HELSENORGE
Helsepersonell som prater sammmen

Palliasjon - kompetansenettverk

​Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.

Om kompetansenettverket

Hensikten med ressurssykepleiernettverket i Vestfold er å sikre kunnskapsbasert praksis innen fagområdet

Mål

 • Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske sykdommer optimal behandling, oppfølging og pleie. 
 • Pasienter og deres pårørende opplever helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede.

Delmål for arbeidet i nettverket:

 • Øke kompetansen hos helsepersonell i de deltagende kommunene.
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet ved å utvikle og utveksle kompetanse på tvers av tjenestenivåer og mellom kommuner og sykehus.

Opprettelse, organisering og drift av ressurssykepleiernettverket følger nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon” (Helsedirektoratet 2015, IS-2285).

Vestfold er et fylke med relativt små geografiske avstander hvor det er naturlig å ha ett nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.  Organisering og drift var i oppstarten i 2013 et samarbeid mellom seksjon onkologi og palliasjon ved SiV og 12K som utnevnte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) til sin representant.

10 av Vestfolds 12 kommuner deltar i nettverket med èn eller flere ressurssykepleiere; antallet er relatert til kommunenes størrelse. Sykehuset i Vestfold (SiV) har også ressurssykepleiere fra relevante avdelinger. Ca 125 sykepleiere er registrert som definerte ressurssykepleiere. Sande og Svelvik kommuner er ikke med i dette nettverket, da de deltar i tilsvarende ressurssykepleiernettverk i Vestre Viken (Drammen).

Ressurssykepleiernettverket er forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF og kommunene). Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det er opprettet styringsgruppe (lederforum) og arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av to representanter fra SiV HF, èn kommune i Vestfold), og èn representant fra Kreftforeningen.

Se avtale for nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling.

Kompetanseplan for nettverk av ressurssykepleiere i Vestfold

Introduksjonskurs

Mål: 

 • At ressurssykepleier 
  • får en forståelse av ressurssykepleiers oppgaver og rolle, 
  • blir kjent med oppbyggingen av nettverket i regionen 
  • blir kjent med tilbud innen kreftomsorg og lindrende behandling i foretaksområdet og hva som kjennetegner fagfeltet 
 • At ressurssykepleier 
  • blir kjent med egen nettverksgruppe
  • starter sin egen prosess i forhold til funksjonen som ressurssykepleier (egne forventninger) 
  • blir kjent med ESAS som kartleggingsverktøy for de vanligste symptomene ved alvorlig sykdom 
  • blir kjent med nettsiden for nettverket og bruker disse aktivt 

Varighet:

 • Seks timer (arrangeres årlig ved flere enn 10 nye ressurssykepleiere)
 • Deltakere: Ressurssykepleier.
 • Undervisningsformer: Forelesninger og metoder hvor ressurssykepleierne er aktivt deltakende
 • Aktuelle tema:
 • Litteratur:

Lokale samlinger

Mål: 

 • At ressurssykepleier 
  • har fått undervisning i aktuelle tema innen kreftomsorg og lindrende behandling 
  • har fått diskutert aktuelle problemstillinger fra egen praksis 
  • har fått økt oppmerksomhet og bevissthet omkring egen atferd og egne reaksjoner i møte med alvorlig syke pasienter 
  • har fått utvekslet erfaringer i bruk av ESAS, individuell plan, LCP og andre aktuelle verktøy 
  • er kjent med og utveksler erfaring med gode systemer og rutiner for oppfølging og pleie av kreft- og palliative pasienter 
  • har innsikt i betydningen av samarbeid på tvers av sektorene 
  • har fokus på tverrfaglig samarbeid 
  • kan tilrettelegge for undervisning og opplæring i kreftomsorg og lindrende behandling i egen kommune/institusjon 
  • er informert om siste nyheter i nettverket 

Varighet:

