SiV Tønsberg

Styret ved Sykehuset i Vestfold

Styret for Sykehuset i Vestfold består av fem medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst, og tre medlemmer valgt av og blant ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Kommende styremøter

 • Torsdag 20.12.
  Styremøte 20. desember 2018

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Styremedlemmer

Per Christian Voss
Styreleder

Arne Bredvei
Nestleder

Hans August Hanssen
Styremedlem

Charlotte Haug
Styremedlem

Kirsti Been Tofte
Styremedlem

Tone Woll Buer
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Trond Hugo Haukebø
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Hilde Hatlo
Styremedlem (valgt av og blant de ansatte)

Vararepresentanter

Nina Christin Clausen
(ansattes representant, vara)

Kari Merete Saltvik
(ansattes representant, vara)

Lise Nordahl
(ansattes representant, vara)

Tor Kværne
(ansattes representant, vara)

Styremøter og -dokumenter 2018

Styremøte 28. februar 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-februar-2018-2018-02-28Styremøte 28. februar 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. mars 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-mars-2018-2018-03-20Styremøte 20. mars 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Ekstraordinært styremøte 8. mai 2018https://www.siv.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-8-mai-2018-2018-05-08Ekstraordinært styremøte 8. mai 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. mai 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-mai-2018-2018-05-28Styremøte 28. mai 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. juni 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-juni-2018-2018-06-20Styremøte 20. juni 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 27. september 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-27-september-2018-2018-09-27Styremøte 27. september 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 22. oktober 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-22-oktober-2018-2018-10-22Styremøte 22. oktober 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 20. desember 2018https://www.siv.no/arrangementer/styremote-20-desember-2018-2018-12-20Styremøte 20. desember 2018Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Møtedatoer for 2019

 • Torsdag 21. februar, kl. 14-18
 • Torsdag 21. mars, kl. 14-18
 • Tirsdag 14. mai, kl. 14-18
 • Torsdag 20. juni, kl. 14-18
 • Torsdag 26. september, kl. 14-18
 • Torsdag 24. oktober, kl. 14-18
 • Torsdag 28. november, kl. 14-18
 • Torsdag  19. desember, kl. 09-13

Om styret og styremøtene

Styrets vedtekter

Vedtektene for styret i Sykehuset i Vestfold ble vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009. Sist endret i foretaksmøte 13. februar 2014.

§ 1 Navn
Helseforetakets navn er Sykehuset i Vestfold HF.

§ 2 Eier
Sykehuset i Vestfold HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor
Sykehuset i Vestfold HF har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune.

§ 4 Formål
Sykehuset i Vestfold HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuset i Vestfold HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.

§ 5 Helseforetakets virksomhet
Ansvarsområde for Sykehuset i Vestfold HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehuset i Vestfold HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning.

Sykehuset i Vestfold HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Sykehuset i Vestfold HF skal drive:
• helsefremmende og forebyggende arbeid
• helsemessig og sosial beredskap
• rehabilitering og habilitering
• somatisk helsetjeneste
• psykisk helsevern
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere
• laboratorie- og radiologiske tjenester
• andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Sykehuset i Vestfold HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:
• pasientbehandling
• utdanning av helsepersonell
• forskning
• opplæring av pasienter og pårørende
• utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Sykehuset i Vestfold HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehuset i Vestfold HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler.

Sykehuset i Vestfold HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

§ 6 Foretaksmøtet
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 7 Styre
Sykehuset i Vestfold HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil 10 medlemmer. Inntil 6 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte 4 styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.

§ 8 Daglig leder
Sykehuset i Vestfold HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 8a Ledernes ansettelsesvilkår
Sykehuset i Vestfold HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sykehuset i Vestfold HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

§ 9 Opphevet 13. februar 2014.

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset i Vestfold HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.

§ 11 Låneopptak
Sykehuset i Vestfold HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuset i Vestfold HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Inngåelse av slike leieavtaler er omfattet av de til enhver tid gjeldende retningslinjer og fullmakter.

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt.

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehuset i Vestfold HFs plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning
Sykehuset i Vestfold HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.
Sykehuset i Vestfold HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område.

§ 17 Endring av vedtektene
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuset i Vestfold HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

Åpne styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

 • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
 • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
 • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Veileder for styrearbeid i helseforetakene

Det er utarbeidet en veilederen for styrearbeid i helseforetakene. Denne er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, som på basis av veileder fra departementet i fellesskap har tilpasset veilederen til helseforetaksnivå.

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.


Last ned veileder for styrearbeid

Oppnevning av styret

Styret i det regionale helseforetaket har ansvar for å opprette helseforetak og fastsette hvem som skal være medlem av styret (helseforetaksloven § 9). Senere endringer i styresammensetningen vedtas formelt av foretaksmøtet for det aktuelle foretaket etter at styret i det regionale helseforetaket har behandlet saken. Helseforetaksloven setter rammer for styrets sammensetning (§ 21) og tjenestetid (§ 24). Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrene i helseforetak (helseforetaksloven § 21). 
Les mer om oppnevning av styrer på Helse Sør-Øst sine nettsider

Arkiv styremøter 2017

Ekstraordinært styremøte torsdag 5. januar 2017https://www.siv.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-torsdag-5-januar-2017-2017-01-05Ekstraordinært styremøte torsdag 5. januar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Ekstraordinært styremøte 24.januar 2017https://www.siv.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-24januar-2017-2017-01-24Ekstraordinært styremøte 24.januar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 28. februar 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-28-februar-2017-2017-02-28Styremøte 28. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 30. mars 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-30-mars-2017-2017-03-30Styremøte 30. mars 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 4. mai 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-4-mai-2017-2017-05-04Styremøte 4. mai 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 15. juni 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-15-juni-2017-2017-06-15Styremøte 15. juni 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 14. september 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-14-september-2017-2017-09-14Styremøte 14. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 11. oktober 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-11-oktober-2017-2017-10-11Styremøte 11. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 16. november 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-16-november-2017-2017-11-16Styremøte 16. november 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 21. desember 2017https://www.siv.no/arrangementer/styremote-21-desember-2017-2017-12-21Styremøte 21. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Søk i alle styredokumenter

  

Søk i alle styredokumenter fra 2015, 2016, 2017 og 2018
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.