HR

HR yter et bredt spekter av HR-tjenester rettet mot organisasjonen og er strategisk- og operativ støttespiller for sykehusets ledelse samt et virkemiddel for at sykehuset skal nå sine mål.

HR skal sørge for at sykehuset har struktur og systemer knyttet til all planlegging, rekruttering, utvikling og avvikling av de menneskelige ressurser i sykehuset

Mer konkret betyr det at HR: 

  • ivaretar sykehusets arbeidsgiverpolitiske rolle i partsarbeidet, i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler som binder sykehuset
  • bidrar til at sykehusets ledere har nødvendig kunnskap og støtte for at de skal kunne ivareta sitt HR/HMS ansvar
  • har tilbud om- og følger opp utvikling av ledelse og ledere
  • sørger for at sykehuset har et HMS-system som samsvarer med krav satt i Helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen samt at forhold knyttet til forebygging av rusforebyggende arbeid og verne- og arbeidsmiljøspørsmål ivaretas
  • ivaretar forhold knyttet til oppfølging og forebygging av sykefravær
  • tar en ledende rolle for at sykehuset når mål gjennom å drive aktivitetsstyrt bemanning og god arbeidstidsplanlegging
  • sørger for at sykehuset har struktur og systemer som sikrer strategisk og operativ kompetansestyring samt at sykehusets utdanningsrolle ivaretas 
  • ivareta sykehusets personaladministrative rolle og sette det i system i tråd med lov og avtaler 
  • drifter sykehusets bemanningsavdeling og bidra til å dekke vikarbehov i sykepleiedrevne seksjoner 

HR-direktør: Bente Krauss

Kontakt

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg