HELSENORGE
Spesialistutdanning

Infeksjonssykdommer

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i infeksjonssykdommer. Utdanningsplanen beskriver hvor man skal tjenestegjøre, hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Planen beskriver hele utdanningen med Del 2 i indremedisin og Del 3 i infeksjonssykdommer.

Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant ca. 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Sykehuset tilbyr spesialistutdanning i samtlige indremedisinske hovedspesialiteter: Akutt- og mottaksmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer.
Som ledd i overgangsordning ved innføringen av ny spesialistutdanning for leger vil det også være mulig å oppnå spesialitet i generell indremedisin (del 3), men foretaket vil i fremtiden ikke legge egne utdanningsløp for denne spesialiteten.

Infeksjonsseksjonen

Infeksjonsseksjonen er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk og består av 16 senger som er samlokalisert med hematologi og 6 senger som er samlokalisert med nyresykdommer, fordøyelsessykdommer og endokrinologi. De 16 sengene fordeler seg på to tresengsrom, et tosengsrom og åtte enerom hvorav fire er luftsmitteisolater. De øvrige seks sengene er forbeholdt pasienter med lavere pleietyngde. I tillegg har seksjonen en egen infeksjonspoliklinikk med behandlingsrom for leger og sykepleiere. Samlokalisert med poliklinikken foregår også behandling av dagpasienter.

Infeksjonsseksjonen ved SiV hadde i 2018 en samlet pasienttilstrømming på ca. 5554 pasienter hvorav 2429 døgnpasienter, 49 dagbehandlinger og 3076 polikliniske konsultasjoner. 

  • Antall pasientbehandlinger foregående år: 5554
  • Antall senger spesialiteten disponerer: 22
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 2429
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 49
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 3076

Det arbeider for tiden sju overleger ved seksjonen.  Fire av disse har 100% klinisk stilling, en har 50 % forskning og 50% klinikk, en har 40% klinikk og 60% smittevern og den siste har 50% klinikk og 50% administrasjon. 

Medisinsk klinikk har ikke et fast definert antall LIS-stillinger innenfor hver indremedisinske spesialitet. Antall LIS-stillinger ut fra gjeldende arbeidsplan er 24. Antall leger med et ansettelsesforhold ved SiV vil imidlertid være høyere grunnet permisjoner, vikariater og tjeneste ved andre foretak. Medisinsk klinikk tilstreber en fordeling mellom spesialitetene som ivaretar sykehuset behov i pasientbehandlingen og fremtidig rekruttering, og dette vil være grunnlag ved utlysning av faste stillinger og vikariater.

  • Antall overleger i infeksjonssykdommer: 7 (5,4 årsverk)

Om utdanningsløpet

LIS i infeksjonssykdommer blir ved ansettelse tildelt tre ulike læringsmålplaner i Kompetanseportalen. For det første læringsmålplan for indremedisin del 2 med anslått gjennomføringstid på tre år. For det andre læringsmålplan for spesialiteten i infeksjonssykdommer med forventet gjennomføringstid på minst 2 år ved infeksjonsmedisinsk fagseksjon og 1 år ved mikrobiologisk avdeling. For det tredje læringsmålsplan for de felles kompetansemålene (FKM). Læringsmålplanene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå nødvendig kompetanse, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Oppnådde og godkjente læringsmålplaner for del 2 i indremedisin, for del 3 i infeksjonsmedisin og for FKM, er en forutsetning for spesialistgodkjenning.

Indremedisin del 2

I den felles plattform for indremedisinske fag (del 2) skal LIS oppnå breddekompetanse og generell vaktkompetanse i indremedisin. Tjenesten vil i all hovedsak gjennomføres i medisinsk klinikk, som i tillegg til de indremedisinske fagområdene omfatter nevrologi, barne- og ungdomsmedisin, og habilitering. Medisinsk klinikk har ca. 120 ordinære indremedisinske senger, medisinsk overvåkingsenhet, enheter for dagbehandling samt en rekke poliklinikker.

Indremedisin del 2 inneholder totalt 152 læringsmål. For å nå disse målene forutsettes at LIS deltar i klinisk arbeid innenfor alle de indremedisinske fag. LIS deltar i pasientrettet arbeid på sengepost, i poliklinikker og i vakttjeneste. Arbeidsplanene for LIS er bygget opp med alternerende 14-dagers perioder hvor legene inngår i vaktarbeid eller har dagtjeneste på sengepost/poliklinikk/relevant laboratorium. I perioden med vaktarbeid er LIS organisert i to vaktlinjer, som oftest i akuttsenteret i den første del av utdanningsforløpet, og deretter ved medisinsk overvåkingsenhet. Sykehuset har flere parallelle, indremedisinske vaktlinjer på overlegenivå som dekker bredden i de indremedisinske fagene. Både akuttsenteret og medisinsk overvåkingsenhet har i tillegg egne, tilstedeværende overleger på dagtid. Deltakelse i vakt er en sentral forutsetning for å oppnå læringsmål. LIS vil gjennom deltakelse i vaktordningene få bred erfaring fra mange pasientgrupper, sykdommer og behandlingsforløp, og vil gjennom vaktarbeid oppnå læringsmål innenfor alle indremedisinske fagområder.

