Psykiatrisk akuttmottak

Psykiatrisk akuttmottak  er et lukket psykiatrisk akuttmottak som tilbyr øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år med akutte psykiatriske lidelser og pasienter med akutte rustilstander etter lov om psykisk helsevern.

Vår oppgave er å gi akutt behandling, samt kartlegge pasientens behov for videre behandling og oppfølging, i forbindelse med psykisk helse og ruslidelser.

Vi er bemannet med leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og assistenter. I tillegg er også sykehusprest og sosionom tilgjengelig.

Våre nærmeste samarbeidsparter er Psykiatrisk akuttpost A, B og C, DPS Vestfold og primærhelsetjenesten.

Det er utstrakt samarbeid med andre avdelinger på sykehuset om somatisk utredning. Som en del av behandlingen inngår også utredning av videre behov for oppfølging. En del av våre pasienter trenger lengre innleggelse enn det vi kan tilby på akuttnivå. Disse pasientene henvises til døgnavdeling på distriktspsykiatrisk senter (DPS Vestfold). Pasienter som kan reise direkte hjem etter utskrivelse, henvises til psykiatriske poliklinikker (DPS), avdeling for rusbehandling (ARB), kommunale psykiatritjenester, eller oppfølging av fastlege.

Spisetider/måltider:  

Frokost, lunsj, middag og kveldsmat til faste tider er oppslått i sengeposten.

Hva skjer ved innleggelse:

Alle pasienter blir tatt imot av vakthavende lege. Pasienter som blir innlagt mot sin vilje har klagerett. Vi bidrar til å opprette kontakt med Kontrollkommisjonen som er klageorgan for pasienter innlagt på tvang.

Mer informasjon om Kontrollkommisjonen kan du lese her:

Informasjon om kontrollkommisjonen på helsenorge.no

Kontrollkommisjonen ved Sykehuset i Vestfold ledes av advokat Liv Solveig Pettersen og kan kontaktes på adresse:

Advokat Liv Solveig Pettersen

Advokatforum
Postboks 447 Sentrum
0104 Oslo       

Telefon 22 40 36 40  

Hva skjer ved utskriving:

Alle pasienter blir skrevet ut til videre behandling enten til fastlege, kommunale psykiatritjenester, poliklinisk behandling eller videre døgnbehandling ved DPS.


Seksjonsleder:
Sondre Hasvold 
 

Kontakt

Telefon

Telefonen er betjent hele døgnet.

Slik finner du fram

Besøkstider

Ring gjerne på forhånd før besøk.
  • I dag 13:00 - 19:00
  • Mandag 17:00 - 19:00
  • Tirsdag 17:00 - 19:00
  • Onsdag 17:00 - 19:00
  • Torsdag 17:00 - 19:00
  • Fredag 17:00 - 19:00
  • Lørdag 13:00 - 19:00
  • Søndag 13:00 - 19:00

Håkon V gate 17 A, bygg F

Håkon V gate 17 A

3116 Tønsberg