Gastrisk bypass eller sleeve – randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

Skandinavisk, registerstøttet randomisert multisenterstudie som sammenligner to vektreduserende kirurgiske metoder – gastrisk bypass og sleeve gastrektomi. Disse metodene blir sammenlignet når det gjelder vektnedgang, følgesykdommer og komplikasjoner for å skape et vitenskapelig grunnlag for bedre å kunne anbefale optimal operasjonsmetode for den enkelte i fremtiden.

Om studien

Målet er å sammenligne sleeve og bypass når det gjelder vektnedgang, følgesykdommer, komplikasjoner med mer, for å skape et vitenskapelig grunnlag for bedre å kunne anbefale optimal operasjonsmetode for den enkelte i fremtiden. 

Vitenskapelig tittel

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter som blir henvist til kirurgisk behandling fra senter for sykelig overvekt blir spurt om deltagelse i studien.  Det er viktig at man diskuterer dette grundig med legen. Fastlege kan henvise pasienter som ønsker deltagelse til senter for sykelig overvekt. 

Inklusjonskriterier: 

  • ≥ 18 år ved inklusjon
  • BMI 35-50 kg/m² før preoperativ vektnedgang
  • Godkjent for overvektskirurgi i henhold til klinikken
  • Forstå informasjonen rundt, og kunne ta stilling til deltakelse i studien
Ved oppfylling av kriterier og interesse for studien, ta kontakt med prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen for ytterligere informasjon. Kontakt på e-post: linda.mathisen@siv.no eller telefon: 33 34 25 89. 

Hva innebærer studien?

Forekomsten av overvekt og fedme har økt dramatisk og sykdommen er vanskelig å behandle.  Mange overvektige kan med kost og trening gå ned i vekt, men på lengre sikt legger mange på seg igjen. Vektreduserende kirurgi har blitt utført i mange tiår og er i dag den eneste behandlingsform som har vist betydelig og vedvarende vektreduksjon. 

Gastrisk bypass er i dag det vanligste inngrepet. En operasjonstype som de siste årene har økt i popularitet er sleeve-gastrektomi. Totalt sett er begge operasjonene gode behandlingsalternativ ved alvorlig fedme. Det finnes dog ikke per nå nok informasjon om hvilken metode som er best for hver enkelt.  

Deltagelse i denne studien innebærer at din operasjonsmetode (gastrisk bypass eller sleeve-gastrektomi) blir tilfeldig bestemt av en datamaskin. Det vil si at hverken du eller din kirurg bestemmer operasjonsmetoden. Både før og etter operasjonen følges du opp på ordinær måte. I tillegg til denne oppfølgingen kommer vi til å følge din utvikling via nasjonale pasient- og kvalitetsregistre (Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Reseptregisteret, NPR-data og data fra Statisk Sentralbyrå) som registrerer blant annet sykehusinnleggelser, legemiddelforbruk, kreft og annen alvorlig sykdom. Ved behov samles bakgrunnsdata og informasjon om operasjoner eller andre innleggelser fra journaldokumenter.

Fordeler og ulemper

Den eneste ulempen for pasienten er at man ikke selv kan velge hvilken operasjonsmetode som brukes. Dette er fordi man ønsker å ha to grupper som er helt sammenlignbare. Begge metoder er anerkjente og gode behandlinger for sykelig overvekt, og for mange av pasientene vet vi ikke hvilken metode som er best.  Dersom det er medisinske grunner til at man ikke skal opereres med den ene eller andre metoden blir man ikke tatt med i studien.

Multisenterstudie

Studien er en skandinavisk multisenter studie.  Sykehuset i Vestfold er nasjonalt koordinerende senter, men også Gjøvik, Bodø, og Volda inkluderer pasienter til studien.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig forsker:

Sverige:

Professor, Overlege Torsten Olbers
Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
 

Norge:

Overlege Marius Svanevik
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
Sykehuset i Vestfold
Tønsberg
 

Mer informasjon:

Ytterligere opplysninger om studien kan fås fra forskningskoordinator Linda Mathisen, tlf. 33342589, e-post: linda.mathisen@siv.no