Refusjon av utgifter for nærmeste pårørende ved organdonasjon

Å si ja til organdonasjon skal ikke medføre ekstra utgifter for pårørende. Organdonasjon skal heller ikke medføre en økonomisk fordel.

Organdonasjon kan være aktuelt ved dødsfall som skjer når sykdom eller skade har oppstått brått og uventet. Man ønsker at pårørende i denne kritiske situasjonen skal få muligheten til å være tilstede for å få tilstrekkelig informasjon og for å ta avskjed med sin kjære.

Organdonasjon kan i noen tilfeller medføre forlenget behandlingsforløp i intensivavdelingen, noe som kan medføre ekstra utgifter til for eksempel overnatting, mat, transport og parkering.

Lov om organdonasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (Transplantasjonslova, 2016) sier i § 18 at nærmeste pårørende til en død organdonor har rett til refusjon av ekstra utgifter som følge av donasjonen.

Retten til refusjon starter når pårørende får spørsmålet om organdonasjon og behandling opprettholdes kun med tanke på en mulig organdonasjon.

Refusjonsretten varer til donasjonen er gjennomført. Det vil i praksis si til dagen etter organuttaket, når pårørende har fått muligheten til syning eller etter at pårørende har tatt avskjed i intensivavdelingen dersom de ikke ønsker syning.

I enkelte tilfeller viser det seg at organdonasjon likevel ikke kan gjennomføres. Refusjonsretten gjelder da til behandlingen med tanke på donasjon avsluttes.

Refusjonsretten gjelder kun for nærmeste pårørende. Dette er i de fleste tilfeller bare èn person.

Hvem som er nærmeste pårørende er definert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3b. Lege og sykepleier på avdelingen vil i samråd med pårørende avklare hvem som regnes som nærmeste pårørende i hvert enkelt tilfelle.

Ved behov for overnatting kan det være mulig å disponere et overnattingsrom. Hotellet ved sykehuset kan være det mest nærliggende alternativet. Snakk med personalet på avdelingen om hvilke muligheter som finnes.

Nærmeste pårørende får dekket kostutgifter. Personalet er behjelpelig med matkort og bestilling av mat på postkjøkken. Om du/dere bor på hotell, kan det være aktuelt å ha full kost og losji. Ekstrautgifter til mat dekkes ved fremlegg av kvitteringer opp til statens satser (Statens reiseregulativ for innenlandsreiser).

Ved Sykehuset i Vestfold er det egne etasjer for pårørendeparkering i parkeringshuset som ligger ved siden av sykehuset. Pårørende til intensivpasienter får skjema til parkeringskort av personalet på avdelingen.

Transport (fortrinnsvis offentlig transport) tur/retur mellom overnattingssted/bosted og sykehus refunderes mot kvittering når reisen relaterer seg til forlenget sykehusopphold forårsaket av donasjonen.

Bruk av egen bil følger kilometergodtgjørelse jf. statens reiseregulativ. Bompenger dekkes uten kvittering.

Sykedager ved et dødsfall vil normalt dekkes av annet regelverk og vil da ikke gi rett til refusjon. Selvstendig næringsdrivende kan få dekket dokumentert tapt inntekt opptil kr. 2000 pr. døgn. Dokumentasjon må foreligge.

Utgifter som er relatert til dødsfallet og ikke til donasjonen som sådan, refunderes ikke. Dette gjelder for eksempel reise til sykehuset på grunn av det akutte sykdomstilfellet/dødsfallet, transport av avdøde til hjemsted, opphold relatert til forsinket syning på grunn av rettslig obduksjon, syning på hjemsted og begravelsesutgifter.

Refusjonskravet sendes inn fortrinnsvis innen 3 måneder etter dødsfallet.

Refusjonskravet må sendes inn samlet. Fyll ut eget refusjonsskjema og legg ved originale kvitteringer til adresse: Sykehuset i Vestfold HF, Intensivseksjon 4H, Postboks 2168, 3103 Tønsberg.

Dersom nærmeste pårørende mener at det ikke er gitt tilstrekkelig dekning av utgifter, kan det sendes inn en klage til samme adresse som refusjonskravet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med intensivavdelingen ved Sykehuset i Vestfold på telefonnummer 33 34 21 86 (dagtid på hverdager). 

Sist oppdatert 18.09.2023