Psykoselidelse og fysisk aktivitet (EPHAPS)

EPHAPS er et prosjekt ved klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) som ser på virkningen av fysisk aktivitet for mennesker som er rammet av psykose. EPHAPS står for Effect of physical activity in psychosis. Prosjektet gjennomføres i Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS.

Har du lys​t til å være ​​​med i et spenn​ende forskningsprosjekt?

​Poliklinikken tilbyr nå pasienter med langvarig psykoselidelse (schizofreni) mulighet til å være med i et spennende forskningsprosjekt.

Hva skal forskningsp​​​​rosjektet un​​dersøke?

Prosjektet ønsker å undersøke hvilke effekter to ulike former for aktivitet har på den fysiske- og psykiske helsen. Målgruppen er pasienter med langvarig psykoselidelse (schizofreni). Målet er å påvirke og endre behandlingstilbudet som gis til pasienter i psykiatrien.

Skal vi få dette til er vi helt avhengig av pasienter som ønsker å delta.

Frivillig delta​​gelse

Pasienter/deltagere som blir med i prosjektet, bidrar til viktig forskning innen psykisk helsearbeid. Deltagelse i prosjektet er frivillig, og det er mulig å trekke seg når som helst.

Hva må jeg gjøre som delt​ager i prosjektet?

Deltagerne i prosjektet deles tilfeldig inn i to aktivitetsgrupper. Den ene aktiviteten er ferdighetstrening med dataspill, og den andre aktiviteten er kondisjonstrening.

Deltagerne vil være i aktivitet i 45 minutter, to ganger per uke over tre måneder.
Vi sørger for at deltagerne kommer til og fra aktivitetene, og dyktige behandlere vil veiled og motivere under alle aktivitetsøktene.

Pasienter som deltar i studien vil følge sitt vanlige behandlingstilbud parallelt.
Alle deltagerne får et par joggesko.

Pasienter kan henvises NVDPS poliklinikk psykose for deltagelse i studien.

Jeg vil d​​​​elta!​

Har du lyst til å høre mer om prosjektet eller å melde deg som deltager?

Ring spesialsykepleier:
Freddy Hovland, tlf: 468 49 278 ved poliklinikk psykose.

​Deltagelseslø​​p: 

Avtales individuelt med hver enkelt deltager.

​Før oppstart:

Informasjonssamtale og samtykke undertegnes.

U​​ke 1-2

Ulike undersøkelser av din fysiske og mentale helse.

Trekning / randomisering til de to aktivitetsgruppene.

Uke ​​3-14

Aktivitet 45 min., 2 dager i uken

Uke 15​​

Ulike undersøkelser av din fysiske og mentale helse.

Fire måneder etter avslutte​t aktivitet:

Ulike undersøkelser av din fysiske og mentale helse.

​Deltagere fra Nordre Vestfold DPS blir kontaktet av Ole Jakob Bredrup mob: 971 95 391

​Deltagere fra Søndre Vestfold DPS blir kontaktet av Merete R. Bergstad mob: 477 14 725

Ephaps (Effects of Physical Activity in Psychosis) er et forskningsprosjekt, en randomisert kontroll studie (RCT), under Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold som startet opp høsten 2014 med varighet frem til høsten 2016. Prosjektet søker totalt 120 deltagere og ser på virkningen av fysisk aktivitet for mennesker som er rammet av psykose.

Forskningen foregår ved poliklinikkene i Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS samt ved Idrettslaboratoriet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det rekrutteres polikliniske pasienter fra hele fylket.

Bakgrunn​​

Mennesker som er rammet av langvarig psykose, rammes også ofte av livsstilssykdommer som følge av inaktivitet. Det er stor forekomst av hjerte- kar sykdom og metabolsk syndrom blant mennesker med schizofreni. Personer med psykoselidelse har generelt sett ugunstig helseatferd, i form av fysisk inaktivitet, usunt kosthold og røyking. Behovet er derfor stort for å utvide kunnskapsbasen med hensyn til virkning av fysisk aktivitet hos disse pasientene.

I normalbefolkningen er det dokumentert god effekt av fysisk aktivitet på fysisk helse, psykisk helse og kognisjon (tenkning). For personer rammet av psykose har dette til nå ikke vært tilstrekkelig undersøkt, og det vil vi se nøyere på i denne studien.

