Helsepersonell som prater sammmen

Palliasjon - kompetansenettverk

​Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.

Om kompetansenettverket

Hensikten med ressurssykepleiernettverket i Vestfold er å sikre kunnskapsbasert praksis innen fagområdet

Mål

 • Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske sykdommer optimal behandling, oppfølging og pleie. 
 • Pasienter og deres pårørende opplever helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede.

Delmål for arbeidet i nettverket:

 • Øke kompetansen hos helsepersonell i de deltagende kommunene.
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet ved å utvikle og utveksle kompetanse på tvers av tjenestenivåer og mellom kommuner og sykehus.

Opprettelse, organisering og drift av ressurssykepleiernettverket følger nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon” (Helsedirektoratet 2015, IS-2285).

Vestfold er et fylke med relativt små geografiske avstander hvor det er naturlig å ha ett nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.  Organisering og drift var i oppstarten i 2013 et samarbeid mellom seksjon onkologi og palliasjon ved SiV og 12K som utnevnte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) til sin representant.

10 av Vestfolds 12 kommuner deltar i nettverket med èn eller flere ressurssykepleiere; antallet er relatert til kommunenes størrelse. Sykehuset i Vestfold (SiV) har også ressurssykepleiere fra relevante avdelinger. Ca 125 sykepleiere er registrert som definerte ressurssykepleiere. Sande og Svelvik kommuner er ikke med i dette nettverket, da de deltar i tilsvarende ressurssykepleiernettverk i Vestre Viken (Drammen).

Ressurssykepleiernettverket er forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF og kommunene). Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det er opprettet styringsgruppe (lederforum) og arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av to representanter fra SiV HF, èn kommune i Vestfold), og èn representant fra Kreftforeningen.

Se avtale for nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling.

Kompetanseplan for nettverk av ressurssykepleiere i Vestfold

Introduksjonskurs

Mål: 

 • At ressurssykepleier 
  • får en forståelse av ressurssykepleiers oppgaver og rolle, 
  • blir kjent med oppbyggingen av nettverket i regionen 
  • blir kjent med tilbud innen kreftomsorg og lindrende behandling i foretaksområdet og hva som kjennetegner fagfeltet 
 • At ressurssykepleier 
  • blir kjent med egen nettverksgruppe
  • starter sin egen prosess i forhold til funksjonen som ressurssykepleier (egne forventninger) 
  • blir kjent med ESAS som kartleggingsverktøy for de vanligste symptomene ved alvorlig sykdom 
  • blir kjent med nettsiden for nettverket og bruker disse aktivt 

Varighet:

 • Seks timer (arrangeres årlig ved flere enn 10 nye ressurssykepleiere)
 • Deltakere: Ressurssykepleier.
 • Undervisningsformer: Forelesninger og metoder hvor ressurssykepleierne er aktivt deltakende
 • Aktuelle tema:
 • Litteratur:

Lokale samlinger

Mål: 

 • At ressurssykepleier 
  • har fått undervisning i aktuelle tema innen kreftomsorg og lindrende behandling 
  • har fått diskutert aktuelle problemstillinger fra egen praksis 
  • har fått økt oppmerksomhet og bevissthet omkring egen atferd og egne reaksjoner i møte med alvorlig syke pasienter 
  • har fått utvekslet erfaringer i bruk av ESAS, individuell plan, LCP og andre aktuelle verktøy 
  • er kjent med og utveksler erfaring med gode systemer og rutiner for oppfølging og pleie av kreft- og palliative pasienter 
  • har innsikt i betydningen av samarbeid på tvers av sektorene 
  • har fokus på tverrfaglig samarbeid 
  • kan tilrettelegge for undervisning og opplæring i kreftomsorg og lindrende behandling i egen kommune/institusjon 
  • er informert om siste nyheter i nettverket 

Varighet:

 • Minst 2 stk pr år (min 12 timer pr år)
 • Deltakere: Ressurssykepleiere. Andre i vertskommunen kan evt inviteres med til deler av samlingen (faglige innlegg).
 • Undervisningsformer: Casediskusjon, kollegadiskusjon, korte innlegg (refleksjon som læringsmetode), forelesning
 • Aktuelle tema
  • Alle symptomlindringsområder beskrevet i Nasjonal standard for palliasjon
  • Betydning av alvorlig sykdom for den syke og familien
  • Etnisitets- og kulturforståelse i møte med alvorlig sykdom
  • Eksistensiell og åndelig omsorg – psykologisk og åndelig lidelse
  • Rehabilitering, Ivaretakelse av fysisk funksjon
  • Økonomiske støtteordninger
  • Etiske vurderinger i forbindelse med respekt, pasientrettigheter, pasientønsker, verdighet, autonomi, eutanasi
  • Kommunikasjon
  • Brukermedvirkning i hele pasientforløpet, ”Shared decicion making” ”Advanced care planning”
  • Den døende pasienten
  • Sorg, etterlattearbeid
  • Pasientflyt i et palliativt forløp
  • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene
  • Ivaretakelse av hjelperen
  • Ressurssykepleier som kunnskapsformidler/veileder

Litteratur:
Knyttes til faglig tema på samlingen og skrives på programmet for samlingen 
 

Fellessamlinger for ressursspl og ledere

Mål: 

 • At ressurssykepleier og leder 
  • har fått presentert siste års arbeid og resultat i nettverket 
  • er oppdatert på nyutvikling innen palliasjon/kreftomsorg (bla lovverk/endringer, utviklingstrekk, nasjonale/internasjonale trender)
  • har fått informasjon om pågående prosjekt innen palliasjon i kommunene og ved SiV
 • Varighet:
  En samling per år (3-4 timer)
 • Deltakere:
  Ressurssykepleiere og ledere for seksjoner, Kommunale institusjoner og hjemmetjeneste. Det er åpenhet for å invitere med annet helsepersonell
 • Undervisningsformer:
  Varierte undervisningsmetoder (forelesninger, gruppearbeid, film, summegrupper osv) med vektlegging av tverrfaglig kompetanse ved valg av forelesere.
 • Aktuelle tema til fellessamlinger og lokale samlinger.

Hospitering

Mål:

 • Bedre samhandling mellom 1- og 2 linjetjenesten ved å gi ressurssykepleierne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.
 • Sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i palliativ fase. 
 • Øke kompetansen i arbeidet gjennom kunnskapsutveksling og innsikt i hverandres arbeid for pasientens beste.
 • Varighet:
  Hospiteringsperiode på minimum to dager anbefales.
 • Deltakere:
  Ressurssykepleiere fra både 1. og 2. linjetjenesten.

Kompetansehevingsplan for 2017 – 2018

 •  Februar 2017 – lokal samling
  Tema: Rehabilitering av kreftpasienter

 • Mai 2017 – lokal samling
  Tema: Seneffekter av kreftbehandling

 • September 2017 – Fellessamling for ledere og ressurssykepleiere
  Tema: Nettverksbygging, kunnskapsformidling, gruppearbeid med fremlegg

 • Februar 2018 – lokal samling 
  Tema: Kommunikasjon – den gode samtalen

 • Mai 2018 – lokal samling
  Tema: Kommunikasjon - den gode samtalen forts.

 • September 2018 – introduksjonskurs nye ressurssykepleiere
  Tema: Grunnleggende palliasjon

 • November  2018 – fellessamling for ledere og ressurssykepleiere
  Tema: Kommer senere


Ressurssykepleiere - oversikt

Last ned oversikt over ressurssykepleiere i Vestfold

Praktisk palliasjon

Gå til lenkeliste med nyttig og praktisk informasjon om praktisk palliasjon for helsepersonell

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.