Innkjøp og kontrakt

Innkjøp og kontrakt har ansvar for å gjennomføre anskaffelser, koordinere innkjøpsbehov, samt foreslå samordning av avtaler, inngå og vedlikeholde avtaler med leverandører, og holde sykehusets ledelse og ansatte orientert om gjeldende avtaler. Vi skal også gi rådgivning til ansatte om innkjøpsregelverket, delta som ressurs i regionale/nasjonale anbud og være en pådriver for at vi velger miljøvennlige produkter.

Innkjøp og kontrakt er en seksjon  i økonomiavdelingen.

Leverandørkontakt og etikk

Når det gjelder honorering og gaver har ingen i SiV anledning til å motta gaver, provisjon, tjenester eller annen ytelse som kan oppfattes å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak på en utilbørlig måte. Når det gjelder kurs, kongresser og faglige møter, skal alle invitasjoner sendes foretaket:

Sykehuset i Vestfold v/leverandørkontakt
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Når det gjelder forskning, skal all ekstern finansiering av forskning sendes til Sykehuset i Vestfold  ved fagdirektør, og ikke til den enkelte ansatt.

Informasjon om innkjøp og leverandørkontaktliste

Kontakt

Telefon

Innkjøpskontoret/supporttelefon

33 34 20 08

Innkjøpssjef Dag Hopen:

33 34 32 96