Pasienter og personvern​

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

​Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av journalen din for utlevering til samarbeidende personell.

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister.

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum,DNA etc.) som samles inn når du mottar helsehjelp. Skjema og mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet. 

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan du forholder deg til:

 • Medisinsk forskning
 • Rettigheter ved deltakelse i forskning
 • Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

 Pasienter og personvern på helsenorge.no


 

Sykehusets behandling av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 42 skal Sykehuset i Vestfold vedlikeholde en offentlig fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Sykehusets personvernombud forvalter denne fortegnelsen. Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om ansatte og pasienter. Databehandlinger som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring, forskning og undervisning. Pasienter har rett til innsyn i opplysninger og til å få korrigert feil.

Sykehusets personvernombud

Sykehuset i Vestfold har eget personvernombud. Personvernombudet bidrar til at sykehuset:

 • informerer om hvilke personopplysninger som blir innsamlet inn og hvorfor.
 • holder oversikt over opplysningene som behandles.
 • gir innsyn til den opplysningene gjelder.
 • kontrollerer tilgangen til opplysningene.
 • ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir samlet inn.
 • beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
 • vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
 • sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Kontaktinformasjon:

E-post: personvernombud@siv.no

Utlevering av personopplysninger

Som hovedregel kan sykehuset ikke utlevere opplysninger uten den registrertes samtykke. I noen tilfeller blir allikevel opplysninger utlevert uten samtykke. Dette gjelder opplysninger til:

 • den registrertes arbeidsgiver i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.
 • forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke hvis forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten.
 • kvalitetssikring. Dette gjelder som oftest til avdelinger ved sykehuset som har behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.
 • NAV. NAV har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jf. folketrygdloven § 21-4.
 • nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende har rett til informasjon for å kunne ta avgjørelser på vegne av en slektning som ikke selv er i stand til å ta avgjørelsen. De nærmeste pårørende kan også få informasjon ”dersom forholdene tilsier det”, jf. Pasientrettighetsloven § 3-3.
 • foresatte eller verge. Foresatte har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år, har foresatte en ubetinget rett til informasjon.
 • nasjonale helseregistre. Sykehuset i Vestfold er pålagt å utlevere informasjon til følgende registre:
  - Dødsårsaksregisteret
  - Medisinsk fødselsregister
  - Meldingssystem for smittsomme sykdommer
  - Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
  - Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten
  - Register over svangerskapsavbrudd (abortregisteret)
  - Det sentrale tuberkuloseregisteret
  - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
  - Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
  - Norsk pasientregister (NPR)
  - Reseptformidleren (sentral database i eResept)
  - Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Sentrale lover for sykehusets behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Personopplysningsloven gir personvernombudet grunnlag til å tilrå behandling av personopplysninger i registre som brukes i kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning. Helsetjenesteforskning må også godkjennes av De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Helsepersonelloven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling ved sykehuset og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt.

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning og må tilrås av REK, i tillegg til at Sykehuset i Vestfolds håndtering av registrene må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter.

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan sykehuset behandler saker.  Når du er part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Sykehuset i Vestfold praktiserer meroffentlighet, det vil si at sykehuset så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares.

Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienten rett til informasjon om sin behandling, innsyn i journal og regulerer samtykke til helsehjelp.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.