Skal teste medisiner mot koronaviruset

Sykehuset i Vestfold (SiV) er ett av flere norske sykehus som skal delta i en global studie. Malariamedisinen hydroksyklorokin og ebolapreparatet remdesivir skal prøves ut på pasienter med koronavirus.

Asgeir Johannessen leder studien ved Sykehuset i Vestfold.

Studien starter allerede denne uken og skal finne ut om behandlingen med de ulike medikamentene har effekt og om det kan redusere behovet for respirator- og intensivbehandling.

– Utgangspunktet er at vi ikke har noen medisiner som vi vet virker mot COVID-19. Ulike celle- og laboratoriestudier har vist lovende resultater ved bruk av disse medikamentene. Nå skal vi teste ut om medikamentene har positiv effekt hos COVID-19-pasienter, forteller lokal prosjektleder og overlege Asgeir Johannessen ved SiV.

Dessverre finnes det ingen kjent spesifikk behandling mot koronaviruset. Remdesivir og hydroksyklorokin er medikamenter som i laboratorieeksperimenter og hos enkeltpasienter har vist lovende resultater. I denne studien ønsker man å undersøke om disse medikamentene kan bremse sykdomsutvikling hos pasienter innlagt på sykehus med COVID‐19.

Deles i tre grupper

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak studien. Rundt 20 sykehus i Norge deltar, deriblant altså SiV.

– Vi sender dataene vi samler inn til WHO, som da kan se tallene i sammenheng med studier i andre land, sier overlege Johannessen.

Pasienter blir forløpende inkludert i studien, men må selvsagt gi sitt samtykke til å være med. Studien vil tilfeldig trekke pasienter til en av tre grupper. Den ene gruppen får medikamentet remdesivir, en gruppe får hydroksyklorokin og en gruppe får vanlig støttebehandling.

– Det er kun pasienter med behov for sykehusinnleggelse som blir spurt om å være med, påpeker prosjektlederen.

Eksperimentelle behandlinger

Behandlingene er eksperimentelle, og forskerne og fagmiljøet vet ikke om de kan ha en positiv effekt.

– I dag gir vi oksygen, støttebehandling og respirator- og intensivbehandling. Men vi kan ikke gjøre noe med selve viruset, sier han.

Remdesivir er et nytt legemiddel, og selv om det er rapportert få bivirkninger er det ikke testet ut i stor skala på mennesker tidligere.

– Pasientene vil hele tiden følges nøye opp og får behandling ved behov. Men det er klart, vi vet ikke hvordan medikamentene fungerer i det virkelige liv eller om sluttsummen er positiv, sier Johannessen.

Faktaboks:

  • Studien inkluderer pasienter som blir lagt inn ved medisinsk sengepost eller intensivavdeling med påvist COVID-19.
  • Deltakerne er med i studien så lenge de er innlagte på sykehuset, og blir i tillegg fulgt opp tre måneder etter utskrivelse.
  • Remdesivir gis med en dose daglig i ti dager.
  • Hydroksyklorokin blir gitt 800 mg to ganger første dag, deretter 400 mg to ganger om dagen i minst fem dager.
  • Alle deltakere får den behandlingen de vanligvis ville fått, som organstøttende behandling og eventuelt antibiotika.
  • Remdesivir er et nytt medikament og brukes normalt ikke i Norge. En kjent bivirkning av remdesivir er lavt blodtrykk, det er ingen andre kjente bivirkninger.
  • Hydroksyklorokin har vært brukt i lang tid mot malaria og i behandling av leddgikt. Det kan påvirke hjertets ledningsevne og blodsukker.
  • Studien utgår fra Akuttklinikken Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus og ledes av professor Pål Aukrust.