Praksisnytt

Fastlegens informasjonsgrunnlag er nødvendig for god narkose under tannbehandling

Nå mulighet for elektronisk informasjonsdeling til SiV gjennom henvisningsmal. Tidligere har fastlegen fått et papirskjema som skulle fylles ut. Det nye nå er at fastlegen skal sende informasjonen gjennom vanlig elektronisk henvisning til anestesien ved SiV.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 30.11.2023
Ansatte i grønne arbeidsklær og en pasient i en seng på en operasjonsstue
Illustrasjonsbilde

Sykehuset i Vestfold har et samarbeid med tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark om pasienter som trenger narkose. Dette blir gjennomført på sykehuset i Larvik. Det som er annerledes med tannbehandling er at tannlege ikke er lege og ikke kan gjøre anestesivurdering og heller ikke har informasjonsgrunnlaget til dette. Pasienten trenger dermed informasjon fra fastlegen for å få den tryggeste narkosen.

Når tannlegen finner indikasjon for narkose, setter de opp pasienten på operasjonslisten og pasienten vil få med seg et brev til fastlegen for å innhente informasjon for en tryggere anestesivurdering. Etter mitt møte med anestesilege er de tydelige på at de trenger en forståelse av pasientens totalhelse og funksjonsvurdering.

Fastlegen kan nå sende elektronisk henvisning

Tidligere har fastlegen fått et papirskjema som skulle fylles ut. Dette gav en del frustrasjoner i fastlegekorpset. Det nye nå er at fastlegen skal sende informasjonen gjennom vanlig elektronisk henvisning til anestesien ved SiV. På informasjonsskrivet som kommer fra pasienten, står hva som kan være relevant informasjon.

Fastlegene har da allerede en del default informasjon som sendes og det krever mindre arbeid av fastlegene. Å oppdatere reseptformidleren og pasientens medisinliste bør gjøres før henvisning.

Tannlegen vurderer samtykkekompetanse

Det er tannlegen som skal vurdere samtykkekompetanse etter paragraf 4 a i Pasient- og brukerrettighetsloven siden det er de som er henvisere. De vil eventuelt sende inn samtykkekompetanseskjema til Fylkeslegen i Vestfold. Dersom fastlegen har kommentarer eller tilleggsinformasjon til dette anbefales det å sende med.

Pasienten får med et informasjonsskriv fra tannlegen med informasjon om hva som skal være med i henvisningen.

TOO-team 

Jeg vil benytte muligheten til å informere om tiltaket TOO-team. De er organisert på Haugar tannklinikk i Tønsberg for Vestfold kommune. Dette er ett tilbud for pasienter som er blitt utsatt for for eksempel:

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi

De har psykolog, tannlege og tannhelsesekretær. Dersom de er over 21 år gamle kan de kontakte selv. Helsepsersonell kan henvise per post.