En lege som snakker med en pasient

Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Har du fått skriftlig beskjed i innkallingsbrevet om at du må kjøpe preparater før du skal til time på sykehuset, så kan du få refundert utlegget.

Skjema finner du her:

 

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette.

Les mer om tilbud og rettigheter for barn som er pårørende

Forskere kan søke om å bruke biologiske prøver som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les mer om biologisk forskningsreservasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om dine rettigheter ved fristbrudd

​Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan og koordinator på helsenorge

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om hva dette innebærer

Du har rett til innsyn i din journal og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å begrense helsepersonells innsyn i din pasientjournal, samt få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

Les mer om innsyn i egen pasientjournal

Les mer om hvordan du kan begrense innsyn i din pasientjournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk og for eksempel må på legevakten eller et sykehus der du ikke har noe journal fra tidligere​​​.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​

Les mer om klage og erstating

En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden. Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte til døden.

Her finner du Sykehuset i Vestfolds personvernerklæring. Denne personvernerklæringen forteller hvordan sykehuset samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Les mer om personvern​

Du har rett til innsyn i hvordan sykehuset behandler opplysninger om deg og hvilke opplysninger om deg som er lagret.

Her finner du skjema for å søke om innsyn

Skjemaet sendes til:

Sykehuset i Vestfold
v/ post- og dokumentsenteret
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Å si ja til organdonasjon skal ikke medføre ekstra utgifter for pårørende. Organdonasjon skal heller ikke medføre en økonomisk fordel.

Informasjon om refusjon av utgifter for nærmeste pårørende ved organdonasjon

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
Les mer om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten på helsenorge

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Les mer om rett til valg av behandlingssted​

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Informasjonsside om samvalg

Sykehuset i Vestfold er også en utdannelsesinstitusjon som samarbeider med Universitetet i Oslo. Ved sykehuset gjennomføres også kompetanseutvikling for alle ansatte og du vil kunne møte personell som deltar i dette.

Les mer om undervisningssykehus

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Les mer om ekspertpanelet

Sist oppdatert 06.06.2023