Ungdomspsykiatrisk seksjon

Ungdomspsykiatrisk seksjon er en seksjon innen barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og er lokalisert i bygg F på sykehusområdet i Tønsberg. Seksjonen består av barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/intensivt ungdomsteam (IUT).

Døgnposten har 6 sengeplasser for ungdom opp til 18 år. Posten har både akutte- og elektive innleggelser og dekker Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelings døgntilbud for hele Vestfold. Øyeblikkelig hjelp blir prioritert. 

Intensivt ungdomsteam (IUT) er et ambulant behandlingstilbud til ungdom som er i akutt krise, der det vurderes at innleggelse ikke er det mest hensiktsmessige. En rask påkobling av IUT kan forebygge innleggelser og redusere unødvendig liggedøgn. 

Oppdrag

 • Utredning og behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller sammensatte tilstander.
 • Døgninnleggelse som ledd i behandling av spiseforstyrrelse hvor poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig (reversering av alvorlig undervekt). 
 • Psykiatriske tilsyn i somatikken og henvendelser om øyeblikkelig hjelp fra førstelinjetjenesten der pasienten ikke allerede har en behandlingskontakt i BUPA. 

Øyeblikkelig hjelp

Ungdomspsykiatrisk seksjon er utpekt til å gi øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd, og må straks motta pasienter for undersøkelse og om nødvendig behandling dersom pasientens tilstand anses å være livstruende eller meget alvorlig, eller pasienten på grunn av psykisk sykdom anses å være til vesentlig fare for andre.

Seksjonen har etablert en egen vaktordning hvor barne- og ungdomspsykiater, leger, psykologspesialister og psykolog inngår i vaktlaget. Overleger i BUPA er tilknyttet en vaktordning hvor de har tilstedevakt i døgnseksjonen på dagtid i helger og høytider. På kvelds- og nattestid ivaretas øyeblikkelig hjelp i samarbeid med vakthavende lege i psykiatrisk sykehusavdeling.

Hvem kan henvise?

Sykehuslege, legevakt eller fastlege, psykolog og leder i barneverntjenesten kan henvise til BUPA. Behandler i BUPA poliklinikk kan henvise til døgninnleggelse eller oppfølging fra intensivt ungdomsteam. 

Ved øyeblikkelig hjelp kan pasienten tas imot for vurdering direkte i seksjonen med henvisning fra fastlege/legevakt eller sykehuslege. 

Om barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost er en sengepost for utredning og behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år. Innleggelse vurderes ved mistanke om alvorlige sinnslidelser og for ungdom med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser hvor poliklinisk eller individuell oppfølging ikke er tilstrekkelig. Døgnposten er godkjent for tvungent psykisk helsevern.

De fleste som kommer til oss er henvist fra en av BUPAs poliklinikker eller av lege. Innleggelse velges ofte der annen behandling over tid ikke har hjulpet, eller der det trengs mer intensiv observasjon og utredning for å forstå tilstanden. Andre ganger velges døgnposten fordi det haster med å sette i gang god behandling, eller fordi det føles tryggest å være her under behandlingen. 

Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste ungdommer og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. Noen ganger finnes det viktige behandlingsmessige grunner for ikke å velge innleggelse, selv om ungdommen har det vanskelig. 

 Av behandlingsmessige årsaker ønsker vi som regel at foreldre er innlagt sammen med barnet eller ungdommen. Pasienter under 18 år har uansett rett til å ha en av sine foreldre hos seg hele døgnet. De fleste som er hos oss kan reise hjem på permisjoner i helgene og eventuelt også noen kvelder i uken. Enkelte pasienter er i avdelingen på dagtid, men sover hjemme.

Så fremt det er mulig, har vi et «forvern» hvor vi sammen med pasienten, pårørende og henviser planlegger hva vi skal gjøre under innleggelsen. Når det gjelder utredning og behandling foregår denne på flere områder under en innleggelse:
 • Somatisk utredning/behandling (legeundersøkelser, tester og medisinering)
 • Psykologisk utredning og behandling (tester, samtaler)
 • Miljøterapeutisk utredning og behandling (samhandling, aktivitet, observasjon, samtaler).
Innleggelsestiden varierer ut ifra problemstillingen, fra noen dager til flere uker. De fleste fortsetter med oppfølging i BUPA poliklinikk etter et opphold hos oss.

