Sykehuset i Vestfold har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Mediehenvendelser

Henvendelser til sykehuset kan rettes til sykehusets mediekontakter. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser bør fortrinnsvis skje i kontortiden (kl. 08.00-16.00).

Alle henvendelser fra mediene skal rettes til sykehusets mediekontakter på telefon 952 01 111 (NB! Ikke send SMS, da telefonen er viderekoblet) eller på e-post til informasjon@siv.no.

Alt helsepersonell er bundet av taushetsplikten jf. Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om pasientens helsetilstand, uten at denne formelt fritar dem fra taushetsplikten. Fritaket som sådan må gjelde all relevant informasjon i den spesifikke saken.

Et fritak fra taushetsplikten innebærer ikke at helsepersonellet har en opplysningsplikt overfor media. De skal foreta en selvstendig vurdering om i hvilken grad opplysningene skal gis, og kan avslå å gi opplysninger til pressen uten nærmere begrunnelse. Hensynet til pasientens beste skal veie tyngst.

For å løse helsepersonell fra taushetsplikten, må pasienten fylle ut og signere skjema for dette,  og sende skjemaet til oss pr post eller levere fysisk til sykehuset.

Skjemaet og mer informasjon finner du her

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset i Vestfold. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Postjournal

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret


Nyheter​Sist oppdatert 12.01.2023