Klinisk evaluering av TICK-BORNE ENCEPHALITITS VIRCLIA ® IgM MONOTEST i en norsk pasientpopulasjon

Skogflåttencefalitt er en potensielt alvorlig virusinfeksjon som smitter via flåttbitt og som kan medføre infeksjon i sentralnervesystemet. Skogflåttencefalitt har hatt økende forekomst i Norge siste år og nær alle tilfeller av innenlands smitte er forårsaket av flåttbitt langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark. Formålet med denne kvalitetsstudien er å fastslå nytten og nøyaktigheten av testen «TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgM monotest» for å diagnostisere skogflåttencefalitt blant sykehusinnlagte pasienter i Vestfold og Telemark.

For å oppnå formålet med dette prosjektet vil helseopplysninger fra pasienter innlagt ved Sykehuset i Vestfold eller Sykehuset Telemark med mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet i tidsperioden 01.05.2021 til 31.12.2023 inngå i datagrunnlaget. Dataene vil bli lagret avidentifisert på en sikker server ved SiV frem til prosjektet avsluttes, senest innen 01.01.2026.

Prosjektet har fått innvilget dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Dette betyr at prosjektet har fått anledning til å hente ut spesifiserte opplysninger fra de aktuelle pasientene sin journal. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Prosjektet vil behandle personopplysninger med grunnlag i en oppgave i allmennhetens interesse og formål knyttet til vitenskapelig forskning. Behandlingen har hjemmelsgrunnlag i personvernforordningen 6 nr. 1 e), jf. art. 6 nr. 3 b), jf. art. 9 nr. 2 j), jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9. Supplerende rettsgrunnlag er pasientjournalloven § 20 jf. helsepersonelloven § 29.

Dersom dine opplysninger er inkludert i prosjektet har du rett til følgende:

  • å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • å få slettet personopplysninger om deg 
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Åshild Marvik:

Personvernombudet ved SiV:

Sist oppdatert 02.02.2024