HELSENORGE
Spesialistutdanning

Øyesykdommer

Øyeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold (SiV) er utdanningsvirksomhet for leger som skal bli spesialister i øyesykdommer. Første del av utdannelsen skjer ved SiV, deretter med tjeneste på øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Læringsmålene oppnås i hovedsak ved SiV. LIS starter med enkel undersøkelsesteknikk og beveger seg gradvis gjennom mer avanserte temaer utover i tjenesten.

​Om utdanningsvirksomheten

Sykehuset i Vestfold (SiV) eies av Helse Sør-Øst, og ivaretar områdesykehusfunksjonene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2018 et befolkningsgrunnlag på ca. 235 000, fordelt på 7 kommuner.

SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor totalt sett 31 ulike spesialiteter. Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunksjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjonen er lokalisert i Tønsberg. Sykehuset har 5300 ansatte, deriblant om lag 620 leger. I 2018 hadde foretaket ca. 300 000 pasientopphold i somatikk, og 150 000 pasientopphold i psykisk helsevern.

Øyeseksjonen

Øyeseksjonen er organisert under kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i Tønsberg. Øyefaget er i stor grad poliklinisk. Det meste av LIS-utdanningen foregår i vår poliklinikk ved Sykehuset i Vestfold. Vi har her 10 undersøkelsesrom, i tillegg til rom hvor apparatur som diverse fotoutstyr, laser, angiografi, synsfelt etc. står. I avdelingen har vi også sykepleier forundersøkelsesrom. Kirurgisk opplæring foregår i operasjonsstue eller i poliklinisk dagbehandlingsstue. Vi har hovedvekten av denne aktiviteten i sykehusets operasjonsavdeling. Her disponerer vi 2-3 operasjonsstuer daglig.

Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene.  Avdelingen disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Ved tilsyn på andre avdelinger undersøkes pasienten på vår poliklinikk dersom de er i stand til det. Hvis ikke benyttes portabelt utstyr til undersøkelse i de respektive avdelingene. Nyfødte undersøkes i kuvøse på nyfødtintensiv, alltid sammen med en overlege.

Nøkkeltall for seksjonen:

  • Antall pasientbehandlinger foregående år for spesialiteten det søkes godkjenning for: 23 745
  • Antall senger spesialiteten disponerer: 1
  • Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten: 50
  • Antall dagbehandlinger foregående år i spesialiteten: 1 835
  • Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten: 21 860

Seksjonen har 6 overleger og 5 LIS.

Om utdanningsforløpet

LIS inndeles i bolker som følger: optikk og refraksjon, katarakt og glaukom; retina; pediatrisk oftalmologi, strabisme og nevrooftalmologi. LIS roterer mellom bolkene 1 gang årlig. Innenfor hver bolk settes LIS på poliklinikk spesifikk for aktuelle bolk og fyller fortløpende opp læringsmålene. LIS læres også opp i utvalgte kirurgiske prosedyrer, samt er med på og assisterer ved andre prosedyrer i henhold til læringsmålene.

Ved vaktarbeid får LIS pasienter innenfor alle tema. De har til enhver tid tilgang til overlege for konferering og hjelp, også på kveld og natt. LIS utfører tjenesten på SiV frem til de har fylt store oppnådd hoveddelen av læringsmålene. Dette tar typisk 3,5 år. Deretter søker LIS seg inn til rotasjonsstillinger ved OUS for videre tjeneste der med oppfylling av spesifikke læringsmål. Tjenestetiden på OUS er satt til å være 18 mnd. for å oppnå nok volum i læringsmålene.

Undervisningsopplegg

Teoretisk undervisning gis på flere arenaer. Ukentlig morgenundervisning hvor LIS og overleger underviser i ulike tema, gjerne tilpasset det nærest forestående obligatoriske kurset. En gang i måneden samles LIS fra alle øyeavdelinger i Helse Sør-Øst (unntatt OUS) for en heldagsundervisning på de ulike avdelingene.

Videre gis det ukentlig undervisning/plenumsdiskusjon i spesielle kasus. En gang i måneden arrangerer vi Journal Club hvor LIS presenterer en originalartikkel fra et oftalmologisk tidsskrift. Formålet med dette er innføring i vitenskapsteori og forskningsbasert klinisk praksis.

Ut over dette avholder avdelingen innføringskurs i øyesykdommer for LIS1 ansatt i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Kurset avholdes to ganger årlig.

Simulering og ferdighetstrening

Sykehuset i Vestfold har et simuleringssenter. Her har vi et øyemikroskop og utstyr med kunstige øyne til trening på suturer og andre inngrep. I tillegg har vi mulighet til å trene på dyreøyne i disse lokalene, for eksempel gris og geit. Vi har også mulighet til å låne obduksjonssal for ferdighetstrening.

