Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder: - Særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år - Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år - Demens og atferdsmessige utfordringer - Behov for vurdering av kjøreferdigheter

Døgnseksjonen har seks plasser og innleggelsen varer oftest i tre-fire uker. Det er mulighet for opphold i skjermet enhet med spesielt tett oppfølging fra personale. Det tilbys ikke akutt innleggelser, og noe ventetid må påregnes.

Under oppholdet i døgnseksjonen får hver pasient en fast behandler (lege/psykolog) og en primærkontakt (syke/hjelpepleier). Det kan arrangeres omvisning i døgnseksjonen før innleggelse.

Spisetider/måltider: 

 • Kl. 09.00: frokost
 • Kl. 12.00: lunsj
 • Kl. 15.30: middag 
 • Kl. 19.30: kveldsmat

Telefontider

Sengepostens telefoner er betjent hele døgnet.
Pasienter kan ha med mobiltelefon slik at pårørende kan ta direkte kontakt. Ved bruk av mobiltelefon må det vises hensyn til andre pasienter.

Behandlerkontakt:

Foregår på dagtid, omfang og innhold vurderes fortløpende.
Lege vil være tilgjengelig for avdelingen hele døgnet.

Hva skjer ved innleggelse:

Ved innleggelse vil pasienten, og helst pårørende, bli møtt av sykepleier og behandler for innkomstsamtale. Her gjøres det en første kartlegging av hva som er aktuell situasjon og ønske med innleggelse fra pasient/pårørendes perspektiv.

Somatisk undersøkelse ved lege blir gjennomført, og ulike orienterende prøver vil bli gjort (blodprøver, urinprøve, EKG, blodsukker, blodtrykk, høyde, vekt).


Praktisk informasjon ved innleggelse:

 • Det anbefales at en som kjenner pasienten møter sammen med vedkommende på innleggelsestidspunktet 
 • Husk å ta med hjelpemidler som er nyttige for pasienten i hverdagen 
 • Om mulig, ta med oppdatert medikamentliste 
 • Det er mulighet for vask av privat tøy under oppholdet

Hva skjer ved utskriving:

Når oppholdet skal avsluttes arrangeres det et tilbakemeldingsmøte for pasient, pårørende og samarbeidspartnere. Her vil oppholdet oppsummeres, og det vil bli en gjennomgang av aktuelle observasjoner, resultater og vurderinger som er gjort under innleggelsen.

Det kan tilbys hospitering og veiledning for samarbeidspartnere under oppholdet, der dette vurderes nyttig. Det kan også være aktuelt med veiledning til samarbeidspartnere etter endt opphold.

Epikrise sendes til henviser/fastlege/aktuelle samarbeidspartnere etter avsluttet behandling.

Generelt om sengeposten

Tilbud og aktiviteter under innleggelsen kan være:

 • Vurdering gjort av fysioterapeut 
 • Samtale og vurdering ved lege/psykolog/primærkontakt 
 • Utprøving av hukommelseshjelpemidler 
 • Utendørs aktiviteter 
 • Trening i gruppe 
 • Dagsturer med døgnseksjonens bil 
 • Kjøkkenaktiviteter 
 • Felles måltider

De forskjellige aktivitetene tilpasses den enkelte pasients behov og ønsker.

Det drives forskningsprosjekter i regi av seksjonen. Pasient og pårørende kan bli forespurt om å delta.

Organisering:

Døgnseksjonens ansatte er psykiater, psykolog, sykepleiere med videreutdanning, hjelpepleiere med videreutdanning, fysioterapeut og ergoterapeut.

Seksjonsleder: Merete Jonsrud

Kontakt

Ekspedisjon

Sengepostens telefoner er betjent hele døgnet. Seksjonen er stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie.

Slik finner du fram

Håkon V gate 17 A, bygg F

Håkon V gate 17 A

3116 Tønsberg