Generelt om svarrapportering

Svarrapporter mottas elektronisk og/eller på papir.

​Mange analyser har differensierte referanseområdet for kjønn og/eller alder. Resultater utenfor referanseområdet blir merket i den elektroniske meldingen. Hvordan disse blir vist, er avhengig av den enkelte leges journalsystem. På papirrapporten blir høye resultater merket med H og lave resultater med L.

Laboratoriets leger gir på forespørsel medisinsk vurdering av laboratoriesvar (markeres i eget avkryssingsfelt eller under "Andre analyser" på rekvisisjonen eller pr. telefon). Det er nødvendig med relevante kliniske opplysninger og gjerne en kort beskrivelse av problemstillingen. Behov for tilleggsanalyser vil samtidig bli vurdert.​

Laboratoriet legger vekt på å få sendt ut svar så raskt som mulig. Vanligvis blir prøvesvarene først rapportert når alle undersøkelser er utført. Noen analyser utføres ikke daglig, mens andre kan kreve arbeid over flere dager, se dokument om Svarresponstider.

Dersom dette fører til uheldige forsinkelser, sendes det først ut et midlertidig svar. Endelig svarrapport med alle resultater følger da senere. Utsendelse av elektroniske svar skjer flere ganger daglig, mens utsendelse av svarbrev pr. post skjer en gang daglig.

Svar utenfor "alarmgrenser" vil bli forsøkt ringt til rekvirenten. Alarmgrenser er oppgitt under hver enkelt analyse i analyseoversikten for Sykehuset i Vestfold.

Pasienten skal som hovedregel informeres om resultatene av rekvirerende lege. Pasienter som ønsker kopi av sine blodprøvesvar kan få det på anmodning. De kan få med seg en utskrift av svarrapporten hvis de møter opp selv på en av våre prøvetakningspoliklinikker og fremlegger legitimasjon (hvis pasienten ikke er kjent for laboratoriet). Prøvesvaret kan også sendes til pasientens folkeregistrerte adresse i spesielle tilfeller. Unntaksvis kan enkeltanalysesvar oppgis per telefon hvis pasienten ringer og oppgir sitt personnummer (11 sifre).

Sist oppdatert 20.01.2022