Kompetanseutvikling


Alle nyutdannede sykepleiere som ansettes i fast eller midlertidig stilling i SiV i minimum 50% stilling i 6 måneder eller mer skal delta i et eget kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til at sykepleiere får raskere mestring og trygghet i rollen, økt kvalitet på tjenestene og redusere turnover.  

Kompetanseprogrammet går over et år med fastlagte fagdager. Programmet fokuserer på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

Flere av fagdagene er lagt til Klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. ​

I tillegg til kompetanseprogrammet følger sykepleierne den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon. ​


​​Kompetansprogrammet legger til rette for at ansvar og oppgaver blir tydeligere definert og gir et større mangfold i pasientrettede oppgaver for helsefagarbeidere. ​

Målet er å øke andelen helsefagarbeidere i sykehuset, slik at SiV blir bedre rustet for en fremtidig mangel på helsepersonell. ​
  ​
Alt tyder også på at tydelig ansvarsfordeling og riktig bruk av kompetanse, gir mer fornøyde og motiverte medarbeidere. ​


Sist oppdatert 18.01.2023