Kort- og langtidseffekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse

Vi ønsker gjennom dette forskningsprosjekt å undersøke effekten av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse (FND) med motoriske symptomer. Målet med studien er å få en bedre forståelse av denne tilstanden slik at behandlingen og oppfølgingen kan bli bedre og mer tilpasset den enkelte pasient.

Om studien

Funksjonell nevrologisk lidelse (FND) med motoriske symptomer en tilstand der det foreligger nevrologiske symptomer av motorisk karakter (f.eks. gangvansker, lammelser eller ufrivillige bevegelser) uten at dette er forårsaket av sykdom eller skade i nervesystem eller muskulatur.

Studier har vist at rehabilitering med et fysisk fokus har god effekt ved motorisk FND, men det foreligger lite informasjon om langtidseffektene av denne behandlingen. Med bakgrunn i dette gjennomfører vi en forskningsstudie med klinisk kartlegging og 10 års oppfølging av pasienter som har vært innlagt til rehabilitering for motorisk FND ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i løpet av en periode på tre år.


Vitenskapelig tittel

Kort- og langtidseffekt av rehabilitering ved funksjonell nevrologisk lidelse

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2022 fram til 31.03.2035

Hvem kan delta?

Alle som innlegges til rehabilitering for motorisk FND ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i den aktuelle perioden og som fyller inklusjonskriteriene og ikke fyller eksklusjonskriteriene, vil bli forespurt om å delta i denne studien.  

Hva innebærer studien?

Innholdet i rehabiliteringen for FND vil være lik, uavhengig om man deltar i prosjektet eller ikke. Mulige fordeler med å delta i prosjektet vil være at det blir gitt oppfølging etter utskrivelse, både med telefonkontroller og klinisk kontroll etter et år. Mulige ulemper er noe ekstra tidsbruk for å fylle ut egenrapporteringsskjemaer og tidsbruk og reisevei i forbindelse med kontrollene. Deltakelse i prosjektet innebærer ingen risiko for deg.

De standardiserte funksjonstestene som gjennomføres under innleggelsen og ved årskontrollen brukes også i stor grad i vanlig klinisk arbeid hos pasienter som ikke deltar i studien, og det vurderes derfor at dette ikke vil innebære noen ulempe eller fordel sammenlignet med om man ikke deltar i forskningsprosjektet.


Kontaktinformasjon

Prosjektleder/overlege Marte Wendel-Haga: Marte.Wendel-Haga@siv.no