Sykehusutbygging – Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet handler om å finne den beste løsningen for hvordan vi erstatter gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen skal være gjennomført innen mars 2021.

En viktig forutsetning for å sikre godt og riktig spesialisttilbud er at virksomheten har en bygningsmasse som er egnet og har en tilstand som er levedyktig over tid.  Gjennom flere utredninger av SiVs alternativer for hvordan vi ivaretar sørge-for-ansvaret, er konklusjonen at A/B-blokka og psykiatribyggene på sykehustomten i Tønsberg må erstattes.

Helse Sør-Øst RHF har godkjent forprosjektet og prosjektet er nå i byggefasen.

Les mer om Tønsbergprosjektet i TP-appen, last ned gratis på Google Play eller i App Store. Søkeord: Tønsbergprosjektet. Du kan også lese mer om Tønsbergprosjektet her.

Hvorfor bygge?

Sykehuset i Vestfold ønsker å tilby alle pasienter i vårt område en akseptabel og god standard på sengerom, behandlingsrom, smittevern og våtrom. Videre ønsker vi at våre ansatte arbeider i lokaler som gir gode arbeidsforhold og effektive arbeidsprosesser.

Vi skal ha gode løsninger når det gjelder logistikk og arealeffektivisering, og gi riktig behandling på rett sted i samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre HF og samarbeidspartnere. Gjennom smarte, standardiserte løsninger, arealeffektivisering, god logistikk og driftssikre bygg skal vi oppnå gevinster og gi bedre pasientbehandling.

Samlet areal: 44.468 kvadratmeter
Totalkostnader: Omtrent 2,7 mrd.
Byggestart: mars 2017
Fullført utbygging: mars 2021

Nybygg for akuttpsykiatrien skal stå klart til bruk innen mars 2019. Nybygg for somatikk, primært sengeområder og nytt akuttsenter skal stå klart mars 2021.

Slik vil bygget bli

Somatikkbygget vil ligge syd og øst på sykehustomten og kobles sammen med eksisterende bygg av nyere dato (1990-2005). Bygget er på ca 33.000 m2 og inneholder akuttsenger, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal. Totalt 176 senger. 

Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering og sentral sengevask.

  • Areal: ca. 33.000 m2
  • 176 senger
  • Byggestart april 2018
  • Ferdig mars 2021

Psykiatribygget

Det planlagte psykiatribygget rommer funksjoner som i dag ligger i eksisterende bygninger på sykehusområdet og funksjoner som i dag er plassert på Granli. På denne måten blir flere avdelinger innenfor psykisk helsevern samlet i én bygning på sykehusområdet i tett tilknytning til somatikkbygget.

Psykiatribygget skal både gi mulighet til å skjerme pasienter, samt gi opplevelse av frihet og åpenhet. 

Psykiatribygget vil ligge på nordenden av Tyttebærløkka som et selvstendig bygg. Bygget er på 11.406 m2 og inneholder akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 senger.

  • Areal: 11.406 m2
  • 50 senger
  • Byggestart mars 2017
  • Ferdig mars 2019

Et annerledes prosjekt med høye ambisjoner

Prosjektet har store ambisjoner med rask oppføring av nye bygg - om å gå fra tradisjonell byggeplass til montasjeplass.  Det innebærer en stor grad av standardisering av rom, funksjonelle- og tekniske løsninger, et modent marked for industriell produksjon av elementer og moduler, samt å være et komplett åpen BIM-prosjekt. BIM skal brukes i hele planleggingen, byggefasen og driftsfasen.
Målsetningen med bruk av åpen BIM og industriell byggproduksjon er å oppnå effektiv ressursbruk og reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet, mindre støyutfordringer for sykehusets normale drift og færre utfordringer knyttet til SHA.

Resultatmål for Tønsbergprosjektet

Prosjektets resultatmål er 50 prosent kortere byggetid, 10 prosent lavere byggekostnad og 0 byggefeil.

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.