Barnesykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer utdanningen for leger som skal bli spesialister i Barnesykdommer. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver LIS 3 utdanningen ved SiV i spesialiteten

Om utdanningsvirksomheten

SiV eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner. Barne- og ungdomsavdelingen har ca 48 000 barn under 18 år i sitt ansvarsområde. 

Det var siste år drøyt 2300 fødsler ved sykehuset. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Sykehuset tilbyr også spesialistutdanning i de fagområdene det er mest aktuelt for barnelegene å samhandle med, Anestesiologi, Fødselshjelp og Kvinnesykdommer samt Barne- og ungdomspsykiatri.

Barne- og ungdomsavdelingen 

Barne- og ungdomsavdelingen er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk. Avdelingen består av en nyfødtintensiv med 10 senger, en Barne- og ungdomspost med for tiden 12 senger, Barnemottak og Dagavdeling, samt en Barne- og ungdomspoliklinikk. I nytt Sykehusbygg som skal stå ferdig våren 2021, vil et nytt Barnesenter få en langt større poliklinikk, dagavdeling og en ny og moderne Nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsavdelingen har et Psykososialt team med fast ansatt Barne- og ungdomspsykiater og 1-2 kliniske sosionomer og psykiatrisk sykepleier. Teamet arbeider tett integrert med leger og sykepleiere både på nyfødt, barneposten og ved poliklinikken.

Avdelingen har etablert fast ambulant tjeneste til alle fylkets helsestasjoner der tradisjonelt områdepediatriarbeid utøves av avdelingens leger i samarbeid med lokale helsesykepleiere og helsestasjonsleger.

Videre har avdelingen et fast ambulant arbeid ved at lege og sykepleier arbeider ved Statens Barnehus i Sandefjord. Det er avsatt et helt legeårsverk, 80% årsverk for sykepleier og 40 % helsesekretær for dette arbeidet.

Barnehuset i Sandefjord dekker hele Sør-Øst Politidistrikt, dvs tilsvarende opptaksområdene for de tre sykehusene Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF.

 • Antall pasientbehandlinger foregående år - 12683
 • Antall senger spesialiteten disponerer - Pediatri 12 -
  Nyfødt 10
 • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten - 1854
 • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten - 663
 • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten    ( Barn og ungdom inkludert barnehabiliteringen) - 12487

 Antall årsverk

 • Overleger i pediatri (inkludert barnehabiliteringen) 20 
 • Konst. overleger i spesialiteten 1 
 • LIS i spesialiteten 8 
 • LIS i rotasjonsstillinger i spesialiteten samtlige 

Om utdanningsløpet

LIS i Barnessykdommer på SiV starter direkte som LIS 3 og de må derfor ha gjennomført og fått godkjent fullstendig LIS 1 tjeneste. Alle LIS får tildelt egen veileder ved ansettelse eller ila den 4 ukers introduksjonsperioden de gjennomgår ved nyansettelse.

Under sin tjeneste på barneavdelingen SiV roterer LIS mellom alle avdelingens enheter, dvs  akuttgruppe  og utredningsgruppe på barneposten, visitt på nyfødt intensiv og arbeid på barnepoliklinikken. LIS arbeider sammen med overlege på de ulike visittene og får løpende supervisjon bedside.

På barnepoliklinikken arbeider LIS `ene mer selvstendig ved at de har egne pasienter på egne konsultasjonsrom med overleger på naborommene som kan konsulteres. Blant de 8 LIS avdelingen har er det til enhver tid en som er fast rotert til Barnehabiliteringen hvor vedkommende arbeider mye alene som lege i team med fysioterapeuter, pedagoger, vernepleiere oa, men det er totalt 4 overleger i pediatri på Barnehabiliteringen som kan konsulteres. Seksjonsoverlegen på Barnehabiliteringen tilbyr en-til-en veiledning i tillegg til det rotasjonskandidaten får fra sin faste veileder. Under sin LIS-tid ved avdelingen tjenestegjør legene også ved Sykehuset i Vestfold sitt regionale kompetansesenter for Sykelig overvekt, SSO. På Barneseksjonen ved SSO arbeider legene med undersøkelse og oppfølging av overvektige barn og ungdom med deres familier.

