HELSENORGE

Stor forskning- og innovasjonsaktivitet ved SiV i 2020

Sykehuset i Vestfold fortsetter sin positive trend innen forskning og innovasjon på pasientnære problemstillinger. 

Illustrasjonsfoto

​Forskere ved SiV var delaktig i forskning som resulterte i et rekordhøyt antall vitenskapelige artikler i 2020. Rapportert innovasjonsaktivitet plasserer sykehuset blant de mest aktive helseforetakene i utvikling av nye helsetjenester.

Det var en økning fra 159 artikler publisert i anerkjente tidsskrifter i 2019 til 164 i 2020. I tillegg avla 4 forskere doktorgrad og sykehuset mottok flere millioner i eksterne midler fra Norges Forskningsråd.

Det er et økt fokus på kliniske studier og i 2020 ble 658 pasienter ved SiV inkludert i kliniske behandlingsstudier, mot 315 året før. For 2020 beholder dermed SiV sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene, og oppfyller eiers forventning.

SiV hadde 91 innovasjonsprosjekter som utløste poeng i den nasjonale rapporteringen av innovasjonsaktivitet i 2020 og hadde høy innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre helseforetak. 

Jørn Evert Jacobsen

Jørn Evert Jacobsen

– Sykehuset fortsetter å markere seg innen forskning og innovasjon. Det er en markant økning av pasienter registrert i kliniske behandlingsstudier. Brukerstemmen blir stadig viktigere i flere aspekter innen feltet, sier forskning- og innovasjonsdirektør Jørn Evert Jacobsen.

Sykehusets vitenskapelige publikasjoner i 2020 viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på, relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus. Sykehuset har flere større forskningsmiljøer som blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) og hele 10 etablerte forskningsgrupper.

Kliniske behandlingsstudier

Sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi (2019-2022) har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset, samt å øke antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier (behandling- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne). 

Forskningsmålingen 2020, som presenteres av Helse- og omsorgsdepartementet, viser at i 2020 var det ved SiV 31 kliniske behandlingsstudier som var tellende, og i disse studiene ble det ved SiV til sammen rekruttert 658 pasienter. Antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier ved SiV økte dermed betraktelig fra 2019 (315 inkluderte pasienter).

Innovasjon

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi (nyttiggjort). Helsetjenesten drives av ny kunnskap og innovasjoner som er med på å gi stadig bedre pasientbehandling og pasientopplevelse tilpasset den enkelte. Fra og med 2019 rapporterer helseforetakene på ny innovasjonsindikator. Formålet med den nasjonale indikatoren for innovasjon er å dokumentere og følge opp innovasjonsaktiviteten i helseforetakene, stimulere til implementering og spredning av innovasjoner og synliggjøre antatt og/eller realisert nytteverdi av innovasjon. Rapportering av indikatoren inngår i målesystemet til Helse- og omsorgsdepartementet, men foreløpig uten at det er knyttet finansiering til målingen.

Basert på 2020 rapporteringen av innovasjonsaktivitet ser vi at SiV har hatt en svært god innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre helseforetak, samt at aktiviteten ligger på tilsvarende nivå som året før.