brukermedvirkning ved SiV

SiV har i flere år hatt et brukerutvalg, og tidligere et brukerråd i klinikk psykisk helse og rusbehandling. I 2018 ble det etablert et ungdomsråd. DPS Vestfold har også ansatt en egen rådgiver for brukererfaringer og –involvering. I tillegg har både DPS Vestfold og lærings- og mestringssenteret etablert egne bruker-/kompetansebanker med brukerrepresentanter for bruk i sitt forbedringsarbeid.

SiV har også en løpende spørreundersøkelse, «Si din mening», for å innhente pasienterfaringer, og det er utviklet noe metodikk rundt intervjuer av pasienter og pårørende for å få inn brukerperspektivet. Wike forteller at annen brukerinvolvering til nå har vært tilfeldig og igangsatt etter lokale initiativ.

– Dette har ført til at brukere har opplevd det litt tilfeldig hvor de har fått være med, hvordan de har vært involvert og hvor mye reell påvirkning de har hatt. Blant ansatte i SiV er det svært varierende kjennskap til system, metoder, tilgjengelighet, krav, behov for, og nytte av, brukermedvirkning, påpeker Wike.

– Vi håper at et helhetlig system for brukerinvolvering vil senke terskelen for å involvere brukere. En del av arbeidet blir også å informere om hvordan økt brukerinvolvering kan forbedre SiVs tjenester, avslutter hun.

Les også:

DPS Vestfold søker personer med erfaring fra Linde til kompetansebanken