Helsepersonell som prater sammmen

Palliasjon - kompetansenettverk

Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.

Hensikten med kompetansenettverk er å bidra til kompetanseheving innen palliasjon på alle nivå i helsetjenesten, samt bidra til samhandling på tvers av tjenestene. 

Mål

 • ​Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske sykdommer optimal behandling, oppfølging og pleie. 
 • Pasienter og deres pårørende opplever helsevesenet som en sammenhengende behandlingskjede.

Delmål for arbeidet i nettverket:

 • ​​Øke kompetansen hos helsepersonell i de deltagende kommunene.
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet ved å utvikle og utveksle kompetanse på tvers av tjenestenivåer og mellom kommuner og sykehus.

Opprettelse, organisering og drift av ​ressurssykepleiernettverket følger nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon” (Helsedirektoratet 2015, IS-2285).​

Vestfold er et fylke med relativt små geografiske avstander hvor det er naturlig å ha ett nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.  Organisering og drift var i oppstarten i 2013 et samarbeid mellom seksjon onkologi og palliasjon ved SiV og 12K som utnevnte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) til sin representant.Alle kommunene i Vestfold deltar i nettverket med èn eller flere ressurssykepleiere. Antallet er relatert til kommunenes størrelse. Sykehuset i Vestfold (SiV) har også ressurssykepleiere fra relevante avdelinger. Ca 125 sykepleiere er registrert som definerte ressurssykepleiere. 

Ressurssykepleiernettverket er forankret i helseforetakets og kommunenes ledelse, og i felles Samhandlingsutvalg. Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det er opprettet en arbeidsgruppe. Den består av én representant fra USHT, tre representanter fra SiV HF, én fra en kommune i Vestfold, og én representant fra Kreftforeningen.

Introduksjonskurs

Mål: 

At ressurssykepleier: 

 • ​får en forståelse av ressurssykepleiers oppgaver og rolle
 • blir kjent med oppbyggingen av nettverket i regionen 
 • blir kjent med tilbud innen kreftomsorg og lindrende behandling i foretaksområdet og hva som kjennetegner fagfeltet  
 • ​blir kjent med egen nettverksgruppe
 • starter sin egen prosess i forhold til funksjonen som ressurssykepleier (egne forventninger) 
 • blir kjent med ESAS som kartleggingsverktøy for de vanligste symptomene ved alvorlig sykdom 
 • blir kjent med nettsiden for nettverket og bruker disse aktivt 
Varighet:
 • Seks timer (arrangeres årlig ved flere enn 10 nye ressurssykepleiere)
 • Deltakere: Ressurssykepleier.
 • Undervisningsformer: Forelesninger og metoder hvor ressurssykepleierne er aktivt deltakende
 • Aktuelle tema:
 • Litteratur:

Lokale samlinger

Mål 

At ressurssykepleier: 

 • har fått undervisning i aktuelle tema innen kreftomsorg og lindrende behandling 
 • har fått diskutert aktuelle problemstillinger fra egen praksis 
 • har fått økt oppmerksomhet og bevissthet omkring egen atferd og egne reaksjoner i møte med alvorlig syke pasienter 
 • har fått utvekslet erfaringer i bruk av ESAS, individuell plan, LCP og andre aktuelle verktøy 
 • er kjent med og utveksler erfaring med gode systemer og rutiner for oppfølging og pleie av kreft- og palliative pasienter 
 • har innsikt i betydningen av samarbeid på tvers av sektorene 
 • har fokus på tverrfaglig samarbeid 
 • kan tilrettelegge for undervisning og opplæring i kreftomsorg og lindrende behandling i egen kommune/institusjon 
 • er informert om siste nyheter i nettverket 

 

Varighet
 • ​Minst 2 stk pr år (min 12 timer pr år)

 • Deltakere: Ressurssykepleiere. Andre i vertskommunen kan evt inviteres med til deler av samlingen (faglige innlegg).
 • Undervisningsformer: Casediskusjon, kollegadiskusjon, korte innlegg (refleksjon som læringsmetode), forelesning
​Aktuelle tema:
 • ​Alle symptomlindringsområder beskrevet i Nasjonal standard for palliasjon
 • Betydning av alvorlig sykdom for den syke og familien
 • Etnisitets- og kulturforståelse i møte med alvorlig sykdom
 • Eksistensiell og åndelig omsorg – psykologisk og åndelig lidelse
 • Rehabilitering, Ivaretakelse av fysisk funksjon
 • Økonomiske støtteordninger
 • Etiske vurderinger i forbindelse med respekt, pasientrettigheter, pasientønsker, verdighet, autonomi, eutanasi
 • Kommunikasjon
 • Brukermedvirkning i hele pasientforløpet, ”Shared decicion making” ”Advanced care planning”
 • Den døende pasienten
 • Sorg, etterlattearbeid
 • Pasientflyt i et palliativt forløp
 • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Ressurssykepleier som kunnskapsformidler/veileder
​Litteratur:
​Knyttes til faglig tema på samlingen og skrives på programmet for samlingen 

Fellessamlinger for ressursykepleiere og ledere

Mål
 • ​At ressurssykepleier og leder har fått presentert siste års arbeid og resultat i nettverket 
 • er oppdatert på nyutvikling innen palliasjon/kreftomsorg (bla lovverk/endringer, utviklingstrekk, nasjonale/internasjonale trender)
 • har fått informasjon om pågående prosjekt innen palliasjon i kommunene og ved SiV
Varighet:
 • En samling per år (3-4 timer)
​Deltakere: 
 • Ressurssykepleiere og ledere for seksjoner, Kommunale institusjoner og hjemmetjeneste. Det er åpenhet for å invitere med annet helsepersonell
​Undervisningsformer:
 • ​Varierte undervisningsmetoder (forelesninger, gruppearbeid, film, summegrupper osv) med vektlegging av tverrfaglig kompetanse ved valg av forelesere.

​ ​Aktuelle tema til fellessamlinger og lokale samlinger.

Hospitering

Mål
 • Bedre samhandling mellom 1- og 2 linjetjenesten ved å gi ressurssykepleierne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.
 • Sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i palliativ fase. 
 • Øke kompetansen i arbeidet gjennom kunnskapsutveksling og innsikt i hverandres arbeid for pasientens beste.
​Varighet:
 • ​Hospiteringsperiode på minimum to dager anbefales.
​Deltakere:
 • ​Ressurssykepleiere fra både 1. og 2. linjetjenesten.

Februar 2024

Heldagssamling tirsdag 27.februar

Tema: Introduksjonskurs for nye ressurssykepleiere

Sted: Sykehuset i Vestfold, auditoriet i Y-bygg

Mai 2024

Heldagssamling tirsdag 7.mai

Tema: Hvordan kan jeg i min arbeidshverdag møte barn og familier i sorg?

Sted: Torp konferansesenter, Sandefjord

August 2024

Halvdagssamling 27.august

Tema: Kunnskapsformidling

Sted: Ikke bestemt

November 2024

Halvdagssamling tirsdag 5. november

Tema: Kunnskapsformidling i praksis

Sted: Ikke bestemt

Sist oppdatert 14.06.2023