Målgruppe​

Målgruppen er pasienter med langvarig psykoselidelse (schizofreni og schizoaffektive) og som tidligere har vært eller er tilknyttet KPR.

Mål​​

I prosjektet ønsker vi å undersøke hvilke effekter to ulike former for aktivitet har på den fysiske og psykiske helsen. Målet er å påvirke og bedre behandlingstilbudet som gis pasienter i psykiatrien.

Prosjektet som er integrert i den kliniske virksomheten har som målsetting å tilføre forskningsbasert kunnskap om hvorledes fysisk aktivitet virker inn på kliniske kjerneområder som symptomer, velvære, immunologi og nevrokognitiv funksjon hos polikliniske pasienter med psykoselidelse. Denne forskningen vil kunne ha direkte betydning for en eventuell utvidelse av pasientgruppens behandlingstilbud.

I tillegg vil studien fokusere på hva fysisk aktivitet kan gjøre med livsstilsfaktorer som røykevaner og bevegelse (mosjon/treningsatferd), samt fysiologiske eller metabolske forhold som livvidde, lipidprofil og blodtrykk.

Deltagerne i prosjektet deles tilfeldig inn i to aktivitetsgrupper. Den ene aktiviteten er ferdighetstrening med dataspill, og den andre aktiviteten er kondisjonstrening. Før oppstart av aktivitet må alle deltagerne igjennom ulike utredninger innen somatisk helse, fysisk form og nevrokognisjon.

Deltagerne vil være i aktivitet i 45 minutter, to ganger per uke over tre måneder. Erfarent helsepersonell tilrettelegger, veileder og motiverer under alle aktivitetsøktene. Deltakerne blir tilfeldig fordelt mellom en kondisjonsgruppe som utfører høyintensitetstrening i form av gange/jogging på tredemølle og en ferdighetsgruppe som spiller Nintendo Wii Sports (simulering av tennis/golf/padling mm). Deltakerne i ferdighetsgruppen kan forbedre koordinasjon og opplevd mestring uten at det innvirker på fysisk form. Det gis fortløpende tilbakemelding under utførelse av aktiviteten i begge grupper.

Etter endt aktivitetsperiode går deltagerne igjennom en ny runde med undersøkelser. Fire måneder etter avsluttet aktivitet, innkalles deltagerne til en siste runde med undersøkelser før de er ferdige med sin deltagelse og sitt bidrag i prosjektet.

Deltakerne skal undersøkes tre ganger:

 • før de begynner aktiviteten i en av gruppene
 • etter avslutning av den 12 ukers lange intervensjonen
 • 28 uker etter oppstart

Det åpnes også opp for undersøkelse etter 3-5 år etter avsluttet behandlingsintervensjon. Da vil en av de sentrale målene være å måle endring i trenings- eller bevegelsesatferd.

Antall deltakere i hver av de to gruppene er 1-4 personer, og de blir veiledet av det samme kliniske personalet. Varigheten av den enkelte økt er lik i begge grupper (45 minutter to ganger pr. uke), og intervensjonen strekker seg over 12 uker. I tillegg mottar alle deltakerne ordinær poliklinisk behandling.

Inntak av deltage​re

Inntaket av nye deltakere i prosjektet pågår frem til høsten 2016.

Hvor blir prosjekt​​et gjennomført?

Forskningen foregår ved poliklinikkene i Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS samt ved Idrettslaboratoriet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det rekrutteres polikliniske pasienter fra hele fylket.

Kontakt psyk. sykepleier ​Jan Freddy Hovland ved spørsmål om deltagelse.
Tlf: 468 49 278

Kontakt prosjektleder John Engh ved spørsmål om prosjektet.
Tlf: 480 61 141

Klinikk psykisk helse og rusbehandling gjennomfører et forskningsprosjekt der vi sammenligner to aktivitetsformer for pasienter med schizofreni.

Ambisjonen er på sikt å påvirke behandlingstilbudet som gis til denne pasientgruppen. Hittil har rekruttering vært av pasienter som er i behandling ved Nordre Vestfold DPS, men prosjektet åpner nå opp for henvisning av pasienter direkte fra fastleger.