Forskning

Forskningsaktivitet koblet til utdanning består av deltakelse i aktive forskningsprosjekter eller egen initierte prosjekter, i tillegg til opplæringen som nevnt over.

LIS oppfordres til å gjøres opp tallmaterialer på utvalgte pasientgrupper. Disse kan presenteres som poster på relevante møter/konferanser. Det er i skrivende stund ingen D-stillinger (forskningsstillinger) for LIS ved avdelingen. Av forskningskompetanse er det to overleger med PhD ansatt ved avdelingen, i tillegg til 1 LIS med PhD.

Vi har jevnlig deltakelse i kliniske studier, sist i 2018-2019 i KITE-studien på behandling av diabetes retinopati. I denne forbindelse fikk LIS gjennomført kursing og sertifisering i gjennomføring av klinisk forskningsaktivitet.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål i LIS-utdanningen. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS. Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen, og omfatter bl.a. etikk, forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling. FKM er ment som en felles basiskompetanse alle spesialister skal tilegne seg uavhengig av spesialitet.

Ved SiV er det lagt opp til at læringsmålene innen FKM skal ha like læringsaktiviteter på tvers av spesialitetene. Dette både for å sikre en ensartet standard og kvalitet i opplæringen. Klinisk praksis danner utgangspunkt for læring innen de spesifikke tema. I tillegg vil veiledning (individuelt og i gruppe), e-læringskurs, nasjonale obligatoriske kurs, selvstudier, podcaster og HF-kurs være sentrale læringsaktiviteter. Det er identifisert behov for 7 ulike SiV-kurs for LIS 2 og LIS 3. Disse skal gjennomføres i løpet av spesialiseringsløpet som minimum strekker seg over 5 år. Kurstilbud på tvers av klinikkene settes opp regelmessig, hyppig og med tilstrekkelig kapasitet slik at det blir forutsigbart å planlegge driften. Kursene omhandler bl.a. etisk refleksjon (SME-modellen), forskningsforståelse, fire gode vaner (klinisk kommunikasjon), veiledning og supervisjon, lovlighet og forsvarlighet, og opplæring av pasienter og pårørende.

Supervisjon og veiledning

Utdanningskandidaten gis veiledning vil få fortløpende supervisjon av legene på seksjonen, og øvrige arenaer som LIS tjenestegjør. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister, utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende. Simuleringsaktiviteter fasiliteres og superviseres av kvalifisert personell. Alle supervisører skal gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen. Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter der det er påkrevet i henhold til læringsmåls planen i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget i seksjonen har det praktiske ansvar for at det oppnevnes veileder for LIS i øyefaget. Veileder og LIS skal møtes regelmessig, møtene planlegges og avtales i god tid på forhånd. Veileder vil bli utpekt umiddelbart etter ansettelse, og veiledningsaktiviteten legges inn i arbeidsplanene til både LIS og veileder. Det settes av tid til forarbeid, gjennomføring av veiledningssamtale og etterarbeid. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår nødvendig faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingsmøter. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

Basert på spesialistforskriften og Helsedirektoratets veileder i vurdering av kompetanse hos LIS har SiV utarbeidet en prosedyre for vurdering og godkjenning av læringsmål. Prosedyren beskriver den enkelte LIS, supervisør, veileder og leders oppgaver og ansvar i forbindelse med både underveisvurderinger og sluttvurderinger.

Linjeleder er ansvarlig for at LIS vurderes fortløpende og systematisk. Supervisør og veileder bekrefter, korrigerer og justerer LIS sin kliniske kompetanse ut fra nærmere definerte læringsaktiviteter. Linjeleder har det endelige ansvaret for å vurdere om læringsmålet er oppnådd og kan godkjennes. Ansvarlig leder innhenter opplysninger fra supervisør og veileder eller benytter evalueringskollegium ved behov.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiserings- periode ved andre interne læringsarenaer eller andre helseforetak. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Eventuelle endringer avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget ved seksjonen består av seksjonsoverlege, en overlege samt en LIS i øyesykdommer. Utdanningsutvalget holder møter hver tredje måned. Utdanningsplanen revideres en gang i året, i desember. På siste møte før sommerferie og nyttår, vil neste semesters undervisningsprogram settes opp.

Kontakt

For spørsmål om utdanning i øyefaget, ta kontakt med seksjonsleder og overlege Martin Andreas Ystad, martin.andreas.ystad@siv.no, tlf. 33 34 36 57.

Fant du det du lette etter?