Kreftseksjon

Kreftseksjonen har ansvar for behandling av kreftpasienter (onkologi) i Vestfold, med unntak av blodkreft og underlivskreft. I tillegg har vi ansvar for tilbudet til pasienter med kreft som har behov for komplisert symptomlindring (palliasjon).

Det er for tiden fire overleger ved seksjonen, og tre leger i spesialisering. I tillegg har vi fast ansatt sosionom. Sammen med spesialsykepleiere, og andre profesjoner inklusive fysioterapi og prestetjeneste, kan vi ved seksjonen tilby et komplett tverrfaglig behandlingsopplegg.

Ved kreftpoliklinikken gis omtrent 4000 kurer med cellegift i året, i tillegg til omtrent samme antall konsultasjoner.

Kreftseksjonen har en sengepost med 14 senger, for å løse oppgaver knyttet til pasienter vi har ansvar for. Dette kan være i forbindelse med kreftbehandling, komplikasjoner ved kreftsykdom og behandling, og symptomlindring.

I tråd med krav til moderne kreftbehandling, samarbeider onkologisk seksjon tett med kirurgiske spesialområder innenfor kreft i urinveier, mage-tarm og bryst, i tillegg til lungeavdelingen.

Vi har et nært samarbeid med førstelinjetjenesten, og vi har også et velfungerende samarbeid med regionsykehus, og Sykehuset Sørlandet i Kristiansand, særlig i forbindelse med strålebehandling.

De fleste pasienter utredes ved andre avdelinger som deretter henviser pasienter til onkologisk seksjon for vurdering av kreftbehandling og/eller symptomlindring. I noen tilfeller kommer pasienten til oss fra fastlege.

Vi ønsker at fastlegen, og førstelinje-tjenesten med kreftkoordinator, hjemmesykepleie og sykehjem skal være aktive medspillere i pasientbehandlingen, og det er etablert gode samarbeidslinjer for dette.

Seksjonen har sin aktivitet ved sykehuset i Tønsberg.

Seksjonsleder:

Nina C. Firing