HELSENORGE

Styrker det palliative arbeidet ved SiV

Fra 1. mars vil lindrende behandling skilles ut som eget fagansvarsområde under onkologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Illustrasjonsbilde av mann og kvinne ute

​Omleggingen er en del av et stort forbedringsprosjekt med mål om forbedret lindring, mestring og livskvalitet for palliative kreftpasienter i Vestfold og deres pårørende.

– Med pasient og pårørende som utgangspunkt, vil vi på denne måten skreddersy tilbudet slik at deres palliative behov dekkes på en best mulig måte, sier seksjonsleder Ole Kristian Andersen.

Nyansatt overlege Arve Nordbø vil lede arbeidet i den nye seksjonen. Les intervju med Nordbø her.

Tre nye pasientforløp

Som en del av prosjektet er det utarbeidet tre nye pasientforløp som nå er godkjent (lunge, onkologi og gynekologi). I tillegg er det opprettet et palliativt team, og utarbeidet prosedyrer for en felles standard for palliativ førstegangssamtale og mottak av den palliative pasient ved innleggelse.

I prosjektet har pasientene og brukernes erfaringer blitt brukt aktivt i utformingen av det nye tjenestetilbudet.

Se film om prosjektet: «Pasientens stemme» - filmen som forandret sykehuset

Tilbakemeldingene har blant annet resultert i følgende tiltak:

  • Nye mottaksrutiner i akuttmottak og nye rutiner for åpen innleggelse
  • Pasienttilbud om samtale om det å ha fått alvorlig sykdom
  • Kommunikasjonstrening for sykepleiere og leger
  • Styrket tilbud om fysisk aktivitet og mestring (blant annet via etablering av Pusterommet)
  • Styrket informasjon om det totale krefttilbudet ved SiV på sykehusets nettsider

Nå når arbeidet med dette viktige prosjektet er sluttført, vil det være en utfordring å iverksette de tiltakene som er besluttet. For å sikre dette, er det utarbeidet en plan som blant annet omfatter internundervisning på egen seksjon, foredrag for medarbeidere ved lungeavdelingen og ved gynekologisk seksjon, samt månedlige møter mellom forløpsansvarlige for de tre kreftområdene.

– Jeg er trygg på at sammen med den entusiasme prosjektet har blitt mottatt med, vil positive effekter komme til uttrykk allerede i løpet av få måneder. Så er det i tillegg planlagt evalueringer for å dokumentere de gevinstene vi håper å oppnå på vegne av våre palliative pasienter, sier Andersen.

Deltar i studie

De lindrende pasientforløpene vil i tillegg bli organisert i en nasjonal studie, PalliOn, under ledelse av sjef ved kreftavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, professor Stein Kaasa og professor Jon Håvard Loge ved Universitetet i Oslo. Planlagt oppstart er september 2016.

– Vi ved SiV har vært heldige å bli valgt ut som intervensjons-sykehus. Dette innebærer at de palliative pasientforløpene koordineres med bakgrunn i det fremste som er tilgjengelig av dokumentert behandling. Det vil iverksettes et undervisningsprogram med sterk satsing på kompetanseheving og samhandling mellom alle profesjoner som bidrar i palliasjonsarbeidet. Det vil blant annet være særlig fokus på gode kunnskaper i kommunikasjon, og det legges til rette for mest mulig sømløs overføring mellom sykehus og førstelinjetjenesten, sier Andersen.