Nyrer, urinveier og kjønnsorgan

Ved nyreseksjonen foregår det flere forskningsprosjekter innen dialyse, nyresvikt og nyretransplantasjoner.​

Nyresyk​​​dommer

Nyreseksjonen har ulike forskningsprosjekter pågående innen klinisk epidemiologi. Ved hjelp av epidemiologiske metoder studeres pasientgruppers prognose i vid forstand, spesielt knyttet til dialyse, nyresvikt og nyretransplantasjoner. Metodene brukes både til ulik type forskning, rådgivning og kvalitetssikring. Nyreseksjonen samarbeider med eksterne forskere fra både inn- og utland, og deltar aktivt i kliniske studier som utføres av legemiddelindustrien.

Aktuelle studier nyreseksjonen del​tar i:

Otsuka studien​

En seksårig, multisenter, ikke-intervensjons sikkerhetsstudie etter mottatt markedsføringstillatelse for pasienter forskrevet JINARC® for autosomal dominant polycystisk nyresykdom​.

Forekomst av komplikasjoner ved hjemmedialyse (peritoneal) ved Sykehuset i Vestfold

Forekomst av kronisk nyresvikt i Vestfold

Belatacept som immunsuppresjon hos transplanterte

Undersøkelse av komplikasjoner ved nyretrans​plantasjon​

I dette prosjektet forskes det på forekomst av malignitet etter nyretransplantasjon. Denne undersøkelsen baseres på data fra norsk nyreregister som er et nasjonalt register for pasienter som behandles med forskjellige former for dialyse og/eller er organtransplantert med nyre eller bukspyttkjertel.

Ekstern validering av en metode som er utviklet til å kunne forutse utviklingen i nyrefunksjonen hos utsatte personer (overveiende de med kjent nedsatt nyrefunksjon)

Metoden er utviklet i Canada og USA og vi skal undersøke om metoden kan brukes hos norske pasienter med nedsatt nyrefunksjon.  

Prosjektleder og kontaktp​erson:

Sadollah Abedini​​​​​


​​
Sist oppdatert 27.10.2021