HELSENORGE

Trener på intensivbehandling

De siste ukene har til sammen 23 sykepleiere trent på intensivbehandling ved Sykehuset i Vestfolds simuleringssenter. Treningen er en del av et to ukers nasjonalt opplæringsprogram som skal gjøre dem i stand til å jobbe i behandlingsteam rundt pasienter med behov for intensivbehandling.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i oppdrag å utarbeide et nasjonalt internopplæringsprogram for sykepleie i intensivbehandling av covid-19 pasienter. Fagutviklingssykepleier Rita Foss Hargott ved intensivseksjon 4H har vært med å utvikle programmet.

SiV ble invitert med i den nasjonale arbeidsgruppen basert på resultater og erfaringer lokalt med opplæring og utvikling av en teamorganiseringsmodell under pandemiens første måneder. En av mine roller i arbeidsgruppen var å representere et mindre sykehus, da hovedtyngden av medlemmene kom fra universitetssykehus eller universitet der ressurser til gjennomføring av opplæringsprogrammer generelt er større, sier hun.

Ansatte som trener på intensivbehandling

Ved SiV har sykepleiere fra kirurgiske sengeposter og poliklinikker i Tønsberg og Larvik, samt nystartet kull av masterstudenter i intensivsykepleie, vært gjennom programmet de siste ukene.

Læringsmetodene består av teori i form av e-læring, oppgaver og undervisningsfilmer som gjøres individuelt, samt ferdighetstrening og simulering på simuleringssenteret. Opplæringen avsluttes med hospitering på intensivseksjon 4H sammen med intensivsykepleier som veileder. Tidsplanen består av 5 dager teoretisk del, 3 dager på simuleringssenteret og to dager hospitering.

Ansatte som trener på intensivbehandling

– Ved SiV har det vært et godt samarbeid for å planlegg og gjennomføre opplæringen. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gjennomgående positive. Vi håper at noen deltakere får lyst til å søke utdanning som intensivsykepleier i fremtiden, sier Hargott.

Opplæringsprogrammet erstatter ikke etablert intensivsykepleieutdanning, men skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som gjør deltagerne i stand til å utføre delegerte arbeidsoppgaver i et behandlingsteam rundt COVID-19 pasienter med behov for intensivbehandling.

Ved at grunnopplæringen er lik for hele landet, vil alle sykehus kunne vite hva opplæringen har bestått i og hvilke læringsmål som er møtt. Dermed vil ressursbruken i foretakene minimeres ved at alle kan ta i bruk et felles standard opplegg.

Ansatte som trener på intensivbehandling