Psykosepoliklinikk (DPS)

Poliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, og behandling i form av stabilisering av lidelsen og/eller rehabilitering.

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

Målgruppe

Poliklinikkenes målgruppe er pasienter over 18 år med mistanke om eller tidligere diagnostisert psykoselidelse. Pasienter kan ha samtidig rusmiddelproblematikk. Pasienter med mistanke om psykose gis rett til prioritert helsehjelp med kort frist. 

Utredning og behandling

Alle pasienter som starter opp med utredning og behandling, inngår i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er eget pakkeforløp for pasienter med psykoselidelse. Med dette ønskes det å gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.
Poliklinikkene gir strukturert utredning med anbefalte kartleggingsverktøy. Pasienter som skal til utredning kan få tilsendt ulike kartleggingsverktøy elektronisk på forhånd.

Utredningsforløpet er lagt opp som et dagtilbud der pasienten møter flere behandlere med ulike oppgaver gjennom oppmøtedagene for å sikre optimal utredning og diagnostisering, samt tilbud om ulike behandlingsmetoder og rask igangsetting av valgt behandlingsform.
Behandlingstilbudet er evidensbasert og kan bestå av undervisning både individuelt og i gruppe med praktisk og sosial ferdighetstrening (IMR), spesifikk psykoterapi som kognitiv terapi og motiverende intervju samt medikamentell behandling. Seksjonen har eget tilbud til familier som er i behov av det i form av familie og nettverksarbeid.

Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentralt. Den enkelte støttes i å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring i egen bolig og øvrig hverdag. Behandlingstilbudet baseres så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på mestring og ønsket helsehjelp.

Poliklinikken bruker systematisk tilbakemeldingsverktøy for å fortløpende evaluere hvordan behandlingen går.
Poliklinikkene samarbeider tett med TIPS som er et eget lavterskel tilbud for tidlig oppdagelse av psykose. TIPS gir råd til mennesker som rammes av psykiske lidelser for første gang, eller som føler at eksisterende problemer blir alvorlig forverret. TIPS svarer alle som trenger hjelp eller som har mistanke om at noen de kjenner har problemer. Ved mistanke om utvikling av psykose vil TIPS tilby utredning og hjelp til videre behandling.
TIPS-telefonen er 33 37 59 50.

Samarbeid med andre instanser

Poliklinikkene samarbeider mye med kommunen for å få iverksatt nødvendige sosioøkonomiske tiltak raskt, og for å sikre best mulig oppfølging over tid. Seksjonene samarbeider også med andre seksjoner ved DPS Vestfold, fastleger og psykiatritjenesten i kommunene samt andre avdelinger i klinikken.

Generelt om seksjonen

Seksjonen består av overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering og spesialsykepleiere innen psykisk helse.

Lokalisering: Larvik og Nøtterøy
Seksjonsleder i Larvik: Stine Skei
Seksjonsleder i Tønsberg/Nøtterøy: Carina Stensland 

 

Kontakt

Telefon

Nøtterøy

33 34 51 40
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Furubakken, Larvik (DPS)

Kristian Fredriksvei 10

Larvik

Linde, Nøtterøy (DPS)

Ørsnesalleen 14

3120 Tønsberg