Det legges til grunn en gjennomføringstid i felles plattform på 3 år, stipulert til 12 måneder ved avdeling for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi, 18 måneder ved avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, blodsykdommer og geriatri, og 6 måneder ved avdeling for fordøyelsessykdommer. Det er imidlertid ikke tjenestetid, men gjennomføring og godkjenning av læringsmål som vil være styrende for en slik rotasjon. LIS vil ha ulik bakgrunn, erfaring og progresjon i spesialiseringsløpet som tilsier at det ikke settes definerte krav til tjenestetid.

Arbeidsgiver- og personalansvar for LIS ligger hos avdelingssjef i «moderavdelingen», dvs. den avdeling hvor LIS blir ansatt. Avdelingssjefene har i samarbeid med de fagansvarlige seksjonsoverleger, klinikkledelse og stab, ansvar for å planlegge og gjennomføre rotasjonsordninger som sikrer bredde og progresjon i utdanningsløpet for den enkelte LIS. Når LIS har tjeneste ved annen avdeling enn «moderavdeling», overføres den daglige oppfølgingen til avdelingssjef i denne avdelingen. Veilederansvaret endres ikke ved rotasjon, men ligger fast hos veileder/spesialist i «moderavdelingen».

Infeksjonssykdommer (del 3)

Infeksjonsseksjonen, SiV, er en velegnet læringsarena for LIS med tanke på vurdering, utredning og behandling av infeksjonsmedisinske problemstillinger. Tjeneste tilknyttet infeksjonsseksjonen vil gi bred eksponering for de fleste faglige problemstillinger som definert i læringsmålene for spesialiteten infeksjonssykdommer. SiV dekker i stor grad læringsmålene innenfor spesialiteten infeksjonssykdommer selv, men det er planlagt 3 måneders rotasjonstjeneste mot slutten av utdanningstiden ved et universitetssykehus for på en effektiv måte å fylle de siste hull i læringsmålene med spesialtilpassede læringsaktiviteter.

Tjeneste på infeksjonsmedisinsk sengepost vil bli supplert med polikliniske konsultasjoner og tilsynsvirksomhet/visitt ved intensivavdeling og andre sengeposter. Det vil bli lagt opp til rutinemessig deltagelse på tverrfaglige møter med ortopedisk avdeling og intensivavdelingen. Utdanningen i infeksjonssykdommer innbefatter også 12 måneders tjeneste ved mikrobiologisk avdeling. 
 

Internundervisning og kurs

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav og utdanningsutvalget for infeksjonssykdommer ved Sykehuset i Vestfold har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning for spesialiteten. LIS deltar også på indremedisinsk morgenmøte/internundervisning (2 x 30 min/uke) i tillegg til egen internundervisning ved infeksjonsseksjonen (2 x 30 min/uke). Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år. Internundervisningen ved indremedisinsk morgenmøte tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin, men internundervisningen ved infeksjonsseksjonen fokuserer på læringsmål nødvendig for infeksjonssykdommer del 3. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS. Deltakelse på eksterne kurs tilstrebes slik at LIS kan delta 1 uke/halvår.

Simulering og ferdighetstrening

Leger ved infeksjonsseksjonen deltar jevnlig på trening i AHLR ved Simuleringssenteret. Modell ved Simuleringssenteret benyttes for øvelse på spinalpunksjon.

Seksjonen abonnerer i samarbeid med mikrobiologisk avdeling på UK NEQAS blodparasitter og mottar jevnlig preparater til mikroskopi for å sikre tilstrekkelig trening på mikroskopi av blodparasitter.

Forskning

Ved infeksjonsseksjonen er det ansatt tre overleger med doktorgrad. Det er pågående forskningsaktivitet ved seksjonen, og to av disse overlegene har i øyeblikket veilederansvar. Det pågår kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring og det forventes at LIS tar aktiv del i interne prosjekter også på dette feltet.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av leger som samarbeider med LIS. Det vil ofte være en overlege som er supervisør, men annen (erfaren) LIS kan også ha supervisørrollen, og for enkelte prosedyrer kan også personer med annen yrkesgruppe forestå supervisjon.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. LIS tildeles en veileder som er spesialist i infeksjonssykdommer. Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere gjennomføringsplanen og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning er aktuelt som supplement til individuell veiledning. Enkelte læringsmål har tema som er godt egnet for diskusjon og refleksjon i grupper.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingssjef har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Læringsmålplanene i Kompetanseportalen styrer hvilke vurderingsformer som er aktuelle for det enkelte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse aktuelle læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget i infeksjonssykdommer består av fagansvarlig overlege, to overleger samt en LIS i faget. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen ved infeksjonsseksjonen og lager langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått.

Tillitsvalgte

Det er ved SiV et godt etablert system med tillitsvalgte på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå som ivaretar interessene til alle medarbeidere i avdelingen. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

Kontakt

For spørsmål om utdanning i infeksjonssykdommer, ta kontakt med fagansvarlig overlege, Marte Holmberg, marte.holmberg@siv.no
 

Fant du det du lette etter?