Spesialistutdanning

Indremedisin

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i indremedisin del 3 (”generell indremedisin”). Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 og Del 3 i indremedisin.

Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant ca. 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer.
Som ledd i overgangsordning ved innføringen av ny spesialistutdanning for leger vil det også være mulig å oppnå spesialitet i generell indremedisin (del 3), men foretaket vil i fremtiden ikke legge egne utdanningsløp for denne spesialiteten.

Indremedisinske avdelinger og fagseksjoner

Sykehuset i Vestfold har ikke egen avdeling for generell indremedisin. Medisinsk klinikk har fem sengeposter med til sammen 107 senger som ivaretar det indremedisinske fagområdet. Videre disponeres inntil 13 observasjonssenger i akuttsenteret samt 8 spesialsenger i medisinsk overvåkingsenhet. Legetjenesten i indremedisin er organisert i tre avdelinger samt fagseksjoner som tilsvarer hovedspesialitetene. Det er egne poliklinikker innenfor hvert fagområde (spesialitet), og det er særlige enheter for dagbehandling som dialyseenhet, endoskopier/gastrolab og cytostatikabehandling. For nærmere beskrivelse av sengeposter, dagbehandlingstilbud og poliklinikker viser til utdanningsplanene for hovedspesialitetene.

Tallene nedenfor viser til samlede tall for alle indremedisinske fagområder. Spesialistutdanning i indremedisin del 3 består av tjeneste gjennom rotasjon ved klinikkenes sengeposter og poliklinikker for å kunne oppnå læringsmålene.

  • Antall pasientbehandlinger foregående år: 83758
  • Antall senger spesialiteten disponerer: 107
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 14876
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 7700
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 61182

Det er til sammen ca 50 overleger fordelt på indremedisinske spesialitetene. Sykehuset har spesialister i alle hovedspesialiteter. For nærmere beskrivelse av av antall leger, årsverk, konstitueringer og akademisk kompetanse viser til utdanningsplaner for hovedspesialitetene.

Medisinsk klinikk har ikke et fast definert antall LIS-stillinger innenfor hver indremedisinske spesialitet. Antall LIS-stillinger ut fra gjeldende arbeidsplan er 24. Antall leger med et ansettelsesforhold ved SiV vil imidlertid være høyere grunnet permisjoner, vikariater og tjeneste ved andre foretak. Medisinsk klinikk tilstreber en fordeling mellom spesialitetene som ivaretar sykehuset behov i pasientbehandlingen og fremtidig rekruttering, og dette vil være grunnlag ved utlysning av faste stillinger og vikariater.

Om utdanningsløpet

LIS i generell indremedisin blir tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen: Læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år, læringsmålplan for indremedisin del 3 med forventet gjennomføringstid på minst 2 år, samt læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, del 3 indremedisin og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Indremedisin del 2

I den felles plattform for indremedisinske fag (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, barne- og ungdomsmedisin, og habilitering. Medisinsk klinikk har ca. 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåkingsenhet, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.

Indremedisin del 2 inneholder totalt 152 læringsmål. For å nå disse målene forutsettes at LIS deltar i klinisk arbeid innenfor alle de indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker og i vakttjeneste. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste på sengepost/poliklinikk/relevant laboratorium. I perioden med vaktarbeid er LIS organisert i to vaktlinjer, som oftest i akuttsenteret i den første del av utdanningsforløpet, og deretter ved medisinsk overvåkingsenhet. Sykehuset har flere parallelle, indremedisinske vaktlinjer på overlegenivå som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Både akuttsenteret og medisinsk overvåkingsenhet har i tillegg egne, tilstedeværende overleger på dagtid. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år, stipulert til 12 måneder ved avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder ved avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, blodsykdommer og geriatri, og 6 måneder ved avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som vil være styrende for en slik rotasjon. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen», dvs. den avdeling hvor LIS blir ansatt. Avdelingssjefene har i samarbeid med de fagansvarlige seksjonsoverleger, klinikkledelse og stab, ansvar for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling enn «moderavdeling», overføres den daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Indremedisin del 3

Spesialistutdanning i indremedisin del 3 oppnås ved påbygging av kompetanse innenfor alle de indremedisinske fagområdene. Samtlige læringsmål kan oppnås ved SiV. Ettersom sykehuset ikke har egen avdeling eller poliklinikk for generell indremedisin, vil tjeneste i del 3 skje gjennom videre rotasjon til sengeposter og poliklinikker. Dette vil si de samme læringsarenaene som i del 2. Videre vil det være behov samarbeid og tjeneste ved Nevrologisk avdeling for å oppnå læringsmål og anbefalte prosedyrer i akutt slagbehandling. LIS som skal oppnå spesialiteten i indremedisin del 3 vil følge samme rotasjonsopplegg og vaktplaner som LIS i indremedisin del 2, men med individuelt tilpasset tjeneste med hensyn på læringsmålene i del 3. 

Internundervisning og kurs

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende avtaleverk og retningslinjer. LIS deltar på indremedisinsk morgenmøte/internundervisning (2 x 30 min/uke) i tillegg til internundervisning på den fagseksjonen LIS til enhver tid gjennomfører tjeneste ved. Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år. Internundervisningen ved indremedisinsk morgenmøte tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin, men internundervisningen ved fagseksjonene fokuserer på læringsmål i del 3. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.

Simulering og ferdighetstrening

Leger i spesialistutdanning deltar jevnlig på trening i AHLR ved Simuleringssenteret.

Forskning

For beskrivelse av forskningsaktivitet på det indremedisinske området vises til utdanningsplaner for de ulike spesialitetene. SiV har ikke eget forskningsmiljø for generell indremedisin.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. For LIS i generell indremedisin vil veilederansvar fordeles til spesialist i det indremedisinske fagområdet som vurderes som mest hensiktsmessig. De aller fleste LIS som er aktuelle for spesialitet i indremedisin del 3 også vil gjennomføre spesialistutdanning i en (annen) indremedisinsk hovedspesialitet. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

SiV har utdanningsutvalg for hver av de indremedisinske hovedspesialitetene samt et utdanningsråd for felles indremedisin, med hovedvekt på felles plattform del 2..

Tillitsvalgte

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

Kontakt

For spørsmål om utdanning i indremedisin del 3, ta kontakt med klinikksjef , Henning Mørland, henning.morland@siv.no 

Fant du det du lette etter?