 • Minst 2 stk pr år (min 12 timer pr år)
 • Deltakere: Ressurssykepleiere. Andre i vertskommunen kan evt inviteres med til deler av samlingen (faglige innlegg).
 • Undervisningsformer: Casediskusjon, kollegadiskusjon, korte innlegg (refleksjon som læringsmetode), forelesning
 • Aktuelle tema
  • Alle symptomlindringsområder beskrevet i Nasjonal standard for palliasjon
  • Betydning av alvorlig sykdom for den syke og familien
  • Etnisitets- og kulturforståelse i møte med alvorlig sykdom
  • Eksistensiell og åndelig omsorg – psykologisk og åndelig lidelse
  • Rehabilitering, Ivaretakelse av fysisk funksjon
  • Økonomiske støtteordninger
  • Etiske vurderinger i forbindelse med respekt, pasientrettigheter, pasientønsker, verdighet, autonomi, eutanasi
  • Kommunikasjon
  • Brukermedvirkning i hele pasientforløpet, ”Shared decicion making” ”Advanced care planning”
  • Den døende pasienten
  • Sorg, etterlattearbeid
  • Pasientflyt i et palliativt forløp
  • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene
  • Ivaretakelse av hjelperen
  • Ressurssykepleier som kunnskapsformidler/veileder

Litteratur:
Knyttes til faglig tema på samlingen og skrives på programmet for samlingen 
 

Fellessamlinger for ressursspl og ledere

Mål: 

 • At ressurssykepleier og leder 
  • har fått presentert siste års arbeid og resultat i nettverket 
  • er oppdatert på nyutvikling innen palliasjon/kreftomsorg (bla lovverk/endringer, utviklingstrekk, nasjonale/internasjonale trender)
  • har fått informasjon om pågående prosjekt innen palliasjon i kommunene og ved SiV
 • Varighet:
  En samling per år (3-4 timer)
 • Deltakere:
  Ressurssykepleiere og ledere for seksjoner, Kommunale institusjoner og hjemmetjeneste. Det er åpenhet for å invitere med annet helsepersonell
 • Undervisningsformer:
  Varierte undervisningsmetoder (forelesninger, gruppearbeid, film, summegrupper osv) med vektlegging av tverrfaglig kompetanse ved valg av forelesere.
 • Aktuelle tema til fellessamlinger og lokale samlinger.

Hospitering

Mål:

 • Bedre samhandling mellom 1- og 2 linjetjenesten ved å gi ressurssykepleierne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.
 • Sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i palliativ fase. 
 • Øke kompetansen i arbeidet gjennom kunnskapsutveksling og innsikt i hverandres arbeid for pasientens beste.
 • Varighet:
  Hospiteringsperiode på minimum to dager anbefales.
 • Deltakere:
  Ressurssykepleiere fra både 1. og 2. linjetjenesten.

Kompetansehevingsplan for 2017 – 2018

 •  Februar 2017 – lokal samling
  Tema: Rehabilitering av kreftpasienter

 • Mai 2017 – lokal samling
  Tema: Seneffekter av kreftbehandling

 • September 2017 – Fellessamling for ledere og ressurssykepleiere
  Tema: Nettverksbygging, kunnskapsformidling, gruppearbeid med fremlegg

 • Februar 2018 – lokal samling 
  Tema: Kommunikasjon – den gode samtalen

 • Mai 2018 – lokal samling
  Tema: Kommunikasjon - den gode samtalen forts.

 • September 2018 – introduksjonskurs nye ressurssykepleiere
  Tema: Grunnleggende palliasjon

 • November  2018 – fellessamling for ledere og ressurssykepleiere
  Tema: Kommer senere


Ressurssykepleiere - oversikt

Last ned oversikt over ressurssykepleiere i Vestfold

Praktisk palliasjon

Gå til lenkeliste med nyttig og praktisk informasjon om praktisk palliasjon for helsepersonell

Fant du det du lette etter?