Noen få kvinner sitter i stoler

Norsk gynekologisk endoskopiregister - pasientinformasjon

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk gynekologisk endoskopiregister og hvilke rettigheter du har. Vi ber om at du tar kontakt dersom du har spørsmål eller noe fremstår som uklart.

Patient information in English

Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker å reservere deg mot at Norsk gynekologisk endoskopiregister samler inn opplysninger om deg, eller dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Norsk gynekologisk endoskopiregister er et nasjonalt kvalitetsregister. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus registreres.

Ditt fødsels- og personnummer, navn, adresse, opplysninger om utdanning, sivilstatus og morsmål. Opplysninger om din operasjon og eventuelle komplikasjoner, tidligere operasjoner, kroppsmasseindeks og diagnose som er relevant i forhold til din operasjon. For å ivareta konfidensialitet lagres opplysninger som navn og fødsels- og personnummer adskilt fra andre opplysninger i registeret.

Registrering av opplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det enkelte sykehus gjennom en kvalitetsregisterportal via Norsk Helsenett. Kun autorisert sykehuspersonale (leger, sykepleier og helsesekretærer) kan bli registrert som brukere.

Alle vil få et spørreskjema 4 uker etter operasjon i posten eller via www.helsenorge.no. Disse spørreskjemaene gir registeret informasjon om det har oppstått komplikasjon i løpet av de første ukene etter hjemreise, og informasjon om hvor tilfreds du var med behandlingen.

Enkelte vil få et spørreskjema før operasjon, 1 år og 3 år etter operasjon. Dette vil gi oss informasjon om din helsegevinst.

De innsamlede opplysningene blir behandlet konfidensielt, det vil si at bare personer som jobber med registeret vil ha tilgang til disse. Alle som har tilgang til opplysningene i registeret har taushetsplikt. Registeret legger til rette for at avidentifisert data gjøres tilgjengelig for registrerende enheter/sykehus for bruk til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Avidentifisert betyr at personentydige kjennetegn er fjernet.

For tilgjengeliggjøring av helseopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning må det innhentes forhåndsgodkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Opplysningene i registeret kan sammenstilles med opplysninger i andre forskrifts- og lovbestemte registre som er definert i Helseregisterloven, som for eksempel Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister. Type operasjon i Norsk gynekologisk endoskopiregister vil årlig bli sammenstilt med Norsk pasientregister for å beregne registerets dekningsgrad.

Sykehuset i Vestfold HF er dataansvarlig. Daglig leder for Norsk gynekologisk endoskopiregister har det utøvende, administrative og daglige forvaltningsansvar for registeret. Opplysningene vil bli lagret så lenge Norsk gynekologisk endoskopiregister har status som nasjonalt kvalitetsregister. 

Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg, eller kreve at opplysningene slettes. Du kan også be om at uriktige opplysninger rettes.

Du har rett til å reservere deg mot registrering, lagring og videre bruk av person- og helseopplysninger. Dersom du ikke ønsker at opplysninger om deg skal registreres og lagres, kan du når som helst, uten grunn, reservere deg. Dette får ingen konsekvens for helsehjelpen du mottar. Dersom du velger å reservere deg vil eventuelle tidligere opplysninger om deg bli slettet. Sykehuset i Vestfold HF vil imidlertid fortsatt behandle opplysninger i den grad det er nødvendig for å ivareta foretaket sin plikt til å sikre at personer som har reservert seg mot registeret ikke blir inkludert på nytt. 

Du kan reservere deg, eller oppheve reservasjon ved å logge inn på www.helsenorge.no og gjøre de nødvendige justeringene for Norsk gynekologisk endoskopiregister slik: 

 1. Logg inn på www.helsenorge.no   
 2. Klikk på navnet ditt øverst til venstre 
 3.  Gå til Personverninnstillinger under Profil og innstillinger 
 4. Gå til Endre innstillinger under Forskning og helseregistre 
 5. Klikk på Norsk gynekologisk endoskopiregister 
 6. Sett reservasjon
 7. Opphev reservasjon

Alternativt kan du gjøre bruk av dine rettigheter ved å ta direkte kontakt med Norsk gynekologisk endoskopiregister ved Sykehuset i Vestfold HF, ved å sende en e-post til NGER@siv.no eller ringe tlf. +47 90 61 46 85. Vær varsom med å sende personopplysninger via e-post. Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende opplysninger om deg på e-post.


Norsk gynekologisk endoskopiregister fikk konsesjon for behandling av helseopplysninger gitt av Datatilsynet 01.06.2012. Opplysninger behandlet etter 01.09.2019 reguleres av Forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Registeret skal ivareta oppgaver i allmennhetens interesse og har lovlig grunnlag i Personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e, og Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 1-4 samt Personvernsforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j (forskning og statistiske formål).

Registeret er et ikke samtykkebasert kvalitetsregister jf. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-2. Bestemmelsen gir adgang til unntak fra samtykkekravet når det er nødvendig av hensyn til registerets datakvalitet og dekningsgrad. Det skal gis informasjon om muligheten for å reserve seg.

Behandling av helseopplysninger til forskning og statistiske formål uten samtykke, har rettslig grunnlag i Personopplysningsloven § 9. For tilgjengeliggjøring til medisinsk og helsefaglig forskning skal mottakeren ha fått forhåndsgodkjenning fra Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Generell informasjon om dine rettigheter og friheter med hensyn til personvern kan du finne på sykehusets nettside. Du kan ta kontakt med personvernombudet via epost til PVO@siv.no​, du kan også ta kontakt via sentralbordet på tlf  +47 33 34 20 00 og spørre etter personvernombudet.

Personvernforordningen og personopplysningsloven
Helseregisterloven
Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Norsk gynekologisk endoskopiregister publiserer resultater årlig. Det er ikke mulig å identifisere deg i disse rapportene.​

Norsk Gynekologisk endoskopiregisters publisering av resultater

Årsrapporter

  ​​

   

  Sist oppdatert 02.10.2023