Praksisnytt

Ny analyse ved sentrallaboratoriet: immunologisk test for blod i feces (iFOBT)

Sentrallaboratoriet utfører fra 24. oktober 2022 en kvantitativ immunologisk test for påvisning av okkult blod i feces, iFOBT. Immunologiske tester er spesifikke for humant hemoglobin og har dokumentert høy sensitivitet.

Helle B. Hager, avdelingsoverlege ved sentrallaboratoriet
Publisert 18.10.2022
Sist oppdatert 20.10.2022
lege og pasient
​Kjemiske tester for blod i avføring (Hemo-Fec) har til nå vært dominerende i Norge. Slike tester er som kjent ikke spesifikke for humant hemoglobin og krever både kost- og ev. medikamentrestriksjoner før prøvetaking.  De er også mindre sensitive enn de immunologiske testene og vanligvis anbefales tre avføringsprøver for å utelukke blødning fra tykk- eller endetarm.

Den kvantitative immunologiske testen påviser okkult blod i feces ved å påvise humant globin fra hemoglobin i erytrocyttene. Svaret utgis kvantitativt fra <10 - >1700 µg Hb/g feces. Testen erstatter den kvalitative kjemiske testen Hemo-Fec, og har langt bedre sensitivitet og spesifisitet enn denne. Det er ikke behov for kostrestriksjoner før prøvetaking og det er som regel kun behov for én prøve. 

Indikasjon

Hovedindikasjonen for test for okkult blod i feces er mistanke om kolorektal kreft. Resultatet fra iFOBT skal følge med henvisning til kreftpakkeforløp ved mistanke om kolorektalkreft (1). Tester for okkult blod i avføring har liten verdi ved mistanke om inflammatorisk tarmsykdom; bestill da heller kalprotektin i feces. Ved synlig blødning fra tarm er det ikke nødvendig å utføre test for å påvise usynlig blod i feces.

Blødninger fra øvre del av mage-tarm­kanalen vil normalt ikke påvises, fordi globin i hemoglobinmolekylene brytes ned under passasjen gjennom mage-tarmkanalen. Immunologiske tester anses derfor å være spesifikke for blødninger i tykk- og endetarm.

For pasienter med symptomer er det vist at mengde påvist blødning i feces korrelerer med alvorlighetsgrad av sykdom (2). Samtidig er det høy negativ prediktiv verdi for sykdom ved negativ test dersom pasienten ikke har symptomer. Ca. 10% av pasienter som får påvist okkult blod i feces får påvist kolorektalkreft, eller forstadier til kreft. 

​Prøvetaking

Pasienten opparbeider selv prøven i spesialrør. Laboratoriet vil sende ut en startpakke med prøverør og brukerveiledning til alle legekontor som har hentetjeneste fra SiV. «IFOBT feces collection kit»​​ ligger også i bestillingslisten for prøvetakingutsyr fra SiV.  Pasienten kan levere prøven på legekontoret eller direkte på laboratoriet.

Les mer om analysen i vår laboratoriehån​dbok.​

Blod i feces (Hemo-Fec) vil utgå, men i en overgangsperiode (frem til 1/1-23) blir det fortsatt mulig å sende slike prøver til sentrallaboratoriet.

Legekontor som selv utfører test for blod i feces med immunologiske metoder, kan fortsette å gjøre det. Noklus anbefaler fortrinnsvis kvantitative immunologiske tester, men kvalitative kan også brukes. Derimot frarådes kombinasjonstester og kjemiske tester (Hemo-Fec).​


2. Strachan JA, Mowat C. The use of faecal haemoglobin in deciding which patients presenting to primary care require further investigation (and how quickly) – the FIT approach. EJIFCC 2021 Feb 28;32(1):52-60.