Rekvirering

​Generelt om rekvirering

Rekvireringsrett

Prøvetaking og utførelse av undersøkelser skal kun finne sted etter rekvirering fra lege, tannlege og jordmor eller fra person som er bemyndiget av lege til dette. Følgende unntak gjelder:

  • Prøvetaking for bestemmelse av alkohol, narkotiske stoffer eller visse medikamenter i forbindelse med utredning av straffbare handlinger, hvor dette kan skje etter anmodning fra politiet.
  • Prøvetaking rekvirert av politi, advokater eller rettsinstanser i forbindelse med farskapssaker eller utredning av kriminalsaker.

Kontrakt

Bestillinger med bruk av Sentrallaboratoriets rekvisisjoner anses som en kontraktsinngåelse mellom rekvirent og Sentrallaboratoriet. Rekvirenten godtar med dette laboratoriets valg av målemetoder.

Ved prøvetaking av pasienter med rekvisisjon fra andre laboratorier forbeholder Sentrallaboratoriet seg retten til å utføre de undersøkelsene som inngår i eget analyserepertoar.

Enhver rekvirering  av laboratorieundersøkelser betraktes som en henvisning til spesialist i medisinsk biokjemi. Av det følger at laboratoriets leger forbeholder seg rett til å vurdere hver enkelt rekvisisjon og eventuelt gjøre endringer som han/hun finner hensiktsmessig ut fra problemstilling og den informasjon som foreligger. Slike endringer kan bestå i at rekvirerte undersøkelser som legespesialisten finner uhensiktsmessige blir strøket, eller at det suppleres med ytterligere undersøkelser. Ved større endringer av rekvireringen vil som regel rekvirenten kontaktes på forhånd.

Rapporterte prøvesvar anses å tilhøre rekvirenten , men vil også være tilgjengelig for leger ved Sykehuset i Vestfold dersom pasienten blir innlagt eller henvist til sykehusets poliklinikker.

Bruk av rekvisisjoner/rekvirering

Følgende rekvisisjoner kan benyttes:

  • Skjema T-3.0: Medisinsk biokjemi og allergi. Rekvisisjon til Sentrallaboratoriet
  • Skjema T-4.0: Rekvisisjon for immunhematologi og svangerskapsanalyser

Utfylling av rekvisisjoner

Baksiden av rekvisisjonen inneholder pasientinformasjon og generell informasjon til rekvirenten. Rekvisisjonene er utformet slik at de kan fylles ut for hånd eller ved hjelp av dataskriver. De er optisk lesbare, og det er derfor viktig at de fylles ut riktig. Bruk blyant eller kulepenn med sort blekk.

For at prøven skal få en korrekt og sikker behandling i laboratoriet må vi få følgende informasjon på rekvisisjonen:

Medisinsk biokjemi og allergi/immunhematologi og svangerskapsanalyser

  • Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og pasientens bostedskommune
  • Rekvirentens navn og adresse, med legekode (rekvirentkode) eller HPR-nummer oppgitt.
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking, og initialer på prøvetaker.
  • Har pasienten kjent eller mistenkt blodsmitte (hepatitt eller HIV), merkes dette av i egen boks på rekvisisjonen og prøven merkes med gul etikett.
  • Kliniske opplysninger av betydning for laboratoriets vurdering av svarene. Ved spørsmål om hvilke analyser som er relevante, kan laboratorielege kontaktes.
  • Angi hvem som skal betale for analysene/debiteringsopplysninger (trygdekontor, institusjon, bedrift eller andre, f.eks. pasienten selv hvis det ikke er medisinsk indikasjon for bestilling av analysen).

Undersøkelser til andre laboratorier utenfor Sykehuset i Vestfold

Ved rekvirering av undersøkelser som ikke gjøres hos oss, er det ønskelig at rekvirenten ikke sender slike prøver via oss, men direkte til vedkommende laboratorium. For informasjon, se de enkelte laboratoriers brukerhåndbøker og nettsider, se lenker på høyre side. I de tilfeller vi mottar prøver til undersøkelser som ikke utføres hos oss, forbeholder vi oss retten til å bestemme hvilket laboratorium prøven skal videresendes til, se undersøkelser som sendes andre laboratorier. Utfylt rekvisisjon til gjeldene laboratorium må følge med.

Etter-/tilleggsrekvirering

Dersom det i ettertid viser seg at det er behov for supplerende undersøkelser kan dette i noen tilfeller etterrekvireres på tidligere innsendte prøver. Tilleggs- /etterrekvireringer kan gjøres pr. telefon eller elektronisk for brukere av IHR.

NB!
Det tas forbehold om at prøvematerialet som vi har på den aktuelle pasienten er egnet for denne type undersøkelse, at det er tilstrekkelig prøvemateriale igjen og at analytten er tilstrekkelig holdbar. Dersom vi skulle trenge nytt prøvemateriale vil rekvirenten varsles om dette.

Fant du det du lette etter?