Pasienterfaringer ved kikkertundersøkelser av tykktarm (koloskopier)

For å måle kvaliteten på helsetjenester er det de senere årene blitt lagt vekt på å kartlegge pasientenes erfaringer med helsetjenestene. Pasienterfaringer ved kikkertundersøkelser av tykktarm (koloskopier) – hvordan bør de måles?

Gastronet er et nasjonalt kvalitetsregisteret for kikkertundersøkelser av mage-tarm-traktus som ble opprettet i 2003. En av kvalitetsindikatorene i Gastronet er pasienttilfredshet, med hovedvekt på pasientenes opplevelse av smerte under og etter undersøkelsen. For registreringer av pasienttilfredshet ble et spørreskjema utviklet med 5 spørsmål og ett felt for fritekst kommentarer benyttet.

Fra registreringene som ble gjort fra 2004 til 2006 fant vi ved en gjennomgang av materialet at spørreskjemaene ble delt ut til ca. 96 % av pasientene og at svarprosenten fra pasientene var på over 80 %. Omtrent en tredjedel av pasientene anga at undersøkelsen var moderat eller svært (14 %) smertefull. I en intervjustudie med et utvalg av legene som deltok i Gastronet fant vi at rapportene fra registreringen ble oppfattet som nyttige, men at en ytterligere forbedring kunne oppnås hvis alle yrkesgrupper som jobber sammen rundt pasienten på poliklinikken ble inkludert i forbedringsarbeidet.

Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema om pasienterfaringer. Dette er utviklet i samarbeid med pasienter og det foreligger nå et generisk spørreskjema med 12 spørsmål, som anbefales brukt ved somatiske poliklinikker. I dette skjemaet er det spørsmål relatert til flere aspekter rundt undersøkelsene på poliklinikken som pasientene har definert som viktige.

Hovedmålsetting​​

Hovedmålsettingen med dette forsknings- og utviklingsprosjektet er derfor, i samarbeid med Kunnskapssenteret og Australske samarbeidspartnere, å utvikle et nytt skjema for måling av pasienterfaringer med kikkertundersøkelser av mage-tarm traktus som kan brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Delmålsettingene med prosjekt​e​​t var å:

A. Utvikle et skjema som kan benyttes både på norsk og engelsk, slik at det blir mulig å sammenlikne resultater over landegrensene.

B. Evaluere om svarprosenten ved innføring av et mer omfattende spørreskjema forblir høy nok til at resultatene kan benyttes i kvalitetsforbedringsarbeidet.

C. Evaluere om svarene fra de nye skjemaene oppleves som meningsfylte for de ansatte på poliklinikkene og kan benyttes til å finne tiltak som kan bidra til å øke kvaliteten på helsetjenestene ved mage-tarmpoliklinikkene.

Metode og foreløpig resul​​​tater:

A. Det engelske spørreskjemaet ble utviklet høsten 2010. Det ble gjort en pilotundersøkelse av skjemaet i desember 2010 der skjemaet ble testet ut på 30 pasienter.

Det reviderte, norske spørreskjemaet ble utviklet våren 2011. Det nye skjemaet bestod av 15 spørsmål (12 spørsmål fra det generiske spørreskjemaet utviklet av Kunnskapssenteret og 3 spørsmål fra det tidligere Gastronet skjemaet) i tillegg til et felt for fri-tekst kommentarer. Skjemaet ble delt ut til 100 pasienter på to av sykehusene som deltar i Gastronet.

B. Svarprosenten fra pasientene i Gastronet i perioden 2004 til 2006 var over 80 %. I undersøkelsen som ble gjennomført ved 2 sykehus i mars 2011 var svarprosenten på henholdsvis 64 og 61 %.

Det gjenstår å analysere dataene og sammenlikne svarprosenten fra mars 2011 for å kunne trekke en endelig konklusjon om effekten av det utvidete skjemaet i forhold til svarprosenten.

Prosjektleder​​:

Birgitte Seip
Du finner mer informasjon i Cristin

Sist oppdatert 03.10.2023