Informasjon om forskningsprosjektet «Trygg i jobb tross plager»

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for dette forskningsprosjektet og hva prosjektet innebærer for deg.

​Formål​​​​

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut om et poliklinisk tilbud som ble gitt til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager ved Sykehuset i Vestfold i perioden 2008-2018 har bidratt til økt arbeidsdeltakelse. Dette tilbudet ble kalt «Trygg i jobb tross plager» og opprettet som en del av det nasjonale prosjektet «Raskere tilbake». Hovedhensikten med «Raskere tilbake» var å hindre frafall fra arbeidslivet ved å korte ned ventetiden i helsevesenet for personer som var sykemeldt eller stod i fare for å bli sykemeldt.  ​

Hvem er ansvarlig for forskni​​ngsprosjektet?

Sykehuset i Vestfold er ansvarlig for prosjektet.​

Hvorfor ​​er du inkludert i studien? 

For å undersøke effekten av det polikliniske tilbudet ønsker vi å inkludere alle personer som i perioden 2008-2018 fikk tiltaket (i overkant av 6500 personer). Det vil også innhentes data på arbeidsstønader fra en sammenliknbar kontrollgruppe som ikke har fått det aktuelle polikliniske tilbudet. Dette gjøres for å sammenlikne de to gruppene og undersøke eventuelle forskjeller. 

Hva innebærer prosjektet for deg?

Dette forskningsprosjektet er en registerstudie. En liste med personnummer på aktuelle deltakere vil bli innhentet fra Sykehuset i Vestfold sitt journalsystem (DIPS) og oversendt til NAV i kryptert format. Fra NAV innhentes informasjon om sykefravær, uførhet, arbeidsstønader, alder, kjønn, bostedsfylke og yrke (etter forvaltningsloven § 13 d). En anonymisert datafil oversendes fra NAV til forsker. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i denne filen.​

Du kan protestere 

Frem til NAV utleverer anonymisert datafil til forsker 3. februar 2022 kan du protestere mot at du inkluderes i dette forskningsprosjektet, og du trenger ikke å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å protestere. ​

Ditt person​​vern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. All informasjon lagres på sikker forskningsserver. Det er kun prosjektgruppen som vil ha tilgang til dine opplysninger. Forskningsgruppen består av tre medarbeidere som også er ansatt på andre institusjoner (Universitetet i Oslo (statistiker), Universitetet i Sørøst-Norge (forsker) og NORCE (forsker)). All deling av data vil foregå i kryptert format og deretter lagres på sikker forskningsserver. Resultatene fra forskningsstudien vil publiseres i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne personer i publikasjonen. 

​Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er i august 2024. Dette gjøres ved at NAV bes om å slette alle data de har lagret i forbindelse med dette prosjektet. Datafilen forsker har tilgang til vil være anonymisert gjennom hele prosjektperioden. ​

Hva gir oss re​tt til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse, men du har anledning til å protestere dersom du ikke ønsker å bli inkludert i prosjektet.  

På oppdrag fra Sykehuset i Vestfold har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Studien er godkjent av Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).​

Dine re​ttigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
  • ​å protestere 
  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg, 
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.​
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: 

Med vennlig hilsen
Tone Langjordet Johnsen 
Forsker

Sist oppdatert 02.10.2023