HELSENORGE

SiV er godkjent som selvstendig lærebedrift og oppretter lærlingkontor

– SiV har ambisjoner om å forsterke rammen rundt lærlinger og er nå i ferd med å etablere et eget lærlingkontor, sier Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning. Olaug Finsrud er ansatt som faglig leder i lærlingkontoret. 

Fire lærlinger
Lærlinger på 7AB: Amalie Willassen Hansen, Sharon Wiksten, Khadiga Charour og Lotta Sakshaug.

Etableringen av lærlingkontoret er begrunnet i kravet i oppdraget til sykehuset (OBD 2020) og er forankret i sykehuset Kompetansestrategi 2019-2023.

– I tillegg er det en tro på at med et godt fungerende internt lærlingkontor vil kvaliteten på utdanningen være høy og vi vil utdanne dyktige fagarbeidere som senere vil jobbe i sykehuset, forteller Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning.

Godkjent selvstendig lærebedrift

Sykehuset har økt antall læreplasser de siste årene og har i dag lærlinger i helsearbeiderfag og ambulansefag. Målet er å øke antall læreplasser og utvide med lærlinger i flere yrkesfag.

– Etablering av eget lærlingkontor er et spennende nybrottsarbeid for sykehuset, og skal bidra til et styrket samarbeid og nærhet til videregående opplæring og yrkesopplæring, sier Elmer.

SiV ble i mars 2021 godkjent av Vestfold og Telemark Fylkeskommune som selvstendig lærebedrift i helsearbeiderfaget og ambulansefaget, og søker også i disse dager om godkjenning som lærebedrift i institusjonskokkefaget. 

Lærlingkontor

Sykehuset har hatt avtale med Opplæringskontor for offentlig sektor i Vestfold (OKOS) i flere år. Denne avtalen opphører 1. juli 2021. Lærlingkontoret og OKOS samarbeider om rekruttering av nye lærlinger denne våren til full drift er etablert internt fra august. Fra høsten 2021 har SiV inngått avtale med 37 lærlinger totalt, 18 lærling i helsearbeiderfag, 18 i ambulansefag og 1 lærling i kokkefag. Av disse er 23 nye og starter sin læretid i SiV i august.

Portrettfoto av Olaug Finsrud

Olaug Finsrud

Olaug Finsrud, med erfaring som lærlingkoodinator i Vestre Viken, yrkesfaglærer og helsefagarbeider, er rekruttert som faglig leder i lærlingkontoret. 

– Hun blir sentral i utviklingen av sykehusets rolle og kvalitet i yrkesfaglige utdanninger, men er avhengig av tett samarbeid med ledere, veiledere og lærlinger for å oppnå gode resultater, sier Elmer.
Følgende oppgaver skal ligge til lærlingkontoret:

 • Rekruttering av lærlinger 
 • Administrative oppgaver vedr. kontrakter og arbeidsavtaler
 • Planlegge og delta på fagdager og samlinger for lærlinger
 • Utvikle og oppdatere opplæringsplaner
 • Delta i evalueringsmøter
 • Oppfølging og dialog med lærlinger, veiledere og ledere
 • Melde lærlinger opp til fagprøve
 • Arrangere samlinger/møter for veiledere og ledere
 • Delta på ulike samarbeidsmøter og -arenaer med fylkeskommunen, videregående skoler og fagskoler
 • Avtale og koordinere praksisplasser for elver fra videregående skoler og fagskoler
 • Samarbeide med ledere om utvidelse med læreplasser i flere yrkesfag
 • Delta i utdanningsutvalg for videregående opplæring og fagskoleutdanning
 
Når eget opplæringskontor er etablert er intensjonen å rekruttere lærlinger i flere yrkesfag, som portør, logistikk, IKT og administrasjon. Lærlingkontoret skal bistå og samarbeide med faglige ledere for de yrkesfagene der sykehuset tilbyr læreplasser.