Praksisnytt

Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern - DPS og avtalespesialister

Fra 28. august skal alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne vurderes av et felles henvisningsmottak. Det betyr at man ikke lenger skal sende henvisning direkte til avtalespesialister innen psykologi eller psykiatri, men til felles henvisningsmottak.

Publisert 03.07.2023
En kvinne og en mann som sitter ved et bord
Etablering av felles henvisningsmottak skal sikre en lik og hensiktsmessig prioritering av henvisninger til psykisk helsevern og samtidig gi en bedre oversikt og utnyttelse av samlet kapasitet. Ved å etablere en-vei-inn for henvisninger vil pasientrettighetene ivaretas, samtidig som det blir enklere for fastleger og andre å henvise pasienten til psykisk helsevern.

​Hva betyr det for henviser?

Fra 28. august skal alle henvisninger sendes til felles henvisningsmottak ved DPS Vestfold. Dersom pasienten har et ønske om å bli henvist til avtalespesialist kan dette angis i henvisningen. Det kan da oppgis eventuelt navn på ønsket avtalespesialist, om man ønsker psykiater eller psykolog, eller om man ønsker avtalespesialist i et spesielt geografisk område. Slike ønsker vil forsøkes innfridd såfremt det er indikasjon og kapasitet. 

Felles henvisningsmottak vil også omfatte henvisninger til avtalespesialist i nevropsykologi om pasienter med tilstander som behandles i psykisk helsevern. 
Henvisninger knyttet til somatiske tilstander skal fortsatt sendes direkte til nevropsykolog.

En god henvisning med utfyllende beskrivelse av symptomtrykk, alvorlighet, funksjonsnivå, tidligere behandling og forventet nytte vil være avgjørende for vurderingen av pasientens rettighet og for valg av behandlingstilbud. Ved henvisning til avtalespesialist gjelder de samme forventningene om at somatiske forhold er avklart og beskrevet. Relevante blodprøvesvar samt oppdatert medisinliste bør vedlegges. 

DPS Vestfold har etablert et samarbeid med DPS Telemark for rettighetsvurdering av pasienter som av ulike grunner (f. eks. helsepersonell) ikke ønsker å få sin henvisning vurdert ved DPS Vestfold. I slike tilfeller kan fastlegen sende henvisningen direkte til DPS Telemark, eller eventuelt annet helseforetak dersom pasienten foretrekker det. 

DPS Vestfold har ansatt en egen henvisningsmottak-koordinator, og det er opprettet en egen henvisningstelefon. Videre blir det etablert digitalt veiledningsrom 1 t x2 pr uke som betjenes av overlege i inntak. Mer informasjon om dette kommer i august.