Spesialistutdanning

Medisinsk mikrobiologi

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i medisinsk mikrobiologi. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Mikrobiologisk avdeling

Avdelingen fikk status som utdanningsinstitusjon 1 innen medisinsk mikrobiologi 15.09.14. Avdelingen yter mikrobiologisk service til innlagte og polikliniske pasienter ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark, samt fastleger, spesialister og institusjoner i fylkene som for øvrig slås sammen 01.01.20. For 2018 ble det totalt utført 690.812 analyser. Avdelingen ble akkreditert av Norsk Akkreditering den 09.01.09 etter standard NS-EN ISO 15189. De fleste analyser som tilbys rutinemessig er akkreditert.

Avdelingen består av enheter for bakteriologi og preanalyse og seksjon for infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk (SIM). Avdelingen er samlokalisert med Avdeling for patologi og Sentrallaboratoriet med kort vei til kliniske avdelinger og fagbibliotek. Avdelingssjef Bodil Tidemand Ruud leder avdelingen sammen med to seksjonsledere, Anja Hannisdal og Jan Peder Amundrød, henholdsvis bakteriologisk og preanalytisk seksjon og SIM. Heidi Cecilie Villmones er avdelingsoverlege med medisinsk faglig ansvar. Kvalitetskoordinator og IKT-koordinator er organisert i stab til avdelingssjef. I forbindelse med utvidelse av genteknologiske analyser i KMD er det etablert samarbeid mellom fagene patologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi om utvidelse av analyserepertoaret.

Avdelingen har et bredt repertoar av analyser og er godt utstyrt. P3 fasilitet skal tas i bruk før utgangen av 2019 og en IonTorrent sekvenseringsinstrument (NGS) er i bruk for genteknologiske analyser på avdeling for patologi samt innen forskning på mikrobiologisk avdeling. Seksjon for molekylærdiagnostikk driver godt utviklingsarbeid og avdelingen har hovedtyngden av analysene på in house metoder.

Avdelingen har regelmessig samarbeid med kliniske avdelinger. Legegruppen har faste møter med klinikere: daglig med barneavdelingen; ukentlig med infeksjonsmedisinsk seksjon; to ganger ukentlig med intensiv/infeksjon; ukentlig med ortopedi/infeksjon; og månedlig med Avdeling for smittevern.

Kontorfasilitetene ved avdelingen er gode, med todelt kontor for overleger og LIS i samme korridor. Alle legene disponerer egen PC og bærbar telefon.

Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver for leger knyttet til driften av avdelingen spesifiseres i tjenesteplan.

Mikrobiologisk avdeling har 4,5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Tre av legene har deltidsstillinger som følge av frikjøpt tid til forskning. Nils Grude og Dagfinn Skaare har godkjent PhD, Tore Taksdal Stubhaug, Øystein Haarklau Johansen og Heidi Cecilie Villmones er oppmeldt PhD-utdanningsprogram. LIS har primært sitt arbeidssted ved Sykehuset i Vestfold. For å oppfylle alle kompetansemål skal det gjennomføres 4 ukers hospitering ved Oslo Universitetssykehus.

Legene roterer i en 4- eller 5-delt vaktturnus med arbeidstid fra 8-16 lørdager.

Om utdanningsløpet

Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg kan tilby opplæring innen alle kompetansemål.

Det tildeles veileder ved oppstart. LIS innkaller til månedlige veiledningssamtaler som skal gi tilbakemelding til kandidaten. Utdanningsplanen gjennomgås nøye en gang i året. Gruppeveiledning fire ganger per år. Evalueringskollegium vil gjennomføres i forbindelse med møter i utdanningsutvalget fire ganger per år.  Veileder har hovedoppgaven med å vurdere og gjennomgå utdanningsplan og sjekklister, ansvaret ligger hos leder. LIS-kandidaten tilbys først et tre måneder langt opplæringsprogram med grunnleggende introduksjon, opplæring på alle arbeidsplasser og delt rutineansvar sammen med overlege. Etter tre måneder settes LIS til selvstendig rutinearbeid, en av overlegene har i tjenesteplan alltid tildelt rolle som tilgjengelig supervisør.

