Status for akuttsenteret

Siden det nye akuttsenteret ble åpnet i november, har det vært utfordringer i driften og bekymringer for pasientsikkerheten. Den nye ledelsen i senteret jobber intenst med tiltakene i handlingsplanen og for å sikre forsvarlig drift gjennom sommeren.

Publisert 22.06.2022
Portrettfoto av Vidar Ruddox

Vidar Ruddox, konstituert senterleder, akuttsenteret.

​– Vi har jobbet med alle tiltakene, og selv om det vil ta litt tid å få alt på plass så er vi godt i gang, forteller konstituert senterleder Vidar Ruddox.

Han forteller at noe er gjennomført, som å flytte mye mer spesialistkompetanse ned i avklaringsenheten. – Det gir oss tidligere beslutningskompetanse, og vi kan dermed avklare pasientens behov tidligere i forløpet, forteller Ruddox.

I tillegg til handlingsplanen jobber senterleder og seksjonsledere tett for å avdekke og kartlegge små og store utfordringer i de ansattes hverdag. Forbedringsarbeidet skal gi ytterligere pasientsikkerhet.

– Også små ting er viktig. Som å fikse at en dør kan stå åpen så vi lettere kan overvåke flere pasienter samtidig, sier han.

Ifølge Ruddox er stemningen i akuttsenteret på vei opp. De ansatte ser at problemer tas tak i og er motiverte til å yte sitt.

– Vi har en dedikert og engasjert ansattgruppe som strekker seg langt. De ønsker å vise den kompetansen og innsatsen som er i akuttsenteret, tross utfordringene som finnes, sier Ruddox.

Fokus på ris​​iko i sommer

Akuttsenteret er tilført stillinger og jobber med rekruttering, men det tar fortsatt noe tid før nye ansatte er på plass. Sommeren, når ansatte skal avvikle ferie, er en sårbar tid i sykehus. 

– Vi jobber målrettet og strukturert for å minimere risikoen ferieavvikling og sommervikarer medfører. Vi har gjort en risikoanalyse i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, og definert konkrete tiltak som innføres hvis pasient pågangen blir stor, sier Ruddox. Det handler blant annet om å legge funksjoner til andre seksjoner på sykehuset som har kompetanse for å ivareta pasientene.

– Vi er også i gang med omfattende kompetanseheving og trening av nyansatte og vikarer, forteller Ruddox.​

Tiltakene i han​dlingsplanen

Handlingsplanen inneholder en liste med tiltak for å bedre kompetansen, driften og arbeidsmiljøet i akuttsenteret. Den ble laget gjennom et omfattende arbeid der blant annet tillitsvalgte, akuttsenterets ledelse og sykehusledelsen deltok.​​

​Dette er stat​​us på noen av de mest sentrale punktene i handlingsplanen:

  • ​Det er gjort tiltak for å sikre legekompetansen i mottagelsen gjennom en vaktordning med 8 akuttleger. Disse er erfarne overleger med spesialistkompetanse. Målet er å bemanne disse stillingene med spesialister i akutt- og mottaksmedisin (AMM). Det jobbes både med rekruttering og plan for kompetanseheving i tråd med kravene til spesialiteten. 
  • Det er økonomiske ordninger for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.
  • Sykepleiebemanningen skal styrkes med om lag 10 stillinger. Rekruttering pågår og det er kompetente søkere, men de fleste har tre måneder oppsigelse og vil være klare for oppstart fra august/september. 
  • Simuleringstrening av tverrfaglige mottak er i gang. Simuleringen foregår i akuttsenteret fire ganger pr uke frem mot sommerferieavvikling, og starter opp igjen i uke 34. Dette betyr trening på samarbeid og kommunikasjon uten pasient tilstede, noe som øker pasientsikkerheten i reelle pasientmottak
  • Det er jobbet med omstrukturering av arbeidet i akuttavklaring, slik at oppgaver og ansvar er tydeligere definert. ​

Orientering til styret og rapport fra Stat​​​sforvalteren

Situasjonen i akuttsenteret har fått mye oppmerksomhet i pressen. Tillitsvalgte varslet tidligere i år om situasjonen til Statsforvalteren, som opprettet tilsyn. SiV har oversendt et omfattende materiale som Statsforvalteren har bedt om. Den siste tilbakemeldingen fra Statsforvalteren forelå 8. juni, og var en rapport basert på stikkprøvetilsyn av 10 avviksmeldinger meldt fra akuttsenteret i januar og februar. Konklusjonen var brudd på forsvarlighetskravene i alle de 10 avvikene som var meldt. 

Status i akuttsenteret er en av sakene på dagsorden til styremøtet 22.6. Saksfremlegget til styret inneholder en grundig redegjørelse om utfordringene og status i akuttsenteret.