Spesialistutdanning

Nukleærmedisin

Denne utdanningsplanen viser hvordan Sykehuset i Vestfold organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i nukleærmedisin. Utdanningsplanen beskriver blant annet hvor man skal tjenestegjøre, og hvilke samarbeidsaktørene man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste.

Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket om lag 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Seksjon for nukleærmedisn

Nukleærmedisin er en seksjon under radiologisk avdeling i Tønsberg. Seksjonen utfører konvensjonell nukleærmedisinske undersøkelser og radionuklide behandling. I 2018 ble det utført 1973 ordinære nukleærmedisinske undersøkelser og 298 PET-undersøkelser. I tillegg har seksjonen gjennomført ca. 1700 beintetthetsmålinger med DXA i 2018. Nylig installert stasjonær PET i frittstående modul forventes å øke antall PET-undersøkelser, i første omgang til ca. 600 undersøkelser pr. år.  

Seksjonen har tilsatt 1 overlege i 100 % stilling og 1 LIS-lege i 100% stilling. I tillegg tjenestegjør 2 leger med PET-kompetanse fra radiologisk avdeling, totalt ca. 40% stillingsandel i PET-granskningen. Det er kun arbeid i ordinær arbeidstid, ingen vaktbelastning.

Om utdanningsløpet

Nukleærmedisinsk seksjon tilbyr utdanningsløp i samarbeid med OUS, der 18 måneders tjeneste på OUS sikrer at LIS oppfyller læringsmålene i LIS-utdanningen. 1 års sideutdannelse i radiologi tilbys i Tønsberg. (LIS under nåværende utdanning har valgt «gammel ordning» for sine utdanningsløp). Dersom LIS gjennomfører utdanningen i løpet av 5 år, vil 30 måneder av tjenesten foregå på nukleærmedisinsk seksjon i Tønsberg.

Undervisningsopplegg

LIS følger undervisning i billeddiagnostikk på radiologisk avdeling 2x45min pr. uke. LIS følger videre nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin med 45 minutter i uken. Nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin har som intensjon å knytte undervisning opp mot læringsmål i spesialiteten. LIS prioriteres til kurs som teller mot spesialistutdannelsen. Det settes av tid til fordypning, 4 timer pr. uke.

Simulering og ferdighetstrening

Praktisk legearbeid består hovedsakelig av prosessering av bildeundersøkelser og beskrivelse av disse, samt administrasjon av enkelte radiofarmaka. Ferdighetstrening består hovedsakelig å utføre dette under supervisjon og selvstendig.

Forskning

Ingen ansatte ved seksjonen har doktorgrad/ PhD. LIS tilbys deltakelse i avdelingens forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon og veiledning

LIS får oppnevnt veileder ved ansettelse og individuell veiledning gjennomføres hver 3. mnd. LIS arbeider i felles granskningsrom på nukleær og mottar løpende, daglig, supervisjon av overlegen på seksjonen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Nukleæmedisinsk seksjon har i dag 2 LIS, som gjennomfører resterende del av utdanningen etter «gammel» ordning. Neste LIS, som ansettes, vil få tildelt læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Som anført vil enkelte læringsmål oppnås på OUS, der LIS vil tjenestegjøre i 18 måneder i løpet av spesialistutdanningen, fortrinnsvis i siste del av utdanningsløpet. Radiologiske læringsmål oppnås gjennom 1 års sideutdannelse på radiologisk avdeling i Tønsberg.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetanse som forventet i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i form av evalueringskollegium. Seksjonsoverlege har et overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget ved seksjonen består av seksjonsoverlege og LIS. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsutvalget har blant annet ansvar for å lage en langtidsplan for å påse at undervisning knyttet til alle aktuelle læringsmål blir gjennomgått ila. den forventede læringsperiode for spesialiteten.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Thor Olav W. Hillestad, seksjonsoverlege på nukleær ved Sykehuset i Vestfold thor.olav.wideroe.hillestad@siv.no.

Fant du det du lette etter?