En mann og to barn

Pediatrisk forskningsgruppe

Hva forsker vi på? ​

​Barnehelse er et bredt fagfelt med felles problemstillinger rundt individet i vekst og utvikling, dets unike aldersbestemte egenskaper i organfunksjon og stoffskifte, psykososiale samspill samt kritiske faser for terapeutisk påvirkning. Målsetningen for vår forskningsgruppe er å generere kunnskap som skaper bedre framtidig barne- og voksenhelse. ​

For å utforske dette fagfeltet benytter vi en bred tverrfaglig tilnærming fra spisskompetanseområder og utvikler en felles avansert kunnskapsbase om barneforskning. Opprettelsen av forskningsgruppa er basert på satsingsområder 1-5 nedenfor. I tillegg har vi tett samarbeid med senter for sykelig overvekt og deres prosjekter som omhandler barn. Per høst 2021 omfatter aktivitetene fem PhD-kandidater (pkt. 1-3), to innovasjonsprosjekter (pkt. 4-5) og et mastergradsprosjekt (pkt. 1). 

Vitamin B12 mangel hos spebarn er underdiagnostisert I Norge. Symptomene er ofte uspesifikke og vanskelige å fange opp, som sitringer og dårlig hodekontroll, men kan også være dramatiske med pustestopp og kramper. Målet med vår kontroll studie av 85 spebarn 0-1 år med B12 mangel er å beskrive klinisk og biokjemisk presentasjon, undersøke risikofaktorer og om analyser fra Nyfødtscreeningen kunne forutse sykdom. Kontrollgruppen består av 252 barn som er fulgt fra fødsel. Kontrollgruppen har i tillegg blitt undersøkt i en tversnittstudie med nøye, standardisert nevrologisk undersøkelse (HINE) og med flere utviklingstester i tillegg til blodprøver med B12 status. 

Tidlig undersøkelse av spedbarnets nevrologiske og psykomotoriske utvikling er viktig for å kunne identifisere mulige risikofaktorer som vil påvirke barnets utvikling. I prosjektet vil vi avdekke om det er utviklingsforskjeller mellom friske barn som er født små til termin, barn som er født med normal vekt til termin og barn som er født for tidlig. Det undersøkes i tillegg om det er forskjeller mellom testene som er brukt i prosjektet.​

Fødselsasfyksi skyldes oksygenmangel til barnet før, under eller rett etter fødselen og er på tross av moderne behandling en viktig årsak til død og sykdom i den vestlige verden. 

Del I av prosjektet ser på konsekvensene på det nyfødte hjertet av såkalte risikosvangerskap, hvor faktorer i fosterlivet kan gi økt risiko for hjertesykdom hos voksne. Dette skal vi gjøre ved å gjennomføre en prospektiv, longitudinell observasjonsstudie: Vi undersøker barn født for tidlig, barn der mor har hatt svangerskapsdiabetes og barn med medfødt hjertefeil, og vi benytter avansert ultralydundersøkelser av hjertet i nyfødtperioden, ved 2 år og ved 4 års alder. Målet er å forstå de patofysiologiske mekanismene bak dysmoduleringen av hjertet som over tid kan gi hjertesykdom. Dette vil kunne initiere forebyggende tiltak allerede kort tid etter fødsel og blir en nødvendig basis for å gjennomføre kontrollerte studier, der målet vil være å bedre utfallet etter risikosvangerskapet på kort og lang sikt.

Del II av prosjektet ser på konsekvensene av forbigående redusert hjertefunksjon grunnet oksygenmangel og som svekker blodtilførselen til organer og kanskje forverrer en skade på nervesystemet. Hos voksne brukes avanserte ultralydsmetoder som markører for infarkt og redusert blodforsyning (iskemi), men ingen har så langt testet disse metodene på nyfødte. Studien sammenligner hjertefunksjonen de første levedøgn mellom friske nyfødte og to grupper av barn med asfyksi: Én gruppe av barn som mottok terapeutisk hypotermi og en annen gruppe av barn som ble behandlet med normal temperatur før nedkjøling ble standard behandling. Vi vil lete etter markører som er assosiert med død og senere skade på nervesystemet. Vi håper at prosjektet kan redusere engstelse hos foreldrene ved å gi informasjon om prognose og identifisere hjertemarkører som kan gjøre helsearbeidere i stand til å tilpasse behandlingen.   

Del III av prosjektet er en oppfølgingsstudie av barn som har gjennomgått kjølebehandling i nyfødtperioden på grunn av alvorlig fødselsasfyksi (oksygenmangel til barnet før, under eller rett etter fødselen). Barna som nå har blitt 11-12 år gamle vil bli undersøkt i forhold til nevro-psykologisk funksjon, nevrologisk/motorisk funksjon, mental helse, livskvalitet og hjertefunksjon. Vi vil undersøke langtidsutfall for de aktuelle pasientene, og videre sammenhengen mellom langtidsutfall og resultat av undersøkelser gjort i nyfødtperioden og ved 2-årsalder. Målet med studien er å skaffe ny kunnskap om langtidsutfall, og bidra til å finne diagnostiske og prognostiske verktøy som kan gi helsepersonell og foreldre mer presis informasjon om prognose.

