Fastlegenyttig

Samarbeid når det er travelt og vi er i beredskap

I desember publiserte Praksisnytt artikkelen «samarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjon», når sykehuset i Vestfold var i grønn beredskap. Nå er beredskapsnivået økt til gult nivå, og sykehuset er forberedt på fortsatt høy tilstrømning av pasienter.

Geir Dunseth, praksiskoordinator
Publisert 09.01.2023
Geir Dunseth

​​

Noe av det viktigste vi gjør når det topper seg, er å bygge tillit rundt en felles forståelse av situasjonen​


Felles innsats

Sykehuset omdisponerer kapasitet og mobiliserer ansatte for å kunne ta unna økt volum av akutte henvendelser.  Og det er regelmessig kontakt mellom sykehuset og kommuner for å håndtere utskrivningsklare pasienter og sikre nødvendig pasientflyt.

Som PKO-leder er det veldig positivt å se den innsatsen som gjøres for ikke bare å løse egne utfordringer, men for samtidig å bygge forståelse, og invitere til dialog rundt felles løsninger. Noe av det viktigste vi gjør når det topper seg, er å bygge tillit rundt en felles forståelse av situasjonen.

Økt antall henvendelser over tid

Nesten alle helseforetakene opplever en økning av innleggelser. Når man sammenlikner 2022 med 2019, som er siste år før pandemien, ser man at økningen ø-hjelpshenvisninger ikke kommer fra primærhelsetjenesten, men fra direkte henvendelser via AMK. Det er også en økt andel reinnleggelser og innleggelser via åpen retur. 

Økt andel direkte fra AMK kan ha sammenheng med at kapasiteten hos fastleger og legevakt har nådd sitt maksimum, men det er i alle fall ikke noe som tyder på at økningen skyldes endret praksis hos fastleger eller legevakt. ​

Det er ingen forventning om at disse tjenestene skal ta unna mer, og heller ikke en opplevelse av at det er mange «unødvendige» innleggelser


Økt henvendelser nå

De siste ukene har vært ekstra belastende, med infeksjoner og bruddskader. De siste 10 dagene i desember var det 1010 ø-hjelpsinnleggelser i somatikk. Det er en økning på 30 % sammenliknet med 2021, som igjen lå over desember i 2020 og 2019. Fastleger og legevakter gjør en uvurderlig jobb i å håndtere akutte henvendelser.

Det er ingen forventning om at disse tjenestene skal ta unna mer for å avlaste sykehuset, og heller ikke en opplevelse av at det er mange «unødvendige» innleggelser. Det er derimot viktig at vi fortsetter å ha god dialog og finner gode løsningene for å bruke kapasiteten på sykehus og i AMK til felles beste. 

For å oppdatere dere vil vi i ukene fremover, når sykehuset er i beredskap, publisere en status på antall somatiske ø-hjelpsinnleggelser. Første oppdatering publiseres i dag. Det gjør vi ikke for å formilde at dere fastleger skal løse dette, men fordi vi tror at informasjon og felles virkelighetsforståelse hjelper oss i samhandlingen. 

​​Kapasitet og fleksibilitet

Det er ikke uventet at det kommer topper med infeksjoner og innleggelser slik vi opplever nå. At det over år har vært en målsetning at flere pasienter skal behandles i kommunen, og at pasienter skal bo hjemme lengst mulig, gjør at man må forvente en økt belastning på akuttkjeden. Vi håper tjenestene bygges robuste og fleksible nok til å håndtere dette. ​

Kontakt gjerne PKO

Har du innspill eller kommentarer så kontakt oss gjerne, på pko@siv.no​​