Under oppholdet får barn og ungdom tilpasset undervisning fra Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen). SMI-skolen samarbeider med hjemmeskolen, og noen har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen dersom det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart.

Miljøterapi

Miljøterapi er den sentrale behandlingsformen i barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost. 

Miljøterapi er en systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å fremme deres muligheter til læring, mestring og personlig ansvar.

Det utarbeides individuelle behandlings- og miljøplaner i samarbeid med pasienten og foreldre. 
 
For å beskrive hvordan de miljøterapeutiske intervensjonene tilpasses pasientens behov, kan man ta utgangspunkt i Gundersons (1978) fem miljøterapeutiske prinsipper: beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjøring.  
 • Med beskyttelse menes å hjelpe pasienten med å ta kontroll der hvor hen ikke makter.
 • Støtte handler om å hjelpe pasienten til å utføre gjøremål hen mestrer og legge til rette for at hen gradvis kan ta nye utfordringer.
 • I struktur ligger alt som handler om rammer og forutsigbarhet for pasienten. 
 • Det miljøterapeutiske arbeidet med engasjement legger opp til meningsfulle og mestringspregede aktiviteter. Her vektlegges ansvar og motvirkning av passivitet og uselvstendighet. 
 • Gyldiggjøring legger til rette for at pasienten bedre kan forstå egen utilstrekkelighet og regresjon. Dette handler også om å bekrefte pasientens individualitet og egenart, trygge egen identitet og utvikle selvfølelse, selvstendighet og selvtillit.
I hvilken grad de ulike prinsippene vektlegges, avhenger av pasientens tilstand og behov. Ved en døgninnleggelse vil hovedfokus ofte være på områdene beskyttelse, støtte og struktur.

Medarbeidere

Døgnposten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som samarbeider i team rundt hver enkelt pasient. Personalet består blant annet av barne- og ungdomspsykiatere, psykologspesialister, leger, familieterapeuter og miljøterapeuter med minimum treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. En stor del av miljøterapeutene har videreutdanninger innenfor psykisk helsearbeid, familieterapi, miljøterapi og kognitiv terapi.

Om intensivt ungdomsteam (IUT)

Intensivt ungdomsteam (IUT) består av overlege, to psykologspesialister og klinisk barnevernspedagog, alle med høy kompetanse og erfaring med behandling av ungdom i krise. 
 
IUT samarbeider tett med døgnposten og poliklinikkene i BUPA, og tilbyr intensiv poliklinisk oppfølging med hyppige treff over en avgrenset periode. IUT jobber arenafleksibelt og har mulighet til å treffe ungdommer og deres nettverk der det er mest hensiktsmessig. IUT veileder også barnevernsinstitusjoner og kommunale boliger som ivaretar ungdommer som er i behov av oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Verdigrunnlag

Ungdomspsykiatrisk seksjon skal gi et trygt og sikkert behandlingstilbud. Vi skal gi adekvat helsehjelp til ungdommer med psykiske lidelser som er i behov av utredning og behandling i de rammene som vi kan tilby.
 
Vi viser respekt for våre pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
Vårt virke skal til enhver tid forholde seg til- og etterleve de lover, forskrifter og retningslinjer som samfunnet krever. 
 
Som ansatte i ungdomspsykiatrisk seksjon tør vi å gå nye veier, vi er nysgjerrige og vi lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg.

Våre viktigste samarbeidspartnere

Foreldre og foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Ellers samarbeider vi tett med BUPAs poliklinikker, SMI-skolen, andre avdelinger på sykehuset, barnevernstjenesten og kommunal helsetjeneste.

Seksjonsleder: Marianne Jønsberg

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Både barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/intensivt ungdomsteam (IUT) er bygg F som er på sykehusområdet i Tønsberg.

Håkon V gate 17 A, bygg F

Håkon V gate 17 A

3116 Tønsberg