HELSENORGE

Tildelt forskningsstøtte fra Helse Sør-Øst

Sykehuset i Vestfold har fått innvilget hele tre søknader om forskningsstøtte i 2016.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 128,1 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2016.

​Ved søknadsfristens utløp hadde det kommet inn 535 søknader til HSØ om forskningsmidler som oppfylte formelle krav. Søknadene holdt generelt et høyt vitenskapelig nivå.

Sykehuset i Vestfold har fått innvilget tre søknader om støtte - 1 postdoktorstipend i 3 år i 100 prosent, og 2 doktorgradsstidpend, 50 prosent i 6 år. Det er klinikk psykisk helse og rusbehandling med EPHAPS-prosjektet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som har fått tildelt midler i denne runden.

Her finner du listen over prosjekter som har fått støtte.

​Alle søknader om forskningsmidler blir vurdert ut fra både vitenskapelig kvalitet og forventet nytte for pasientbehandling.

- Vi vektlegger høy vitenskapelig kvalitet på forskningsprosjektene, men det er samtidig viktig at de viser til høy forventet nytteverdi for den framtidige pasientbehandlingen, sier Per Morten Sandset, direktør forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Les hele saken på HSØs nettsider her.