Bygget autismeavdelingen ligger i

Om autismeavdelingen

Autismeavdeling, Glenne regionale senter for autisme er organisert i klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret. Avdelingen er lokalisert i Borre.

​Autismeavdelingen har som ansvar å tilby spesialiserte tjenester til mennesker med autismespekterforstyrrelser i lokalt sykehusområde. Avdelingen yter tjenester i et livsløpsperspektiv, det vil si at vi yter tjenester ovenfor både barn/unge og voksne. Vi har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekter forstyrrelser inkludert komorbide tilstander, samt samhandling med kommunene rundt kompetanseoverføring og kompetanseutvikling som våre hovedoppgaver.

Tjenestene formidles både som polikliniske og ambulante, samt som kurs og konferanser. Senteret har ikke døgnplasser og derfor ingen mulighet for innleggelse av pasienter.

Avdelingen støtter sine behandlingstilbud til vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om beste kliniske praksis.

Utover grunnlidelsen har en rekke studier vist høy andel av intellektuell svekkelse/ PU og komorbide tilstander i form av psykisk lidelse, organiske og nevrologiske lidelser. Blant psykiske tilleggslidelser er ADHD, affekt- angst og tvangslidelser vanlige. Et helhetlig tjenestetilbud som kan forstå og hensyn ta et individuelt varierende lidelsesbilde gjennom livsløpet blir således avgjørende for pasientens sykdomsforløp og livskvalitet.

De omfattende funksjonsvanskene gjennom livsløpet, med høy andel komorbide tilstander og varierende intellektuell fungering, medfører utfordringer for samhandling og kalibrering av et helhetlig, sammensatt tjenestetilbud. I Vestfold er tjenestene samlet ved autismeavdelingen som har hovedansvaret for hele autismespekteret uavhengig av evnenivå, alder og komorbiditet.

Empirisk baserte tjeneste​r

Avdelingen anbefaler og tilstreber intervensjoner som har støtte i faglige vurderte studier, og ønsker å være tilsvarende tilbakeholdne med intervensjoner som ikke har tilstrekkelig dokumentasjon.  

Kompetanse

Som regionalt senter med råd- og veiledningsoppgaver ovenfor andre spesialisttjenester i Helse Sør-Øst forutsettes senteret å ha klinisk spisskompetanse. Kompetansebygging, veiledning og undervisning til annet fagpersonell, tjenesteytere, pårørende og brukere er i dag en integrert del av oppgavene i enkeltsaker; men også systematisk i forhold til større målgrupper og nettverk. Ved siden av leger og psykologer må høyskoleutdannet personell inneha en videreutdanning tilsvarende Masternivå for å komme i betraktning til ledige stillinger ved avdelingen.​

Sist oppdatert 20.01.2023