Rekvirering

Rekvireringsrett

Prøvetaking og utførelse av undersøkelser skal kun finne sted etter rekvirering fra lege, tannlege og jordmor eller fra person som er bemyndiget av lege til dette. Følgende unntak gjelder:

  • Prøvetaking for bestemmelse av alkohol, narkotiske stoffer eller visse medikamenter i forbindelse med utredning av straffbare handlinger, hvor dette kan skje etter anmodning fra politiet.
  • Prøvetaking rekvirert av politi, advokater eller rettsinstanser i forbindelse med farskapssaker eller utredning av kriminalsaker.

Kontrakt

Bestillinger med bruk av Sentrallaboratoriets rekvisisjoner anses som en kontraktsinngåelse mellom rekvirent og Sentrallaboratoriet. Rekvirenten godtar med dette laboratoriets valg av målemetoder.

Ved prøvetaking av pasienter med rekvisisjon fra andre laboratorier forbeholder Sentrallaboratoriet seg retten til å utføre de undersøkelsene som inngår i eget analyserepertoar.

Enhver rekvirering  av laboratorieundersøkelser betraktes som en henvisning til spesialist i medisinsk biokjemi. Av det følger at laboratoriets leger forbeholder seg rett til å vurdere hver enkelt rekvisisjon og eventuelt gjøre endringer som han/hun finner hensiktsmessig ut fra problemstilling og den informasjon som foreligger. Slike endringer kan bestå i at rekvirerte undersøkelser som legespesialisten finner uhensiktsmessige blir strøket, eller at det suppleres med ytterligere undersøkelser. Ved større endringer av rekvireringen vil som regel rekvirenten kontaktes på forhånd.

Rapporterte prøvesvar anses å tilhøre rekvirenten , men vil også være tilgjengelig for leger ved Sykehuset i Vestfold dersom pasienten blir innlagt eller henvist til sykehusets poliklinikker.​

Dersom det i ettertid viser seg at det er behov for supplerende undersøkelser kan dette i noen tilfeller etterrekvireres på tidligere innsendte prøver. Tilleggs- /etterrekvireringer kan gjøres pr. telefon eller elektronisk for brukere av IHR.

NB!
Det tas forbehold om at prøvematerialet som vi har på den aktuelle pasienten er egnet for denne type undersøkelse, at det er tilstrekkelig prøvemateriale igjen og at analytten er tilstrekkelig holdbar. Dersom vi skulle trenge nytt prøvemateriale vil rekvirenten varsles om dette.

Sist oppdatert 14.12.2021