Hjernegym

Formålet med denne studien er å undersøke effekten av kombinert kondisjonstrening og spillaktivitet for individer med schizofrenilidelser - på kognisjon, fysisk form, psykiske symptomer og mestringstro/livskvalitet.

Om studien

Kognitive vansker er sentralt ved schizofreni, og standard behandlingstiltak har begrenset effekt på disse. Kondisjonstrening kan ha positiv effekt på kognisjon og fysisk/psykisk helse ved psykoselidelse, mens spillaktivitet kan styrke kognisjon samt motivasjon for trening. Det er begrenset kunnskap om de kombinerte effektene av disse aktivitetene.

I denne studien vil vi derfor undersøke effekten av kombinert kondisjonstrening og spillaktivitet (fysisk spilltrening) ved schizofreni..

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.03.2023 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Kandidater til studien må være innskrevet ved psykosepoliklinikk, DPS Vestfold, være mellom 18 og 65 år, og ha en schizofrenispektrum-lidelse (schizofreni, schizoaffektiv lidelse eller schizofreniform lidelse). Vedkommende må være samtykkekompetent ved oppstart i studien, og kan ikke ha deltatt i den forrige treningsstudien ved poliklinikken (EPHAPS). Vedkommende kan ikke være gravid, eller ha somatiske sykdommer/tilstander som er uforenlig med deltakelse i studieaktiviteten (dette vil undersøkes av studiepersonell sammen med den aktuelle kandidatens ansvarlige behandler).  

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

De som takker ja til å delta i studien vil møte til regelmessig fysisk spilltrening i 45 minutter, 2 ganger hver uke, i 12 uker. Aktivitetene vil foregå dels på tredemølle og dels med såkalte blink-refleks-bokser. Hver deltaker får én-til-én oppfølging av en fast «personlig trener», som også er helsepersonell ved poliklinikken. Aktiviteten vil ha et element av høyintensiv kondisjonstrening, men også inkludere trening av balanse, koordinasjon, oppmerksomhet og reaksjonsevne. Med andre ord består aktiviteten av øvelser som er ment å trene både kropp og hjerne/psyke. Derfor har vi valgt å kalle studien for «Hjernegym».

Alle som vil delta i studien får en grundige undersøkelser av fysisk form, somatisk helse, psykisk helse og kognitive funksjoner (som oppmerksomhet og hukommelse). Disse undersøkelsene vil ta om lag to halve dager, fordelt over en ukes tid, både før og etter 12-ukers treningsperioden. Hver deltaker vil få tilbakemelding på sine resultater, inkludert eventuelle forbedringer, etter gjennomført studiedeltakelse.  

Fordeler og ulemper

Det er grunn til å anta at denne kombinerte aktiviteten kan virke positivt inn på både fysisk og psykisk helse, velvære, og kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse. Men vi vet ennå ikke nok om effektene av en slik kombinert aktivitet, eller om denne er like god eller bedre enn fysisk trening og spillaktivitet hver for seg. Alle som deltar får en grundig kartlegging av fysisk helse, psykisk helse og kognitiv funksjon, og dette kan være nyttig informasjon for både deltakeren og hens behandlere i klinikken. Noen av de ekstra undersøkelsene i studien er noe tidkrevende og kan oppleves som belastende (for eksempel intervjuer om psykisk helse). Testing av fysisk form på tredemølle kan oppleves som slitsom og noe ubehagelig for enkelte. Vi vil samtidig forsikre oss om at det er helt trygt for alle deltakere å gjøre dette, gjennom undersøkelser i forkant og tett én-til-én-oppfølging fra helsepersonell under testen. Noen vil også kunne oppleve det belastende å skulle delta i en fast treningsaktivitet to ganger hver uke.  

Kontaktinformasjon

Tom Langerud Holmen, psykologspesialist, PhD, er prosjektleder. Ole-Jakob Bredrup, spesialsykepleier, MA, er intervensjonsansvarlig. Ta vennligst kontakt med din behandler ved psykosepoliklinikk, DPS, Vestfold, om du er innskrevet her og tenker denne studien kan være noe for deg. Poliklinikken kan også formidle kontaktinformasjon direkte til oss som driver studien.