Vaktarbeidet løper under hele tjenestetiden for LIS i Barnesykdommer ved SiV. Avdelingen har 8-delt tilstedevakt med overleger i bakvakt fra hjemmet. Forvaktsarbeidet innebærer arbeid ved nyfødt intensiv, tilkalling til føde, barsel og operasjonsavdelingen samt i Barnemottak og på Barne- og ungdomsposten. Det er separate bakvaktslinjer for de to fagområdene nyfødtmedisin og generell pediatri. Omtrent halve arbeidstiden for LIS medgår til vaktarbeid, dvs  ca 20 av 42.5 timer pr uke. Deltagelse i vakt er helt essensielt for å oppnå de ulike læringsmålene.
 
Spesialiteten Barnesykdommer har totalt sett 162 læringsmål som forutsetter klinisk arbeid innen barnemedisin.De fleste kliniske læringsmål der kandidatene skal beherske ferdigheter kan oppnås her ved SiV med noen unntak ( totalt 6 læringsmål) innen nyfødtmedisin og onkologi der kandidatene må til OUS eller annet universitetssykehus for å oppnå læringsmålene. Se tidligere innsendt liste med anmerkninger ved de ulike konkrete læringsmål.

Total utdanningstid for å fullføre alle læringsmål og dermed oppnå spesialitet er estimert til 5 år i full stilling.

Det er etablert et samarbeid med OUS der hovedregelen er at kandidatene gjennomfører 3.5 år ved et sentralsykehus som SiV og 1.5 år ved universitetssykehuset. Under tjenestetiden ved OUS får kandidatene 6 måneder med tjeneste innen nyfødtmedisin for å oppnå alle læringsmål innen det fagområdet.

De fleste vil og trenge tjeneste innen barneonkologi under sitt opphold på OUS. I tillegg gis det mulighet for tjeneste innen den delen av pediatrien som kandidatene har tenkt å fordype seg i og arbeide med når vedkommende kommer tilbake til SiV.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i Barne- og ungdomsavdelingen. Avdelingssjef er ansvarlig i samarbeid med klinikkledelse og stab for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS.

Når LIS har tjeneste ved annen avdeling, overføres det daglige oppfølgingen til leder i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Internundervisning og kurs

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav. Utdanningsutvalget for Barnesykdommer ved Sykehuset i Vestfold har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning for spesialiteten.

LIS deltar på barnelegenes morgenmøte der det er undervisning 15-20 minutter to morgener pr uke. I tillegg er det 45 minutter undervisning i lunsjen hver tirsdag og onsdag.  Avdelingen avholder to felles fagdager pr år for leger og sykepleiere. I tillegg er det to halvdags fagmøter i samarbeid med Barneklinikken i Telemark.

Hver fredags morgen er det 30 minutter fellesundervisning for alle leger på SiV. Sammenlagt blir internundervisningen minimum 80 timer per år. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.

Simulering og ferdighetstrening

Barne- og ungdomsavdelingen arrangerer interne simuleringer og samarbeider med Simuleringssenteret ved SiV om teamtreninger. Avdelingen har to overleger som er sertifisert som nasjonale kursarrangører innen APLS og disse to er blant de faste simuleringsinstruktørene våre.

Forskning

Ved SiV er det totalt 5 leger innen fagfeltet barnesykdommer som innehar en Ph. D, 4 på selve Barneavdelingen og 1 i Barnehabiliteringen. I tillegg er det 2 og snart 3 som er i gang som Ph.D. studenter ved avdelingen og en på Barnehabiliteringen. Det er likevel utfordrende å inkludere LIS i forskningsprosjekter i deres tilmålte arbeidstid som skal brukes til egen innlæring og arbeid etter avdelingens behov. Det er likevel et mål og ønske å få dette prioritert. For tiden er det en LIS som er med på et prosjekt sammen med en av legene med Ph. D. Det oppleves likevel som en styrke at det er pågående akademisk aktivitet ved avdelingen selv om den i hovedsak utføres av overleger. Det styrker kvaliteten på internundervisning og utarbeidelsen av interne prosedyrer. I tillegg er det med å heve nivået i det pågående faglige diskusjoner.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som arbeider sammen med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også inneha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i Barnesykdommer. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget i Barnesykdommer består av utdanningsansvarlig overlege, utdanningsansvarlig LIS i faget, tillitsvalgt for LIS og leder for avdelingen. Utdanningsutvalget holder møter anslagsvis hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Tillitsvalgte

Det er en lokal tillitsvalgt i barne- og ungdomsavdelingen som ivaretar interessene til LIS i avdelingen, evt i samarbeid med tillitsvalgt for overlegene i avdelingen. I tillegg er det hovedtillitsvalgt for LIS ved SiV. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Kontakt

For spørsmål om utdanning i Barnesykdommer ved SiV ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege, Christian Siva.
 

Fant du det du lette etter?