Studien kan bidra til bedret behandling og oppfølging for denne gruppen pasienter. Ved å påvise mulige risikofaktorer kan studien danne grunnlag for senere intervensjonsstudier, med mål om å bedre langtidsutfall for denne gruppen sårbare pasienter. ​

Kronisk tarmbetennelses sykdom gir hyppige magesmerter og ofte diaré med eller uten blod og fører ubehandlet til dårlig vekst og utvikling og operasjoner i magen. Forekomsten er mangedoblet i alle industrialiserte land og økningen har vært spesielt høy blant norske barn. Årsaken er ikke kjent.

IBSEN III studien er en stor undersøkelse som bygger på tidligere norske studier i Helse Sør-Øst og kartlegger utviklingen av tarmbetennelse og mulige utløsende årsaker. Vi ser også på effekten av forskjellige nye behandlinger av sykdommen.

Resultatene kan gi hint om forebyggende tiltak mot sykdommen og endre dagens behandlinger som er heftet med sjeldne forekomster av dels alvorlige bivirkninger.​

Ultralydundersøkelse av hjertet er sentralt ved utredning og behandling av hjertesykdom, og er i rivende utvikling. Den overlegent mest brukte metoden for funksjonsmåling i hjerteforskning, speckle tracking 2D strain, er på vei inn i klinisk bruk. Metoden er teknisk krevende. Feilmålinger er en stor utfordring og kan føre til feildiagnostikk. Vi utvikler et verktøy, ´Automatisert kvalitetskontroll´, for å objektivt påvise feilmålinger og dermed unngå feildiagnostikk ved hjerteultralyd. Hovedmålet i prosjektet er å etablere automatisert kvalitetskontroll som verktøy ved måling av hjertefunksjon med speckle tracking 2D strain ekkokardiografi og gjennomføre en Proof of Concept-fase. Resultater vi ønsker å oppnå er å fremskaffe nok kunnskap til å vurdere om ideen skal rettighets beskyttes og om ideen har et kommersielt potensial.

Vi har lovende resultater i en pilotstudie av spedbarn, og tester nå metoden i bredere populasjoner bestående av barn og voksne med og uten hjertesykdom. 

I prosjektet Virtuelt hjemsykehus for barn bidrar ny teknologi og digitale kommunikasjons-løsninger til at premature og syke nyfødte barn kan komme tidligere hjem med en avstandsoppfølging av behandlende enhet på sykehuset.  Observasjoner som gjennomføres i barnas hjem sendes direkte til sykehusjournalen via CheckWare, et digitalt selvrapporterings system. 

Mange syke og for tidlig fødte barn har langvarige sykehusopphold. Dette kan oppleves svært belastende, spesielt i forhold til logistikk og det å være lenge borte fra andre små barn hjemme.

En trygg utskrivelse fra sykehuset med en tettere oppfølging etter hjemreise vil gi et kvalitativt bedre helsetilbud.

Målet med forprosjektet er å teste ut og evaluere oppfølgingen av familier i forhold til trygghet, ammefrekvens og liggetid i sykehuset, samt opplevelse av brukergrensesnittet til den digitale kommunikasjonsløsningen. 

I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan virtuelt hjemsykehus for barn medføre færre liggedøgn på sykehus. Samtidig kan pasientsikkerhet og behandlingskvalitet styrkes. Prosjektet vil utvikle nye digitale tjenester og teknologi som kan understøtte arbeidsprosessene ved utskriving av barn fra en nyfødt intensivavdeling.

Presentas​jon av gru​​ppen 

Pediatrisk forskningsgruppe er en tverrfaglig forskningsgruppe innen barnemedisin. Mange problemstillinger er felles på tvers av forskningsprosjekter som omhandler biologisk vekst og modning, psykososial utvikling og samspill, tidlige tiltak mot kroniske sykdommer eller konsekvenser av sykdommer oppstått i barnealder. 

Johannes Rolin er leder av gruppen og har erfaring fra basalforskning og vaksineutprøving. Gruppen driver veiledning av unge forskere, stimulerer til utvikling av nye prosjekter innen barnemedisin og bistår med søknad om forskningsmidler internt og eksternt. Forskningsgruppen kan også være rådgiver for andre forskningsgrupper i barnemedisinske spørsmål.​

Paediatric Re​search Group

The Paediatric Research Group comprises research projects at the department of Paediatrics at Vestfold Hospital Trust. Research activities within the group mirror the variety of fields within paediatric medicine. Major fields include vitamins and neurodevelopment in infants, heart function and haemodynamics in neonates, infants and children, short- and long-term consequences of perinatal asphyxia, gestational diabetes and congenital heart disease, epidemiological aspects of inflammatory bowel diseases and research-based innovation projects related to organization of neonatal care and technical improvements of cardiac ultrasound exams (echocardiography). Group members also participate in studies of vaccines in children. Collaborating institutions include the hospitals Oslo University Hospital, Akershus University Hospital, Skåne University Hospital (Sweden) and Plymouth Hospital (England), and the University of Oslo, the Norwegian University of Science and Technology and the University of Plymouth, England.  

