En kvinne som analyserer prøver på et laboratorium

Testing for resistente bakterier før planlagt innleggelse eller poliklinisk konsultasjon ved SiV

Pasienter som skal til planlagt undersøkelse eller behandling får et brev hvor de bes kontakte fastlegen for testing for resistente bakterier dersom de har én eller flere risikofaktorer.

Med resistente bakterier menes i denne sammenheng:

  • meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Gram-negative stavbakterier med ekstendert-spektrum betalaktamase (ESBL) 
  • vankomycinresistente enterokokker (VRE).

Hensikt

Hensikten med testingen er å kunne iverksette tilpassede smitteverntiltak for å hindre smitte til medpasienter og helsepersonell. 

Pasientbrevet fokuserer på hvem som bør testes, men sier ikke noe om hvilke typer resistente bakterier det bør testes for i hvert enkelt tilfelle. For å lette fastlegenes arbeid, og unngå unødvendig testing og ressursbruk, har smittevernavdelingen utarbeidet en oversikt over testanbefalinger for ulike pasientkategorier (Tabell). Dersom testing påviser resistente bakterier ber vi om at fastlegen informerer aktuelle sykehusavdeling eller poliklinikk.

Spørsmål til tabellen kan rettes til smittevernavdelingen ved SiV. For praktisk informasjon om prøvetaking, rekvirering og forsendelse vises det til: 

Tabell:

Anbefalt testing for resistente bakterier før planlagt innleggelse eller poliklinisk konsultasjon ved SiV

  Somatikk Psykiatri
Risikofaktor Innleggelse* Poliklinikk Innleggelse**
Siste 12 måneder:
Innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden MRSA + ESBL/VRE MRSA MRSA
Omfattende poliklinisk undersøkelse eller behandling (inkludert tannbehandling) utenfor Norden MRSA + ESBL/VRE MRSA MRSA
Opphold i barnehjem eller flyktningleir utenfor Norden MRSA + ESBL/VRE MRSA MRSA
Påvist MRSA (uavhengig av evt. kontrollprøver) MRSA MRSA MRSA
Bodd sammen med person med MRSA MRSA MRSA MRSA
Arbeidet som helsearbeider utenfor Norden MRSA MRSA MRSA
Sammenhengende opphold > 6 uker utenfor Norden OG brutt hudbarriere*** MRSA MRSA MRSA
Innlagt i helseinstitusjon i Norden med pågående utbrudd av ESBL eller VRE ESBL/VRE - -
Bodd sammen med person med ESBL eller VRE ESBL/VRE - -
Uavhengig av tidspunkt
Påvist MRSA uten tre sett negative kontrollprøver MRSA MRSA MRSA

* Gjelder også dagkirurgi og annen dagbehandling

** Testing ikke indisert ved poliklinisk konsultasjon (psykiatri)

*** F. eks kronisk hudlidelse, sår, infeksjon eller innlagt medisinsk utstyr

Sist oppdatert 22.11.2023