Spesialistkandidater har i tillegg krav om et års tjeneste på en indremedisinsk avdeling for infeksjonsmedisin. I tillegg må kandidaten hospitere i avtalt opplegg ved Oslo Universitetssykehus for å få godkjent læringsmål på diagnostikk av Tuberkulose og Mycobacterier, Syfilis, konfirmerende virusdiagnostikk av for eksempel HIV, utvidet sopp-diagnostikk og antiviral resistensbestemmelse.

Undervisningsopplegg

Ved oppstart får utdanningskandidaten tildelt en opplæringsplan som går over tre måneder med introduksjon av avdelingen, legerutiner, opplæring på alle arbeidsplasser samt delt rutinansvar med erfaren kollega.

Strukturert undervisningsopplegg i rutinen:

 • Morgenmøter (30 minutter) mandag og torsdag med aktuelle problemstillinger
 • Skålundervisning (30 minutter) tirsdager med aktuelle kasuistikker fra rutinen innen bakteriologi
 • Samarbeidsmøte med infeksjonslegene onsdager (30 minutter).
 • Deltakelse i felles internundervisning med infeksjonsmedisinerne (45 minutter) hver torsdag
 • Deltakelse i nasjonal nettundervisning i medisinsk mikrobiologi (60 min) torsdager
 • Avdelingens felles internundervisning torsdag morgen (30 minutter)
 • Deltakelse i utvalgte faglige møter ved sykehusets kliniske avdelinger (barneleger, intensiv, ortopedi)
 • Sykehuslegenes ukentlige fellesmøter på fredager (30 minutter)
 • Deltakelse på kurs og fagmøter
 • Selvstudium av fagbøker, vitenskapelige artikler, prosedyrer m.m.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening som mikroskopi, utsåing, pipettering, håndtering av maskiner, vurdering av resultater osv. dekkes i rutinearbeidet.

Forskning

Avdelingen er aktiv innen forskningsarbeid. Av legene tilknyttet avdelingen har to godkjent PhD: Nils Grude (urinveisinfeksjoner), Dagfinn Skaare (Haemophilus influenzae), tre er i PhD-utdanningsløp Tore Taksdal Stubhaug (Bacteroides fragilis), Øystein Haarklau Johansen (Cryptosporidium) og Heidi Cecilie Villmones (tynntarmsmikrobiota). I tillegg er Åshild Marvik Rødland er i oppstartsfasen av et prosjekt knyttet til TBE-serologi. Dagfinn Skaare har fått strategiske forskningsmidler for forskning på resistens og har knyttet en PhD-kandidat og to masterstudenter til prosjektet.

Klinikksjef ved Lene Aasheim Hoffstad har vist stor vilje til å prioritere forskning på avdelingen. Det legges til rette for egne forskningsprosjekter og deltakelse i forskningsrelaterte kurs både i og utenfor institusjonen.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon og veiledning

LIS-kandidat blir tilbudt veileder første dag som:

 • følger opp utdanningsplanen og progresjon
 • signerer læringsaktiviteter og læringsmål i Kompetanseportalen
 • samtaler rundt de faglige utfordringene og samarbeid med kollegaer
 • refleksjon over egen rolle som mikrobiolog
 • støtte i vanskelige situasjoner

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Avdelingsoverlege har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalgetbestår av overlegene og LIS. Utdanningsutvalget har fire møter per år. Leder er Heidi Cecilie Villmones, LIS-representant er Aina Fortun Borgersen. Det føres referat fra møtene hvor avdelingens utdanningsopplegg planlegges og evalueres.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones, mikrobiologisk avdeling.

Fant du det du lette etter?