For further information, please contact group leader MD PhD Johannes Rolin, johannes.rolin@siv.no​ ​

Portrettfoto av Johannes Rolin

​​​Johannes Rolin (leder)​

Stillingstittel og foretak: Overlege pediatriseksjonen og senter for sykelig overvekt, barn og unge, Sykehuset i Vestfold. 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: johannes.rolin@siv.no
Telefonnummer: 959 93 543

 

 

Portrettfoto av Eirik Nestaas

Eirik Nestaas

Stillingstittel og foretak: Overlege/forsker ved SiV (permisjon til 30.11.21), førsteamanuensis UiO/overlege Ahus i permisjonstiden. 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Førsteamanuensis UiO
E-post: eirik.nestaas@medisin.uio.no 
Telefonnummer: 911 05 187​

 

Portrettfoto av Ulf Ljungblad

Ulf Wike Ljungblad

Stillingstittel og foretak: Overlege, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat
E-post: ulf.wike.ljungblad@siv.no
Telefonnummer: 938 11 468

 

 

 

Portrettfoto av Isabelle Boere Holstad

Isabelle Boere Holstad

Stillingstittel og foretak: Lege i spesialisering, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat 
E-post: isabelle.aria.johanna.boere@siv.no
Telefonnummer: 941 95 802​

 

 

Portrettfoto av Nikolai Nordberg Nørgaard

Nikolai Nordberg Nørgaard

Stillingstittel og foretak: Lege i spesialisering, pediatri, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat 
E-post: nikolai.nordberg.norgaard@siv.no
Telefonnummer: 408 89 636

 

 

Portrettfoto av Svend Andersen

Svend Andersen

Stillingstittel og foretak: Overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat
E-post: svend.andersen@siv.no
Telefonnummer: 920 61 715

 

Portrettfoto av Hans Randby

Hans Randby

Stillingstittel og foretak: Overlege, barneavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD-stipendiat
E-post: hans.randby@siv.no
Telefonnummer: 950 53 322/33 34 22 80​

 Portrettfoto av Heidi Wataker

Heidi Wataker

Stillingstittel og foretak: Prosjektsykepleier nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: pediatrisk sykepleier 
E-post: heidi.wataker@siv.no
Telefonnummer: 991 66 445

 

Portrettfoto av Henriette Paulsen

Henriette Paulsen

Stillingstittel og foretak: Spesialfysioterapeut, avdeling fysioterapi- og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Spesialfysioterapeut, fagkoordinator.
E-post: henriette.paulsen@siv.no
Telefon: 33 34 25 06/907 35 219

 

 

 

 

 

 

 

IBSEN III (Inflammatory Bowel-disease in South-East Norway)
Prosjektleder: Marte Lie Høivik, Oslo Universitetssykehus

Vitamin B12-mangel hos spebarn
​Prosjektleder: Trine Tangeraas, Oslo Universitetssykehus

Hjertefunksjon hos hjertefriske og hjertesyke barn gjennom oppveksten
Prosjektleder: Eirik Nestaas, Sykehuset i Vestfold​​

Funksjonell ekkokardiografi ved hjertesykdom hos nyfødte
Prosjektleder: Eirik Nestaas, Sykehuset i Vestfold

Fødselsstress. En studie for å få bedre kunnskap om hvilke barn som kan utvikle skade/mèn.
Prosjektleder: Janne Helen Skranes, Oslo Universitetssykehus

Automatisert kvalitetskontroll av hjertefunksjonsmåling med ultralyd
Prosjektleder: Eirik Nestaas, Sykehuset i Vestfold

Ungdom og fedme. Effekt av medisinsk behandling og kirurgisk behandling
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold​

Virtuelt hjemmesykehus for barn
​Prosjektleder: Heidi Wataker, Sykehuset i Vestfold

Tidlig motorisk utvikling hos spedbarn født prematurt eller født til termin med vekstretardasjon: En tverrsnittstudie.​​

2​021:

2020:

2019:

 • ​​Andersen S, Opheim R. IBD blant barn og unge. Populærvitenskapelig artikkel i Fordøyelsen. 2019;1(4):3.

2018:​

 • ​​IBSEN III (Alle sykehus i helseregion Sør-Øst)
 • Oslo universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold, habiliteringstjenesten
 • Vestre Viken Drammen nyfødtintensiv
 • Helse Møre og Romsdal Ålesund nyfødtintensiv
 • Forskergruppen NeoCHIBS, OUS, AHUS
 • Landsforeningen uventet barnedød (LUB)
 • Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB)​

 • Sykehuset i Vestfold​
 • Helse Sør-Øst
 • Landsforeningen uventet barnedøds forskningsfond
 • Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse
Sist oppdatert 16.01.2023