Hvem kan være med?​​

Dette gjelder kun pasienter som tidligere har vært i behandling ved klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold. Pasientene vil da få et behandlingstilbud som strekker seg over ca 13 uker og hvoretter de vil tilbakeføres til tidligere oppfølging. Tre måneder etter avsluttet behandling vil de gjennomgå en omfattende undersøkelse som fordrer en ny henvisning til utredning. Har du en pasient som kan være aktuell for prosjektet vil vi satt stor pris på om du kontaktet psyk. sykepleier Jan Freddy Hovland (468 49 278) ved NVDPS.

Hvordan gjennomføres p​rosjektet?

Pasientene som inkluderes vil tilfeldig trekkes til en av to aktiviteter som går over 12 uker, to dager hver uke. I den ene betingelsen (ferdighetsgruppa) vil deltagerne spille sportsspill på Nintendo Wii. Dette kan bedre koordinering og konsentrasjon, men gir ingen kondisjonsbedring. Den andre aktiviteten bygger på veiledet høyintensiv intervalltrening. All motivasjon og oppfølging gjøres likt i begge grupper. Pasientene undersøkes grundig før og etter intervensjonen og følges tett opp faglig i prosjektperioden. Hvis pasienten samtykker kan sluttrapporten fra pasientens deltagelse i prosjektet sendes til deg som fastlege.

Huskeliste for henvi​sning:

 • I første henvisning skal det bes om prioritert helsehjelp i form av behandling (Behandlingen er deltagelse i prosjektaktiviteten)
 • Tilbud om deltagelse gis til pasienter med schizofreni eller schizoaffektiv lidelse.
 • Deltagere må tidligere ha hatt en behandlingsrelasjon ved klinikk psykisk helse og rusbehandling (akuttpost eller DPS).
 • Personer som ikke tilfredsstiller kriteriene for deltagelse vil avsluttes etter diagnostisk utredning og innledende utredninger uten å få tilbud om behandling i form av aktivitet.
 • Eksklusjonskriterier er komorbid psykisk utviklingshemming, organisk hjerneskade, omfattende språkvansker (må beherske norsk) og hjertesvikt som er til hinder for trening.
 • Som del av undersøkelsen ved inntak i prosjektet vil de gå gjennom EKG. For øvrig vil ulike aspekter av den psykiske lidelsen (Positive/negative symptomer, depresjon, livskvalitet m.m) og kognitiv funksjon, undersøkes.
 • Fastleger vil være fortsatt være medisinsk ansvarlig under deltagelsen i prosjektet.
 • Av formelle grunner vil pasienten måtte utskrives fra NVDPS etter ferdig intervensjon og Post-test 1. Deretter vil pasienten måtte henvises på nytt til prioritert helsehjelp i form av behandling der pasienten vil gå gjennom Posttest 2.

Kontaktinfo​​rmasjon

Kontakt psyk. sykepleier ​Jan Freddy Hovland for å rekruttere pasient
Tlf: 468 49 278

Kontakt prosjektleder John Engh ved spørsmål om prosjektet
Tlf: 480 61 141

​Oversikt over de som jobber med EPHAPS-prosjektet.

​Administr​​ativt:

John Engh, overlege PsykosePol, NVDPS, PhD,  prosjektleder
Jens Egeland, Professor/ nevropsykolog, forskningssjef KPR
Carolina Toll, fysioterapeut, MM, prosjektkoordinator

Intervensjon:​

Freddy Hovland, spes. Sykepleier, NVDPS
Ole Jakob Bredrup, spes. Sykepleier, Idrettspedagog,MSc, NVDPS
Helge Bjune, spes. Fysioterapeut PFA
Bjørn Einar Oscarsen, spes. Sykepleier PFA
Merete Bergstad, miljøterapeut m. spes.., SVDPS
Siri Øyhus, spes. Sykepleier,  SVDPS
Camilla Lahn-Johannesen, miljøterapeut m. spes, SVDPS
Ellen Gurine Færvik, aktivitør, SVDPS

PhD-stipendi​​ater:

Tom Langerud Holmen, psykolog under spes., PsykosePol, NVDPS
Therese Torgersen Bigseth, overlege PFA
Gry Bang-Kittilsen, nevropsykolog

Styringsgruppe​​:

Dag Myhre, representant Brukerrådet
Ellen Bente Holtungen, representant Brukerrådet
John A. Engh
Jens Egeland
Eivind Andersen, førsteamanuensis Høyskolen Buskerud og Vestfold
Egil W. Martinsen, professor Universitetet i Oslo


 

Sist oppdatert 02.10.2023