Veiledningsprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser

Veiledningsprogrammet for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser er utviklet på bakgrunn av et prosjekt gjennomført av autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, som ble ferdigstilt i 2007.  Bakgrunnen for prosjektet var at man ønsket å styrke foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser sine ferdigheter og muligheter til å løse utfordringer spesifikt til det å oppdra barn med autismespekterforstyrrelser.

Autismeavdelingen fikk støtte fra Helsedirektoratet i 2005 til å utarbeide et tilbud til foreldre til barn med ASF. Prosjektet ble ferdigstilt i 2007, med et eget utviklet foreldreprogram med tilhørende manualer. Med utgangspunkt i resultatene av dette arbeidet har autismeavdelingen videre også tilpasset og utviklet et tilsvarende tilbud for foreldre til ungdom med ASF fra 2011.

Fra 2007 har autismeavdelingen gjennomført 4 grupper i året med foreldreveiledning og i snitt 22 foreldrepar har deltatt på dette i året fra 2007 til dagens dato. Noen foreldrepar har deltatt både på barnegruppe og senere på ungdomsgruppe. Alle grupper blir evaluert både med tilbakemeldinger fra foreldre og ved kartleggingsskjemaer på barnas atferd og foreldrenes opplevelse av stress i hverdagen. Dataene viser at det å delta på denne veiledningen gir god effekt på begge områder.

Deltakelse på Glennes Foreldreprogram har som formål å styrke foreldrenes muligheter til å lykkes mer i samhandling med sine barn. Dette innebærer både å styrke deres ferdigheter til å analysere hva som skjer i konkrete samhandlingssituasjoner, hvordan man kan tilrettelegge for og gjennomføre samhandling tilpasset deres barns forutsetninger, og hvordan man kan håndtere ulike situasjoner som oppstår i hverdagen. Tilbudet er tilpasset det å ha barn med vansker innen ASF.

Tilbudet gjennomføres i grupper av foresatte vanligvis bestående av 5 - 7 par/eneforsørgende. Deltakerne i gruppene møtes ukentlig, normalt i en periode som strekker seg over 12 uker. Hvert av møtene har en varighet på 2,5 time og foregår på dagtid.

Foreldreprogrammet er delt inn i tre hovedområder. I de første 4 ukene jobber man med positiv samhandling. Deltakerne får teoretisk opplæring i de ulike temaene, de får praktiske erfaringer/øvelser som er tilpasset den enkelte og de får hjemmeoppgaver som de jobber med mellom sesjonene. Temaer disse ukene er å komme i posisjon til positiv samhandling, atferdsbeskrivelser, sette av tid til å være sammen, begrense krav, bevissthet rundt ros og gode beskjeder i samhandling. I de neste ukene jobber man mer systematisk mot opplæring og tilrettelegging for selvstendighet, med fokus på analyse av atferd og motivasjon. Før man i de siste ukene går igjennom sentrale prinsipper knyttet til grensesetting. Dette tilpasses ASF og utfordringer som er vanlig der.​

De ulike delene av tilbudet bygger på hverandre i en fastlagt rekkefølge. Dette forutsetter at alle deltakerne deltar i hele sekvensen. Tidligere var det en manual for ungdom- og en for barnegruppe, manualen er nå samkjørt og man tilpasser temaene og eksemplene til alder og funksjonsnivå på barna.

Det er utviklet manualer, både for gruppeledere som har fått opplæring i programmet og egen manual for foreldre som deltar i opplæringen. De første manualene var ferdige i 2007 og ble revidert i 2013 og er oppdatert januar 2022.

Gruppeledermanualen er utviklet som et verktøy for fagpersoner som skal gjennomføre gruppeveiledning for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser. Det anbefales at fagpersoner som skal gjennomføre programmet har grunnleggende kunnskap om autismespekterforstyrrelser og anvendt atferdsanalyse. Dette er ikke et hefte som deles ut til foreldre som deltar på veiledningen (de får sitt eget hefte som heter kurshefte foreldre). Det er en forutsetning at de som skal drive egne grupper har deltatt på tredagers opplæring/ workshop.​

For de som har deltatt på workshop for kursledere, kan bestille materiell til undervisning. Materiellet er oppdatert våren 2022.

Det som kan bestilles er:

  • ​Kurshefte Foreldre (samme hefte for barn og ungdom) 50 kr
  • Gruppemanual (samme hefte for barn og ungdom) 100 kr
  • Minnepenn - med aktuelle filmsnutter og annet materiell brukt i opplæringen 200 kr

Hvis du ønsker å bestille materiell, eller har spørsmål i forbindelse med Glennes foreldreprogram, vennligst send e-post til vegard.henriksen@siv.no.​

Det arrangeres workshop/opplæring av gruppeledere ca. en gang pr år. Informasjon om denne opplæringen legges ut under arrangementer.

Deltagelse på denne opplæringen er en forutsetning for å drive egne grupper. Dette er for å kvalitetssikre veiledningen til foreldre. Manualene kan aldri bli så gode og beskrivende at man kan bruke dem uten å motta opplæring i tillegg. Under opplæringen vil man se alle gruppemøtene bli gjennomført og man får mulighet til å stille oppklaringsspørsmål.​
Sist oppdatert 20.01.2023